januari 2004

» Lees meer

Verschenen uitgaven

  • DVD bestellen De grote droogte in Nederland: we blijven pompen!
  • Redactie
  • DVD bestellen Onderzoek naar de effecten van de kokkelvisserij. De verweving van politiek en wetenschap.
  • Swart, J.A.A.
  • DVD bestellen Mogelijke implicaties van de verwaarlozing van kennis over zeebodemverstoringen.
  • Versteegh, M.A., Piersma, T. & H. Olff
  • DVD bestellen Bodemfauna bevordert herstel van soortenrijke graslanden.
  • Deyn, G.B. de, C.E.Raaijmakers & W.H. van der Putten
  • Voor het herstel van intensief gebruikte graslanden naar hooilanden met zeldzamere plantensoorten is vaak de eerste maatregel om de bodem te verschralen. Dit gebeurt door maaien en afvoeren, begrazen of plaggen. De resultaten blijken te variŽren tussen heel positief tot negatief. In dit artikel wordt aandacht gevraagd voor de rol van bodemfauna in dit proces. Deze zou wel eens cruciaal kunnen zijn.
  • DVD bestellen Vennen in weer en wind: lange-termijneffecten van verzuring en klimaatsverandering op chemie en kiezelwieren.
  • Dam, H. van & A. Mertens
  • In hun vorige artikel van september 1990 vermoedden de auteurs dat de toestand in de vennen zou verslechteren als gevolg van een toename van droge zomers. Dankzij voortgezette waarnemingen van chemie en kiezelwieren is het mogelijk na te gaan in hoeverre de kwaliteit van deze vennen veranderd is. Ook de Europese Kaderrichtlijn Water eist regelmatige rapportage van die kwaliteit. De effecten van klimaatsverandering en toename van neerslag in de winter worden gevolgd.
  • DVD bestellen Maatregelen voor het behoud van de natuurwaarden in de Ouwerkerkse inlagen.
  • Broek, T. van den, L. Brouwer & J.W. van der Vegte
  • In de stormnacht van 1953 zijn de Zeeuwse Ouwerkerkse inlagen ontstaan. Door de sindsdien verminderde invloed van zoutwater gaan de natuurwaarden in het gebied achteruit. Rekeninghoudend met de caissons als tastbare herinnering aan het keren van de stormvloed is een herstelplan voor dit gebied gemaakt.
  • DVD bestellen Over het ontstaan en de ligging van stinzenplantenbiotopen.
  • Baas, W.J.
  • Stinzenplanten associŽren we vaak met slot- en buitenplaatsen. Maar ook de geestgronden achter de duinen zijn van oudsher bekende (tulpen)bollengroeiplaatsen. Hoe de historie bepalend is geweest voor groeiplaatsen van stinzenplanten met nadrukkelijke rol voor terpen, wierden en bisschoppen kunt u in dit artikel lezen. Het artikel eindigt met consequenties en mogelijkheden voor toekomstige stinzenplantenbiotopen in onder meer de jonge Flevopolders.
  • DVD bestellen Natuurvriendelijk slootonderhoud door boeren.
  • Bos, L., C.J.M. Musters, B. Rodenburg & J.A. Guldemond