maart 2003

» Lees meer

Verschenen uitgaven

  • DVD bestellen Van grijs naar kleur?
  • Redactie
  • DVD bestellen Hoge vlotjes veroorzaken laag broedsucces bij Zwarte sterns.
  • Winden, J. van der
  • De bezwaren van nog steeds veel gebruikte hoge vlotjes worden aan de hand van cijfermateriaal pijnlijk duidelijk.
  • DVD bestellen De effectiviteit van weidevogelpakketten in Zeeland in 7 jaar.
  • Kleijn, D. & G.J.C. van Zuijlen
  • Momenteel lijkt agrarisch natuurbeheer een alternatief te zijn voor traditioneel natuurbeheer: steeds meer middelen worden ingezet op deze vorm van natuurbeheer. Zijn de weidevogels hier inderdaad bij gebaat? Om dit na te kunnen gaan worden er diverse studies gepleegd. Zo zijn in Zeeland de positieve uitkomsten van in de periode 1989-1995 uitgevoerd onderzoek naar percelen met beheerovereenkomsten nog eens kritisch tegen het licht gehouden.
  • DVD bestellen Draagvlakonderzoek bij natuurontwikkelingsmaatregelen in Vlaanderen.
  • Bogaert, D., A. Cliquet & M. de Zitter
  • De kans op succes van natuurontwikkelingsprojecten wordt niet alleen bepaald door ecologische factoren. Ook een degelijk juridisch kader en draagvlak spelen hierin een rol. Als voorbeelden zijn vier natuurontwikkelingsprojecten uitgezocht, waar door initiatiefnemers juridische en draagvlakproblemen werden gesignaleerd. Aan de hand van (diepte)interviews wordt in dit artikel het sociaal draagvlak geanalyseerd, d.w.z. het draagvlak bij omwonenden en recreanten. Deze kennis leidt tot enkele aanbevelingen bij initiatieven rond natuurontwikkeling.
  • DVD bestellen Lezersonderzoek: De Levende Natuur vergrijst!
  • Akker, T.P.A. van den
  • Niet alleen omdat het vorige abonnee-onderzoek alweer 13 jaar geleden was uitgevoerd, maar vooral vanwege veranderingen in de samenleving t.a.v. natuurbeleid en -beheer, achtte bestuur en redactie de tijd rijp voor een kritische beschouwing van de doelstelling van De Levende Natuur. Wat vinden onze lezers van De Levende Natuur? Is bijstelling nodig? En ding werd in elk geval duidelijk: abonnees van De Levende Natuur zijn zeer trouwe lezers!
  • DVD bestellen Veranderingen in voorkomen van land- en zoetwatermollusken op Ameland.
  • Leeuwen, S.J. van & B.F. van Tooren
  • De gevolgen van veranderingen op de Waddeneilanden voor hogere planten en broedvogels zijn al veelvuldig beschreven. Maar welke opvallende veranderingen de verzoeting van de polders of de aanleg van bossen in andere soortengroepen, zoals de slakkenfauna, teweeg brengt, is nauwelijks bekend. In dit artikel wordt een overzicht en mogelijke verklaringen voor het huidige voorkomen van land- en zoetwatermollusken op Ameland gegeven
  • DVD bestellen Oproep: meer onderzoek naar oorzaken van verstruiking.
  • Hinsberg, A. van & D.C.J. van der Hoek
  • DVD bestellen Gegevenslevering via Het Natuurloket goed op gang.
  • Westrienen, R. van
  • DVD bestellen Twee kilo natuurtypen.
  • Tooren, B.F. van