november 2009

» Lees meer

Verschenen uitgaven

  • Leve Brussel
  • De redactie
  • Faillissement dreigt voor Nederlands weidevogelbeleid
  • J. Schroeder, M. Hinsch, J.C.E.W. Hooijmeijer & T. Piersma
  • Aan de hand van inmiddels beschikbare, meest basale demografische parameters is een populatiemodel ontwikkeld voor alle Grutto’s in Nederland waarmee kan worden voorspeld hoe lang het nog duurt voordat de ‘koning van de weidevogels’ (Thijsse, 1904) een zeldzame broedvogel in Nederland is of misschien zelfs uitsterft. Uit dit artikel blijkt de noodzaak van maatregelen om niet af te stevenen op een ‘silent spring’ in onze weidevogelgebieden.

  • Is Amerikaanse vogelkers overal even invasief?
  • M. Vanhellemont, L. Baeten, L. De Keersmaeker, K. Vandekerkhove, M. Hermy & K. Verheyen
  • Amerikaanse vogelkers wordt beschouwd als een invasieve exoot. Doordat Amerikaanse vogelkers over grote oppervlakten en in grote aantallen werd geïntroduceerd, kon de soort zich sterk uitbreiden. Maar hoe zou Amerikaanse vogelkers zich gedragen zonder deze uitgangssituatie? Bosreservaten waarin niet beheerd wordt, bieden de mogelijkheid om spontane bosontwikkeling te bestuderen. In het bosreservaat Liedekerke (Vlaanderen) heeft Amerikaanse vogelkers zich ongeveer 40 jaar geleden spontaan gevestigd, waarschijnlijk uit zaden die achtergelaten werden door vogels. Sindsdien heeft de soort zich ongestoord kunnen ontwikkelen. Een reconstructie van het kolonisatieproces met aanbevelingen voor beheer.

  • Hedwigepolder betaalt oude rekening
  • Rik Nijland
  • Veranderingen in avifauna en flora van de noordelijke Gelderse Vallei
  • J.M. Gleichman, L.J. de Nijs & F. Berendse
  • Zowel in het begin van de jaren 1970 voor de vogels en rond 1980 voor de planten als in 2002 zijn inventarisaties uitgevoerd in het noordwesten van de provincie Gelderland in de gemeenten Nijkerk, Putten en Barneveld. In grote lijnen is het oorspronkelijke landschap hier nog steeds zichtbaar. Door de inventarisaties te vergelijken werd het mogelijk om grote veranderingen in biodiversiteit vast te stellen. Het gebied lijkt representatief te zijn voor de ontwikkeling van natuurwaarden in het landelijk gebied.

  • Het Friesche Veen: van Dotters naar Veenmos
  • J.P. Bakker & Y. de Vries
  • Het Friesche Veen is een reservaat in de benedenloop van de Drentsche Aa in Noord-Drenthe tussen Haren en Paterswolde. Oorspronkelijk was het een geheel open gebied met op de legakkers hooiland en weiland. Na verloop van tijd was het gebied niet meer rendabel voor agrarisch gebruik en werd verlaten, waarna successie naar bos optrad. Gedurende de afgelopen 20 jaar zou regelmatig maaien de verruiging en bosvorming moeten tegengaan en leiden tot een bloemrijker grasland. Consequent maaibeheer hield weliswaar de bosvorming tegen, maar de vegetatie veranderde in de richting van veenmosrietland. Wat is er aan de hand in het Friesche Veen?

  • Witte bacteriematten als indicator voor de achteruitgang van de Grevelingen
  • B.K. van Wesenbeeck, A. Nolte, S. Bouma, W. Lengkeek, A.M.T. Joosten & P.M.J. Herman
  • De ecologische toestand van de Grevelingen is de laatste decennia langzaam achteruitgegaan. Naast de gestage achteruitgang van het doorzicht van het water, worden sterfte van bodemleven en de aanwezigheid van wollige witte matten op de bodem gerapporteerd. Wat zijn deze matten en vormen zij wellicht een indicatie voor de waargenomen achteruitgang in de Grevelingen?

  • Seizoenstiming bepalend voor concurrentie Kleine zwanen en Knobbelzwanen
  • B. Hidding, B.A. Nolet & F. Rienks
  • Uit de gebieden van Staatsbosbeheer
  • Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer

  • Overzicht 110de jaargang (2009)