september 2019

» Lees meer

Richtlijnen voor auteurs

Onderstaande richtlijnen bestaan uit vier delen:

 1. Richtlijnen algemene artikelen
 2. Richtlijnen bijdragen rubriek Platform
 3. Richtlijnen bijdragen rubriek Werk in Uitvoering
 4. Richtlijnen aanleveren beeldmateriaal

A. Richtlijnen algemene artikelen

 1. Heldere doelstelling: Kies voor een heldere, afgebakende vraagstelling; Korte titel.
 2. Intro: Moet kort zijn en de vraagstelling bevatten. Maak de lezer nieuwsgierig, dus geen samenvatting.
 3. Lengte van het artikel (incl. literatuurlijst, engelstalige samenvatting, tabellen en bijschriften) is afhankelijk van het onderwerp/ boodschap: max. 6 pagina’s (ca. 3900 woorden).
 4. In de literatuurlijst mogen maximaal 16 referenties vermeld worden.
 5. Voeg een engelstalige samenvatting (met titel) toe.
 6. Vermijd lange tabellen; bedenk dat hiernaar verwezen kan worden in bestaande rapporten. Eventueel zijn er mogelijkheden om lange tabellen op de website te plaatsen en hier in het artikel naar te verwijzen.
 7. Bijschriften bij figuren en foto’s moeten informatief zijn. Vermeld ook de fotograaf.

Schrijfwijzer

[Het handigst is om een recent nummer van De Levende Natuur in te zien.]

 1. Tekstindeling: Titel - korte intro (vraagstelling) – tekst (incl. eventuele tekstkaders) - literatuur - engelstalige samenvatting - eventueel dankwoord - gegevens auteur - (eventueel) tabellen - bijschriften figuren/ foto’s.
 2. Gegevens auteur(s) als volgt: eventuele titulatuur, alle voorletters, achternaam, (werk)adres, eventueel e-mailadres.
 3. Verwijs in de tekst naar literatuur in de lijst (zie 6 en 7), naar tabellen (zie 8), naar figuren (zie 8) en naar foto’s (zie 8).
 4. Literatuurverwijzingen in de tekst als volgt opnemen. Bij één auteur: (achternaam, jaartal); Bij twee auteurs: (achternaam & achternaam, jaartal); Bij drie of meer auteurs: (achternaam 1e auteur et al., jaartal).
 5. Opbouw literatuurlijst: kopje Literatuur. Daaronder op alfabetische volgorde van achternaam. Eerst achternaam, dan voorletters, dan eventuele voorvoegsels, komma jaartal punt. Titel punt. Uitgave (naam komma plaats punt). Indien specifieke bladzijden, dan geen punt, maar dubbele punt, 1e pagina - laatste pagina punt. Indien twee auteurs: Achternaam 1e auteur, voorletters, eventuele voorvoegsels & voorletters 2e auteur, eventuele voorvoegsels, achternaam komma jaartal punt enz. Indien drie auteurs of meer: Achternaam 1e auteur, voorletters, eventuele voorvoegsels komma voorletters 2e auteur, eventuele voorvoegsels, achternaam & of komma voorletters 3e auteur, eventuele voorvoegsels, achternaam enz. komma jaartal punt enz.
 6. Verwijzingen naar tabellen, figuren (bv. grafieken) en foto’s in de tekst als volgt: (tabel x), (fig. x) of (foto x).
 7. Bijschriften tabellen, figuren en foto’s als volgt: Tabel x punt Titel; Fig punt x punt Titel; Foto x punt Titel.
 8. Tabellen bij voorkeur aanleveren als Excel-bestand. Of maken met behulp van tabinstelling (dus niet met spaties).
 9. Beeldmateriaal nummeren; d.w.z. aparte nummering voor figuren, fotomateriaal en tabellen.
 10. Namen van soorten
  Van soortnamen wordt de Nederlandse naam met kleine letters geschreven (dus geen beginkapitaal) en de wetenschappelijke naam tussen haakjes, cursief, wel met beginkapitaal, bijv: vos (Vulpes vulpes)... 
  Bij vermelding van de ondersoortnaam, de aanduiding ssp. of subs. niet cursief, bijv: duindwergzegge (Carex oederi ssp. oederi)...
 11. Namen van habitattypen
  Wetenschappelijke naam cursief. Bijv: ...als rompgemeenschap van het Genisto-Callunetum… of ... droge heischrale graslanden (Galium hercynici-Festucetum ovinae)...
 12. Cursivering
  In DLN wordt cursivering alleen bij wetenschappelijke benamingen gebruikt.

Wijze van aanleveren

 1. Tekst dient zonder opmaak aangeleverd te worden, per post of per e-mail.
 2. Beeldmateriaal (tabellen, figuren, foto’s) niet in de tekst opnemen, maar aanleveren op aparte pagina(‘s) en als separate bestanden.
 3. Deadlines voor aanleverdata staan hier.

B. Richtlijnen rubriek Platform

Inhoud

In deze rubriek is ruimte voor opinies resp. reacties op beleid(svoornemens), eerdere artikelen, e.d. De rubriek beoogt een bijdrage te leveren aan nieuwe, verfrissende ideeën omtrent natuur(beheer). Het is gewenst om het prikkelende karakter van deze rubriek tot uiting te laten komen.

Wijze van aanleveren

 1. Max. 2 A4 tekst (ca. 1300 woorden).
 2. 1 illustratie van goede kwaliteit. Te denken valt aan een foto, maar ook aan een cartoon.
 3. Informatief bijschrift bij de illustratie.
 4. Vermelding van gegevens auteur (eventuele titulatuur, voorletters, achternaam, (werk)adres, email-adres).
 5. In principe is een literatuurlijst niet nodig.
 6. Samenvatting is niet nodig (ook geen engelstalige).
 7. Tekst kan per e-mail aangeleverd worden; beeldmateriaal moet in zo hoog mogelijke resolutie aangeleverd worden.
 8. Deadlines voor aanleverdata vind u hier.

C. Richtlijnen rubriek Werk-in-uitvoering

Inhoud

 1. Centraal staat de recent/ thans uitgevoerde beheer- of inrichtingsmaatregel.
 2. Toelichten waarom deze maatregel genomen is (achtergrond)
 3. Toelichten wat men ervan verwacht (toekomstvisie)
 4. Wat heeft het project gekost?

Wijze van aanleveren

 1. Max. 2 A4 tekst (ca. 1300 woorden)
 2. Fotomateriaal van de gebeurtenis. Eventueel ook de situatie voor en na de uitvoering.
 3. Een plattegrondje (aangevuld met een aanduiding waar in Nederland/ Belgie) kan nuttig zijn.
 4. Informatieve bijschriften bij het illustratiemateriaal.
 5. Vermelding van gegevens auteur (eventuele titulatuur, voorletters, achternaam, (werk)adres, email-adres).
 6. In principe is een literatuurlijst niet nodig.
 7. Samenvatting is niet nodig (ook geen engelstalige).
 8. Tekstkan per e-mail aangeleverd worden; beeldmateriaal moet in zo hoog mogelijke resolutie aangeleverd worden.
 9. Deadlines voor aanleverdata vind u hier.

D. Richtlijnen aanlevering beeldmateriaal


Opsturen naar de redactie