juli 2020

» Lees meer

De Levende Natuur

De Levende Natuur is een professioneel forum voor natuurbehoud, -beheer en -beleid in Nederland en België, opgericht in maart 1896. De artikelen zijn gebaseerd op recent ecologisch onderzoek, ervaring of waarneming van de auteurs. Er worden actuele thema’s gesignaleerd en bediscussieerd door betrokken deskundigen.

Actueel

Voorproefje: De Levende Natuur, nr. 5, september 2020

 

Mini-special over natuureiland Griend

In het septembernummer staat Griend in de schijnwerpers. De ongestoorde, centrale ligging in de Waddenzee, met hoogwatervluchtplaatsen en rondom foerageergronden, maakt van dit natuureiland een ideale stopover voor trekvogels. In het broedseizoen broeden er bovendien 20 duizend paar kokmeeuwen, grote sterns  en visdieven. Om tot een effectief beheer te komen, heeft een multidisciplinair onderzoeksteam de afgelopen jaren dit bijzondere eiland onder de loep genomen. In een mini-special komen de belangrijkste resultaten aan de orde, zoals erosie en aangroei van dit zogeheten stormvloedschoorwal-eiland,  interacties met de omgeving, de rol van vogelpoep en de vraag: moet het eiland weer kunnen ‘wandelen’, zelfs als het dan uiteindelijk onder water verdwijnt?

 

ARISE: op zoek naar de onzichtbare biodiversiteit

Het grootste deel van de meercellige soorten in Nederland (en de wereld) bestaat uit insecten, schimmels, algen en andere kleine organismen. Deze groepen zijn van groot belang binnen ecosystemen, voor natuurbescherming en voor de maatschappij, maar we weten nog amper welke soorten waar voorkomen. In het ARISE-programma gaan diverse onderzoeksinstituten onder leiding van Naturalis met nieuwe (DNA)technieken op zoek naar de onzichtbare biodiversiteit.

 

Plasdrassen en kievitkuikens 

Een hoog grondwaterpeil is belangrijk voor weidevogels, maar veehouders kunnen daar slecht mee uit de voeten. In de jaren negentig kwamen in het agrarisch natuurbeheer plasdrassen in zwang, waarbij delen van een perceel onder water worden gezet. Een zestal vogeldeskundigen onderzocht of kievitkuikens daadwerkelijk baat hebben bij de populaire greppel-plasdrassen. Worden er meer jongen groot?

 

Abonnees ontvangen deze editie omstreeks 25 september. Nog geen abonnee? Neem vóór donderdag 10 september 16:00 u. een abonnement.

 

Juli 2020

In het julinummer van De Levende Natuur besteden we onder meer aandacht aan de kabinetsplannen omtrent het verminderen van de stikstofcrisis. Drie experts geven hun visie op hoe we 300 miljoen euro per jaar moeten investeren om de negatieve gevolgen van overmatige stikstofdepositie te verminderen en de natuur en biodiversiteit te verbeteren. Een groep Belgische en Nederlandse onderzoekers bekijkt of de aanplant van boomsoorten met snel verterend strooisel, zoals bijvoorbeeld linde, esdoorn en boskers, de bodemvruchtbaarheid verbetert. Ook worden wisselbeweiding versus seizoensbeweiding uiteengezet en worden loopkevers gebruikt om de effecten van natuurverbetering te evalueren.

 

Geen nummer meer missen?

 

Neem een abonnement

 

 

Mei 2020

In het meinummer van De Levende Natuur onder meer aandacht voor de blauwband, een exotisch visje dat vanuit het zuiden Nederland verovert, en aan het Smoddebos, een bijzonder eik-haagbeukenbos in Twente met een uitbundige bloei van voorjaarsbloeiers. Daarnaast onderzoeken we de effecten van het uitstrooien van steenmeel over bos en hei, belichten we het belang van dijken voor bijen en kijken we naar manieren om fosfaatrijke graslanden een hogere natuurwaarde te geven.

 

Historie

Op initiatief van E. Heimans en Jac. P. Thijsse verscheen in maart 1896 het eerste nummer van De Levende Natuur. Samen met J. Jaspers Jr. vormden zij ook de eerste redactie van het tijdschrift. Alle drie waren onderwijzers.

 

Tot dan toe bestonden er alleen verschillende boekjes over de natuur, geschreven door de beide oprichters. Nu ontstond ook de mogelijkheid om melding te maken van waarnemingen en vondsten. De Levende Natuur kreeg als veelzeggende ondertitel ‘tijdschrift voor natuursport’ mee. Zo verscheen in de 9e aflevering een oproep van de leraar en florist H. Heukels om groeiplaatsen van plantensoorten aan te melden en was er in de twintiger jaren een kikker-enquête. Er ontstond zo een basis voor een hechtere organisatie van natuuronderzoekers.

In 1914 overleed plotseling E. Heimans. Hij werd vrijwel direct door zijn zoon J. Heimans in de redactie opgevolgd. Het tijdschrift werd onder zijn invloed steeds wetenschappelijker van aard. Natuurbescherming was nadrukkelijker onderwerp van de bijdragen. De vele aanslagen op de zogenaamde “woeste gronden” bewerkstelligden dit. Regelmatig verschenen overzichten van door natuurorganisaties aangekochte gebieden, vergezeld van oproepen om geld te storten voor nieuwe aankopen.

 

Gedurende de Tweede Wereldoorlog is het blad enige jaren niet verschenen; in 1945 overleed Jac.P. Thijsse. Toch werd de draad weer opgepakt, en wel door N. Tinbergen & J. Wilcke. Vanaf januari 1947 kreeg het tijdschrift de ondertitel “Nederlands tijdschrift voor veldbiologie”. Er verschenen terreinbeschrijvingen teneinde de gebieden te beschermen. In de loop der jaren werd vooral aandacht besteed aan vogels en planten, inclusief mossen en varens. Daarnaast kwamen insecten, vissen, zoogdieren, spinnen, reptielen en paddestoelen veelvuldig aan bod.

 

Met het overlijden van J. Heimans in 1978 leek er een einde te komen aan De Levende Natuur. Twee maal werd een poging tot doorstart ondernomen. Sinds 1984 bestaat het tijdschrift in zijn huidige vorm en gaan de artikelen niet alleen over natuurbescherming en natuurbehoud mar ook over natuurbeheer,  natuurontwikkeling, beleid en beleving. Door de redactie wordt bewust gekozen voor een zo breed mogelijk spectrum: artikelen over alle soorten organismen, vooral in relatie tot beheer en herstel. Een belangrijk doel is kennisoverdracht aan mensen uit beheer en beleid.

Agenda