maart 2005

» Lees meer

Verschenen uitgaven

  • DVD bestellen Wildzoekers.
  • Redactie
  • DVD bestellen Toekomst van het bos van Bialowieza onzeker.
  • Verhart, F., H. Smeenge & B.L.M. van der Linden
  • DVD bestellen Vestiging van hardhoutooibossoorten in de Beuningse uiterwaarden.
  • Kuiters, A.T. & S.J. Vreugdenhil
  • In het rivierenlandschap speelt overstroming een belangrijke rol bij de zonering van de vegetatie. Als gevolg van overstromingen vindt er op de laagste plekken langs de rivier veel erosie en sedimentatie plaats. Hier worden voornamelijk pioniersoorten aangetroffen die zich kunnen ontwikkelen tot zachthoutooibos. De hoger gelegen stroomruggen en uiterwaardvlakten worden minder vaak en minder langdurig overstroomd. Daar kunnen hardhoutsoorten zich vestigen en ontwikkelen. Ook begrazing door runderen of paarden speelt hierbij een rol. Onderzocht is hoe het proces van vestiging van hardhoutooibossoorten verloopt in de uiterwaarden ten westen van Nijmegen en in welke mate overstroming en begrazing hierbij van belang zijn.
  • DVD bestellen Ruimte voor de rivier met ruimte voor stroomdalvegetaties.
  • Eck, W.H.J.M, J.P.M. Lennsen & H. de Kroon
  • De meest soortenrijke vegetatietypen van het rivierengebied blijken beperkt te zijn tot de hoogste delen van uiterwaarden. Door een combinatie van veldwaarnemingen en experimenten is nagegaan hoe dat komt. Dit onderzoek heeft zich daarbij met name gericht op de invloed van duur en frequentie van overstromingen. Andere belangrijke factoren zoals begrazing en bodemsamenstelling blijven hier grotendeels buiten beschouwing, omdat deze vooral de abundantie bepalen binnen de potentieel geschikte hoogteligging.
  • DVD bestellen Twintig jaar strijd om het behoud van het Korhoen op de Sallandse Heuvelrug.
  • Bruijn, O. de, P.H.A.M. Dirks, P.G.A. ten Den, T. Klomphaar & H.G. Veerbeek
  • Het Korhoen (Tetrao tetrix) is bijna uit Nederland verdwenen. De laatste Nederlandse populatie komt voor op de Sallandse Heuvelrug. Hier worden veel inspanningen verricht om het Korhoen als broedvogel te behouden. Tot nu toe is dat gelukt. Tevens hebben andere kwetsbare soorten geprofiteerd van het intensieve heidebeheer. In dit artikel wordt de aantalsontwikkeling van de laatste Nederlandse korhoenpopulatie geŽvalueerd in relatie tot het uitgevoerde beheer
  • DVD bestellen Zeehondenopvang moet aan banden.
  • Mulder, J.L.
  • DVD bestellen Oude boskernen op de Veluwe, een nieuwe beheervisie gewenst.
  • Op de Veluwe komt nog ca 11.000 ha aan eeuwenoude bossen en hakhoutstoven voor. Hieronder bevinden zich ook enkele uitzonderlijk grote eikenhakhoutstoven, van waarschijnlijk hoge ouderdom. Onverwacht is hierbij de ontdekking van hakhout van de Beuk. Beukenmalebossen blijken in oorsprong beukenspaartelgenbossen te zijn. In deze bijdrage geven de auteurs hun visie op het beheer en behoud van deze grote complexen Wintereiken-Beukenbossen.
  • DVD bestellen De Knorrepos Micropogonias undulatus (L.), een nieuwe vissoort in Nederland.
  • Dekker, W., N. Daan, H.J.L. Heessen & W. van der Heij
  • DVD bestellen Reactie op 'Particulier natuurbeheer, een groen begin...'.
  • Spoormakers, L.