september 2020

» Lees meer

De Levende Natuur

De Levende Natuur is een professioneel forum voor natuurbehoud, -beheer en -beleid in Nederland en België, opgericht in maart 1896. De artikelen zijn gebaseerd op recent ecologisch onderzoek, ervaring of waarneming van de auteurs. Er worden actuele thema’s gesignaleerd en bediscussieerd door betrokken deskundigen.

Actueel

Voorproefje: De Levende Natuur, nr. 6, november 2020

 

(Wilde) zoogdieren in Deventer

We weten nog maar weinig van zoogdieren in steden. Daarom is op 84 locaties in en om Deventer met wildcamera's onderzoek gedaan naar het voorkomen van zoogdieren. Dat leverde 440 duizend foto’s op, onder meer van bunzing, konijn, haas en steenmarter. Van de wilde zoogdieren werden bosmuis en egel het meest frequent gezien, maar de huiskat stond met afstand het vaakst op de foto.

 

 

Is de achteruitgang van de Zeeuwse bloemdijken nog te stoppen?

Het Zeeuwse landschap wordt gekenmerkt door een uitgebreid netwerk van binnendijken. Die herinneren ons aan vroeger tijden waarin de strijd tussen mens en water in alle hevigheid woedde. Veel van deze dijken herbergen een unieke botanische rijkdom. Dit heeft hen de naam “Zeeuwse bloemdijken” opgeleverd. Helaas takelt deze rijkdom al gedurende decennia steeds meer af. Een belangrijke vraag is, waardoor dit komt en of het tij nog gekeerd kan worden?

 

Interview: ‘Natuurbeheer is te veel gericht op de status quo’

Buitengewoon hoogleraar Liesbeth Bakker wil rewilding een steviger wetenschappelijke basis geven. Gaat de biodiversiteit vooruit door grote grazers? Hoe maken we het Markermeer natuurlijker? ‘Er zijn voldoende voor- én tegenstanders van rewilding, maar het ontbreekt aan solide studies die ingaan op de resultaten: wat gebeurt er precies als de natuur de ruimte krijgt?’

 

Maatwerk voor liggend bergvlas

Liggend bergvlas komt in Nederland alleen voor in de duinen bij Katwijk. Daar bereikt deze plantensoort de noordgrens van zijn areaal. Liggend bergvlas zit in de tang, zo blijkt uit onderzoek. Aan de ene kant dreigt verzuring en verruiging en aan de andere kant te veel overstuiving met kalkrijk zand. Dat vraagt om maatwerk in het beheer.

 

Abonnees ontvangen deze editie omstreeks 27 november.

September 2020

 

In het septembernummer staat Griend in de schijnwerpers. De ongestoorde, centrale ligging in de Waddenzee, met hoogwatervluchtplaatsen en rondom foerageergronden, maakt van dit natuureiland een ideale stopover voor trekvogels. In het broedseizoen broeden er bovendien 20 duizend paar kokmeeuwen, grote sterns  en visdieven. Om tot een effectief beheer te komen, heeft een multidisciplinair onderzoeksteam de afgelopen jaren dit bijzondere eiland onder de loep genomen. In een mini-special komen de belangrijkste resultaten aan de orde, zoals erosie en aangroei van dit zogeheten stormvloedschoorwal-eiland,  interacties met de omgeving, de rol van vogelpoep en de vraag: moet het eiland weer kunnen ‘wandelen’, zelfs als het dan uiteindelijk onder water verdwijnt?

 

 

Juli 2020

In het julinummer van De Levende Natuur besteden we onder meer aandacht aan de kabinetsplannen omtrent het verminderen van de stikstofcrisis. Drie experts geven hun visie op hoe we 300 miljoen euro per jaar moeten investeren om de negatieve gevolgen van overmatige stikstofdepositie te verminderen en de natuur en biodiversiteit te verbeteren. Een groep Belgische en Nederlandse onderzoekers bekijkt of de aanplant van boomsoorten met snel verterend strooisel, zoals bijvoorbeeld linde, esdoorn en boskers, de bodemvruchtbaarheid verbetert. Ook worden wisselbeweiding versus seizoensbeweiding uiteengezet en worden loopkevers gebruikt om de effecten van natuurverbetering te evalueren.

 

Geen nummer meer missen?

 

Neem een abonnement

 

 

Historie

Op initiatief van E. Heimans en Jac. P. Thijsse verscheen in maart 1896 het eerste nummer van De Levende Natuur. Samen met J. Jaspers Jr. vormden zij ook de eerste redactie van het tijdschrift. Alle drie waren onderwijzers.

 

Tot dan toe bestonden er alleen verschillende boekjes over de natuur, geschreven door de beide oprichters. Nu ontstond ook de mogelijkheid om melding te maken van waarnemingen en vondsten. De Levende Natuur kreeg als veelzeggende ondertitel ‘tijdschrift voor natuursport’ mee. Zo verscheen in de 9e aflevering een oproep van de leraar en florist H. Heukels om groeiplaatsen van plantensoorten aan te melden en was er in de twintiger jaren een kikker-enquête. Er ontstond zo een basis voor een hechtere organisatie van natuuronderzoekers.

In 1914 overleed plotseling E. Heimans. Hij werd vrijwel direct door zijn zoon J. Heimans in de redactie opgevolgd. Het tijdschrift werd onder zijn invloed steeds wetenschappelijker van aard. Natuurbescherming was nadrukkelijker onderwerp van de bijdragen. De vele aanslagen op de zogenaamde “woeste gronden” bewerkstelligden dit. Regelmatig verschenen overzichten van door natuurorganisaties aangekochte gebieden, vergezeld van oproepen om geld te storten voor nieuwe aankopen.

 

Gedurende de Tweede Wereldoorlog is het blad enige jaren niet verschenen; in 1945 overleed Jac.P. Thijsse. Toch werd de draad weer opgepakt, en wel door N. Tinbergen & J. Wilcke. Vanaf januari 1947 kreeg het tijdschrift de ondertitel “Nederlands tijdschrift voor veldbiologie”. Er verschenen terreinbeschrijvingen teneinde de gebieden te beschermen. In de loop der jaren werd vooral aandacht besteed aan vogels en planten, inclusief mossen en varens. Daarnaast kwamen insecten, vissen, zoogdieren, spinnen, reptielen en paddestoelen veelvuldig aan bod.

 

Met het overlijden van J. Heimans in 1978 leek er een einde te komen aan De Levende Natuur. Twee maal werd een poging tot doorstart ondernomen. Sinds 1984 bestaat het tijdschrift in zijn huidige vorm en gaan de artikelen niet alleen over natuurbescherming en natuurbehoud mar ook over natuurbeheer,  natuurontwikkeling, beleid en beleving. Door de redactie wordt bewust gekozen voor een zo breed mogelijk spectrum: artikelen over alle soorten organismen, vooral in relatie tot beheer en herstel. Een belangrijk doel is kennisoverdracht aan mensen uit beheer en beleid.

Agenda