mei 2020

» Lees meer

De Levende Natuur

De Levende Natuur is een professioneel forum voor natuurbehoud, -beheer en -beleid in Nederland en België, opgericht in maart 1896. De artikelen zijn gebaseerd op recent ecologisch onderzoek, ervaring of waarneming van de auteurs. Er worden actuele thema’s gesignaleerd en bediscussieerd door betrokken deskundigen.

Actueel

Voorproefje: De Levende Natuur nr. 4, juli 2020

 

Wat te doen met 300 miljoen?

De natuur kampt al decennialang met een stikstofcrisis. Maar sinds de Raad van State een jaar geleden een streep zette door het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is ook Den Haag in last. Het kabinet wil de belemmeringen die sindsdien optreden voor woningbouw, wegenaanleg, landbouw en andere economische activiteit zo snel mogelijk uit de weg ruimen. De komende tien jaar gaat minister van LNV Carola Schouten dan ook € 3 miljard extra investeren om de negatieve gevolgen van overmatige stikstofdepositie te verminderen en de natuur en biodiversiteit te verbeteren. Drie experts geven hun visie hoe we 300 miljoen euro per jaar moeten investeren om de natuur optimaal te laten profiteren. 

 

Is wisselbeweiding beter dan seizoensbeweiding?

Om te voorkomen dat kwelders verruigen, worden ze gedurende het groeiseizoen begraasd. Maar is dat wel de juiste aanpak voor een optimale natuurwaarde? Zeven jaar lang is op kwelders langs de waddenzeekust geëxperimenteerd met wisselbeweiding, waarbij jaren met en zonder beweiding werden afgewisseld. Hoe reageerden vegetatie, bloem bezoekende insecten, vogels en muizen op dit beweidingsregime?

 

Rijkstrooisel: kansen voor herstel van de nutriëntenkringloop in bossen

Veel Belgische en Nederlandse bossen kampen met een overdaad aan stikstof en een sterk verzuurde bodem. Dat leidt tot verlies van calcium, kalium en magnesium, ionen die nodig zijn voor de plantengroei, en tot het vrijkomen van het giftige aluminium. In dit onderzoek bekijkt een groep Belgische en Nederlandse onderzoekers of de aanplant van boomsoorten met snel verterend strooisel, zoals bijvoorbeeld linde, esdoorn en boskers, de bodemvruchtbaarheid verbetert.

 

Hoe meet je de effecten van natuurverbetering? Bijvoorbeeld met loopkevers..

Loopkevers zijn goede indicatoren van de ecologische kwaliteit van de oeverzone langs stromende wateren. In drie gebieden in Drenthe waar vernatting van een beekdal heeft plaatsgevonden, zijn ze gebruikt om de effecten van deze natuurverbetering te evalueren.

 

Dit nummer niet missen, maar nog geen abonnee? Neem voor vrijdag 10 juli 16:00 u. een abonnement.

 

Abonnees ontvangen deze editie omstreeks 24 juli   

 

 

Mei 2020

In het meinummer van De Levende Natuur besteden we onder meer aandacht aan de blauwband, een exotisch visje dat vanuit het zuiden Nederland verovert, en aan het Smoddebos, een bijzonder eik-haagbeukenbos in Twente met een uitbundige bloei van voorjaarsbloeiers. Daarnaast onderzoeken we de effecten van het uitstrooien van steenmeel over bos en hei, belichten we het belang van dijken voor bijen en kijken we naar manieren om fosfaatrijke graslanden een hogere natuurwaarde te geven.   

Geen nummer meer missen?

Neem een abonnement

Maart 2020

In het maartnummer onder meer aandacht voor de nieuwe Heukels, de Jaarrond Tuintelling en verstuiving in de duinen.

» Lees meer

Historie

Op initiatief van E. Heimans en Jac. P. Thijsse verscheen in maart 1896 het eerste nummer van De Levende Natuur. Samen met J. Jaspers Jr. vormden zij ook de eerste redactie van het tijdschrift. Alle drie waren onderwijzers.

 

Tot dan toe bestonden er alleen verschillende boekjes over de natuur, geschreven door de beide oprichters. Nu ontstond ook de mogelijkheid om melding te maken van waarnemingen en vondsten. De Levende Natuur kreeg als veelzeggende ondertitel ‘tijdschrift voor natuursport’ mee. Zo verscheen in de 9e aflevering een oproep van de leraar en florist H. Heukels om groeiplaatsen van plantensoorten aan te melden en was er in de twintiger jaren een kikker-enquête. Er ontstond zo een basis voor een hechtere organisatie van natuuronderzoekers.

In 1914 overleed plotseling E. Heimans. Hij werd vrijwel direct door zijn zoon J. Heimans in de redactie opgevolgd. Het tijdschrift werd onder zijn invloed steeds wetenschappelijker van aard. Natuurbescherming was nadrukkelijker onderwerp van de bijdragen. De vele aanslagen op de zogenaamde “woeste gronden” bewerkstelligden dit. Regelmatig verschenen overzichten van door natuurorganisaties aangekochte gebieden, vergezeld van oproepen om geld te storten voor nieuwe aankopen.

 

Gedurende de Tweede Wereldoorlog is het blad enige jaren niet verschenen; in 1945 overleed Jac.P. Thijsse. Toch werd de draad weer opgepakt, en wel door N. Tinbergen & J. Wilcke. Vanaf januari 1947 kreeg het tijdschrift de ondertitel “Nederlands tijdschrift voor veldbiologie”. Er verschenen terreinbeschrijvingen teneinde de gebieden te beschermen. In de loop der jaren werd vooral aandacht besteed aan vogels en planten, inclusief mossen en varens. Daarnaast kwamen insecten, vissen, zoogdieren, spinnen, reptielen en paddestoelen veelvuldig aan bod.

 

Met het overlijden van J. Heimans in 1978 leek er een einde te komen aan De Levende Natuur. Twee maal werd een poging tot doorstart ondernomen. Sinds 1984 bestaat het tijdschrift in zijn huidige vorm en gaan de artikelen niet alleen over natuurbescherming en natuurbehoud mar ook over natuurbeheer,  natuurontwikkeling, beleid en beleving. Door de redactie wordt bewust gekozen voor een zo breed mogelijk spectrum: artikelen over alle soorten organismen, vooral in relatie tot beheer en herstel. Een belangrijk doel is kennisoverdracht aan mensen uit beheer en beleid.

Agenda