november 2008

» Lees meer

Verschenen uitgaven

  • Draglines en shovels
  • De redactie
  • Samen werken met water
  • R. Nijland
  • Enkele reacties op het rapport van de tweede Deltacommissie
  • Help de Knoflookpad!
  • M. Zekhuis & F.G.W.A. Ottburg
  • Ondanks het Beschermingsplan Knoflookpad uit 2001 neemt de soort nog steeds in aantal af in Nederland en is daarmee sterk bedreigd. Vermoedelijk is er meer aan de hand dan alleen habitatverlies. Voor de kleine populaties zou genetische verarming wel eens de belangrijkste oorzaak kunnen zijn van die neerwaartse spiraal. Een pleidooi voor uitzetten of bijzetten om het behoud van de Knoflookpad (Pelobatus fuscus) voorlopig veilig te stellen.

  • Het Europese SER-congres 2008 in Gent: Investeren in natuurbehoud en ecologisch herstel rendeert
  • M. Hoffmann
  • Koolmansdijk, parel in de Achterhoek door succesvol natuurherstel
  • Kleine reservaten, zoals Koolmansdijk, hebben over het algemeen meer last van negatieve omgevingsinvloeden. Herstel van blauwgrasland werd dan ook lang voor onmogelijk gehouden. Toen eind jaren negentig rond Koolmansdijk, een reservaat met natte heide en blauwgrasland van slechts zes ha groot, via een landinrichtingsproject ca 50 ha landbouwgrond beschikbaar kwam, bood dit echter goede kansen. Dit artikel laat zien hoe belangrijk reservaten in de omgeving zijn voor zaadtoevoer resp. –uitwisseling en langs welke weg herstel van onder meer blauwgrasland toch mogelijk is.

  • Kroontjeskransblad in Nederlandse visvijvers
  • J.H.P. Bruinsma & P.J.J.J. Voorn
  • Juli 2006 werd Kroontjeskransblad (Chara braunii Gmel.) gevonden in enkele vijvers op de voormalige viskwekerij bij Valkenswaard: de eerste vondst in Nederland. Dit bijzondere kranswier is aangetroffen in een rijk en boeiend gebied; inrichtingsmaatregelen zullen de natuurwaarden nog verder kunnen verhogen.

  • Werk in uitvoering; Natuurherstel Plateaux/Hageven
  • M.J.S. Hendrix
  • Amerikaanse vogelkers als invasieve soort in de kustduinen
  • A. Ehrenburg, H.J.M. van der Hagen & L. Terlouw
  • Amerikaanse vogelkers is al langer bekend als invasieve soort in het binnenland en in duinbossen, maar als invasieve soort in duinstruweel en open duin is hij relatief nieuw. Hoe snel grijpt Amerikaanse vogelkers om zich heen, wat zijn de oorzaken van de recente opmars en welk beheer kan worden toegepast om uitbreiding te stoppen? Door de toename van Amerikaanse vogelkers komen de instandhoudingsdoelen volgens de Europese Habitatrichtlijn voor grijze duinen en duingraslanden in gevaar. Beheerders hebben overheidssteun hard nodig!

  • Werk in uitvoering; Wintervoedsel voor akkervogels in Groningen en Drenthe
  • J. Arisz & B.J. Koks
  • Uit de gebieden van Staatsbosbeheer
  • Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer

  • De 12 Landschappen
  • Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen

  • Overzicht 109e jaargang (2008)