maart 2015

» Lees meer

Verschenen uitgaven

  • pdf downloaden Redactioneel; Programmatische Aanpak Stikstof (PAS): een juiste balans tussen natuur en economie?
  • De redactie
  • In drie verschillende bijdragen wordt ingegaan op het programma Programmatische Aanpak Stikstof (PAS): in het redactioneel vindt u een beschouwing van de redactie, in het artikel van van der Hoek et al. vat het PBL zijn bevindingen t.a.v. effectiviteit en efficiëntie van dit programma samen en in het platform gaat Haveman in op de monitoring van de PAS.

  • Programmatische Aanpak Stikstof: verkenning effectiviteit en efficiëntie van maatregelen
  • D.C.J. van der Hoek, R.J.M. Folkert & R.C.M. Arnouts
  • Platform; Monitoring en PAS - de les van het verleden
  • R. Haveman
  • Invloed van broedgebiedkwaliteit op het vermijden van wegen door nestelende Grutto’s
  • A.C. Fikenscher, J.C.E.W. Hooijmeijer, R. Kentie & T. Piersma
  • Om de achteruitgang van de grutto’s in Nederland te stoppen zijn meer extensief beheerde percelen nodig met kruidenrijk gras en hoge grondwaterstanden. Maar in hoeverre moet daarbij rekening worden gehouden met de aanwezigheid van wegen en paden? In zowel intensief als extensief beheerde graslanden in Zuidwest-Friesland is onderzocht wat het effect is van verschillende typen wegen op de nestplaatskeuze van Grutto’s.

  • ‘Elk dorp zijn eigen Dommelbimd’
  • Rik Nijland
  • Voorbeelden van maatschappelijke initiatieven om aan natuurbeheer te doen. Bewoners nemen verantwoordelijkheid. Wat gebeurt er zoal?

  • Effecten van plas-dras op weidevogels in Noordoost-Fryslân en de rol in netwerkpopulaties
  • S.M. Weterings-Schonck & E.B. Oosterveld
  • De vereniging Noardlike Fryske Wâlden heeft onderzoek gedaan naar het plas-dras zetten van weilanden op het broedgedrag van weidevogels en presenteert haar resultaten.

  • Veldmuizenplaag in Friesland: record aantallen Ransuilen
  • H. Wijnandts
  • Technologie bij natuuronderzoek; Noordse woelmuis inventariseren met eDNA
  • J. E. Herder, E. Bellemain, R.H. Witte, D.L. Bekker & M.J.J. La Haye
  • Uit de gebieden van Staatsbosbeheer
  • Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer.

  • Door studenten/ promovendi; Bosmuizen verlicht
  • Janneke Sindram onder begeleiding van Dr. R. van Grunsven en Dr. P. Jansen (Centrum Omgevingswetenschappen, Wageningen Universiteit) en door Dr. K. Spoelstra (NIOO-KNAW)
  • De12Landschappen
  • Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Utrechts Landschap en Het Flevo-landschap.