november 2004

» Lees meer

Verschenen uitgaven

  • DVD bestellen Nederland op slot voor ganzen?
  • Redactie
  • Na jarenlange voorbereiding werd in 1998 de nieuwe Flora- en Faunawet ook door de Eerste Kamer aangenomen; op 1 april 2000 trad de wet in. Het werd gezien als een grote opsteker voor de natuurbescherming, na zovele jaren van moeizaam onderhandelen. Het doel van de Flora- en Faunawet is het instandhouden van de in het wild voorkomende dier- en plantensoorten. Een tweede doel van de wet is een zorgplicht voor een groot aantal in het wild levende planten en dieren. Naast bescherming bevat de wet voorwaarden waaronder uitzonderingen mogelijk zijn. Een uitzondering is alleen mogelijk voor een 'redelijk doel' waaronder ook schadebestrijding of jacht wordt verstaan.
  • DVD bestellen Duurzamer waterbeheer en nieuwe kansen voor natuur in het Hunzedal.
  • Schollema, P.P., U. Vegter, H. Wanningen & B. Zoer
  • Herstel van een meanderende Hunze in Drenthe is uitgangspunt bij de verschillende natuurontwikkelingsprojecten in dit dal. Maatregelen betreffen de verbetering van de waterkwaliteit van de Hunze en het Zuidlaardermeer, het creŽren van bergingsruimte voor oppervlaktewater en de bescherming van het grondwater. Wat leveren deze inspanningen op voor flora en fauna? Het artikel gaat over visievorming en uitvoering van projecten tot en met monitoring en verwachtingen voor de toekomst.
  • DVD bestellen Ecologische verbindingszones: verspilde moeite?
  • Drok, W.J.A. & M. Kooij
  • DVD bestellen Rijksbeleid brengt risico's met zich mee voor natuur en landschap.
  • Oostenbrugge, R. & J.L. Tersteeg
  • Het huidige kabinet voert een aantal belangrijke wijzigingen door in het rijksnatuur- en landschapsbeleid. Om welke wijzigingen gaat het en wat mag van deze verschuivingen worden verwacht voor natuur en landschap? Deze bijdrage is gebaseerd op de Natuurbalans 2004 die in september is uitgekomen.

  • DVD bestellen Driehoeksmosselen ondervinden weinig hinder van blauwalgen: klaar voor de strijd.
  • Dionisio Pires, L.M.
  • Voedselrijke wateren geven algen, met name giftige cyanobacteriŽn (blauwalgen), volop groeikansen met grote troebelheid tot gevolg. Een maatregel als verlaging van de nutriŽntenbelasting blijkt niet altijd voldoende te zijn. Daarom zijn Ďgrazersí als de Driehoeksmossel (Dreissena polymorpha) in beeld gekomen voor de bestrijding van cyanobacteriŽn.
  • DVD bestellen Herstel van de (stroomdal) flora in de Gelderse Poort.
  • Peters, B.W.E., G.H.S. Kurstjens & T. Teunissen
  • De Gelderse Poort is het rivierengebied gelegen tussen de Duitse grens en de steden Arnhem en Nijmegen. 15 jaar geleden werd hier een start gemaakt met natuurontwikkeling. Inmiddels is in het gebied circa 800 hectare nieuwe natuur gerealiseerd, waarin processen van rivierdynamiek, natuurlijke begrazing en spontane vegetatieontwikkeling vrij spel hebben gekregen. Maar wat heeft deze ontwikkeling nu opgeleverd voor de flora en vegetatie?
  • DVD bestellen Nederlandse verantwoordelijkheid voor moerasnachtvlinders.
  • Meulen, J. van der, M. Coenen & D. Groenendijk
  • Veel nachtvlinders zijn specialisten, gebonden aan zeer strikte ecologische omstandigheden en daarmee habitatspecifiek, zoals bijvoorbeeld de moerasnachtvlinders. Hun voorkomen en aantallen zouden daardoor een indicatorrol kunnen spelen bij de beoordeling van het gevoerde natuurbeheer. Als voorbeeld dienen in dit artikel de grote nachtvlindersoorten, die voorkomen in de internationaal belangrijke laagveenmoerassen van Nederland.