maart 2021

» Lees meer

Richtlijnen voor auteurs

Kies voor een heldere, afgebakende vraagstelling

 1. Korte titel (max. 65 tekens).
 2. Intro: Moet kort zijn (max. 70 woorden) en de vraagstelling bevatten. Maak de lezer nieuwsgierig, dus geen samenvatting. Het intro vormt een zelfstandig onderdeel. Pas daarna begint het eigenlijke artikel.
 3. Lengte van het artikel (incl. literatuurlijst, dankwoord en bijschriften) is: max. 4 pagina’s (ca. 2600 woorden). Alleen in overleg kan hiervan worden afgeweken.
 4. In de literatuurlijst mogen maximaal 15 referenties worden vermeld.
 5. Vermijd lange tabellen.
 6. Bijschriften bij figuren en foto’s moeten informatief zijn. Vermeld ook de fotograaf.

Schrijfwijzer

 1. Tekstindeling: Titel - korte intro (vraagstelling) – tekst (incl. eventuele tekstkaders) - literatuur - Engelstalige samenvatting - eventueel dankwoord - gegevens auteur - (eventueel) tabellen - bijschriften figuren/ foto’s.
 2. Gegevens auteur(s) als volgt: voornaam, achternaam, organisatie, e-mailadres.
 3. Literatuurverwijzingen in de tekst als volgt opnemen. Bij één auteur: (achternaam, jaartal); Bij twee auteurs: (achternaam & achternaam, jaartal); Bij drie of meer auteurs: (achternaam 1e auteur et al., jaartal).
 4. Opbouw literatuurlijst: kopje Literatuur. Daaronder op alfabetische volgorde van achternaam. Eerst achternaam, dan voorletters, dan eventuele voorvoegsels, jaartal punt. Titel punt. Uitgave (naam komma plaats punt). Indien specifieke bladzijden, dan geen punt, maar dubbele punt, 1e pagina - laatste pagina punt. Indien twee auteurs: Achternaam 1e auteur, voorletters, eventuele voorvoegsels & voorletters 2e auteur, eventuele voorvoegsels, achternaam komma jaartal punt enz. Indien drie auteurs of meer: Achternaam 1e auteur, voorletters, eventuele voorvoegsels komma voorletters 2e auteur, eventuele voorvoegsels, achternaam & of komma voorletters 3e auteur, eventuele voorvoegsels, achternaam enz. komma jaartal punt enz.
 5. Verwijzingen naar tabellen, figuren (bv. grafieken) en foto’s in de tekst als volgt: (tabel x), (fig. x) of (foto x).
 6. Bijschriften tabellen, figuren en foto’s als volgt: Tabel x punt Titel; Fig punt x punt Titel; Foto x punt Titel.
 7. Beeldmateriaal nummeren; d.w.z. aparte nummering voor figuren, fotomateriaal en tabellen.
 8. Namen van soorten worden met kleine letters geschreven (dus geen beginkapitaal). De wetenschappelijke naam gebruiken we alleen als verwarring mogelijk is of bij soorten zonder Nederlandse naam. Namen van vegetatietypen: Wetenschappelijke naam cursief. Bijv: ...als rompgemeenschap van het Genisto-Callunetum… of ... droge heischrale graslanden (Galium hercynici-Festucetum ovinae)...

Wijze van aanleveren

 1. Tekst dient zonder opmaak via e-mail aangeleverd te worden.
 2. Beeldmateriaal (tabellen, figuren, foto’s) niet in de tekst opnemen, maar aanleveren op aparte pagina(‘s) en als separate bestanden.

Beeldmateriaal