september 2014

» Lees meer

Verschenen uitgaven

  • 25 jaar natuurontwikkeling in de Duursche Waarden
  • P.H.A.M. Dirks, G. Kooijman, A.M. Hottinga & W.G. Gerritse
  • Het is alweer 25 jaar geleden dat het eerste natuurontwikkelingsproject langs de grote rivieren van start ging. Op grond van Plan Ooievaar kwam in 1989 in de Duursche Waarden een nieuwe omgang met landbouw, natuur en water in het rivierengebied tot stand. Hoe hebben vegetatie en fauna zich ontwikkeld, en komen de ontwikkelingen overeen met de verwachting?

  • Vleermuistorens en -kasten: kans of bedreiging voor vleermuisbescherming?
  • S.J. Vreugdenhil, A.J.H.M. Korsten, J.J.A. Dekker & H.J.G.A. Limpens
  • Voorzichtig herstel van de biodiversiteit in Nederland?
  • A.J. van Strien, R.J.T. Verweij, M.P. de Zeeuw, L. van Duuren & L.L. Soldaat
  • Als gevolg van onder meer vermesting, verdroging en meer recent ook door klimaatverandering staat de natuur in Nederland al vele decennia onder druk. Tegelijkertijd zijn er in de afgelopen 20 jaar veel tegenmaatregelen genomen. Zetten de tegenmaatregelen inmiddels zoden aan de dijk of gaat de achteruitgang door? Aan de hand van een eenvoudige graadmeter is onderzocht welk aantal soorten in hun voortbestaan in Nederland wordt bedreigd: de ‘Rode Lijst Indicator’ (RLI). Is er een kentering zichtbaar?

  • Beïnvloeden zwijnen de overlevingskans van rode bosmieren?
  • A.A. Mabelis
  • Natuurkwaliteit Drentse vennen gaat vooruit
  • H. van Dam, G.H.P. Arts, R. Bijkerk, H. Boonstra, J.D.M. Belgers & A. Mertens
  • Door de rijkdom aan bijzondere soorten planten en dieren zijn de Drentse vennen van (inter)nationale betekenis. In 18 van deze vennen zijn de laatste decennia flora en fauna gevolgd en zijn veranderingen vastgelegd in relatie tot beïnvloeding en beheer. Herstellen de vennen van verzuring, verdroging en een veel te hoge stikstofdepositie?

  • 100ste sterfdag Eli Heimans
  • Exotenwaarnemingen van planten via apps
  • Door studenten/ promovendi; Onderzoek naar het gebruik van wetenschappelijke kennis in het natuurbeheer.
  • Maarten van Gemert onder begeleiding van Gerard Oostermeijer, Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) aan de UvA.
  • Bijen in Leeuwarden: diversiteit in een stedelijke omgeving
  • T. Gerritsen, D.A.W. Seegers, T. van der Sluis, R. Spijker, M. van Welsem, B. Franken, M. Rekers & A.M. Strijkstra
  • Uit de gebieden van Staatsbosbeheer
  • Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer.

  • De12Landschappen
  • Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Landschap Overijssel en Brabants Landschap.