januari 2016

» Lees meer

Verschenen uitgaven

  • Natuur met meerwaarde  
  • Rik Nijland
  • + Boekbespreking 'Ondernemen met natuur' 

  • Identificatie van autochtone eikenpopulaties in Nederland: chloroplastDNA als hulpmiddel
  • J. Buiteveld, T. Helmink & S.M.G. de Vries
  • Door de eeuwen heen zijn de landelijke gebieden in Nederland sterk in cultuur gebracht, ook bij bossen. Hierdoor is het bij eiken moeilijk autochtone van niet-autochtone populaties te onderscheiden. Als aanvulling op veldinventarisaties kan DNA-onderzoek ingezet worden om autochtone eikenpopulaties te identificeren.

  • Omgaan met effecten van windturbines op vleermuizen  
  • A.J. Haarsma
  • In verband met de aanleg van nieuwe windparken en het renoveren van verouderde parken is nagegaan welke effecten windturbines hebben op vleermuizen. Op basis van literatuuronderzoek en aangevuld met eigen vleermuiskasten-onderzoek is onderzocht waarom en hoe vleermuizen slachtoffer van windmolens worden. Op grond van deze gegevens worden adviezen gegeven hoe de risico’s voor vleermuizen beperkt kunnen worden.

  • Populatieonderzoek naar de Hazelmuis in de Voerstreek
  • G. Verbeylen , A. Mouton, G. Driessens, G. Nijs, C.A.T. Pulles, W.R. van Mourik, I.J.E. Vanseuningen & D.T.D. Verbelen
  • In de gemeente Voeren (B) wordt sinds 2003 door de Vlaamse Zoogdierenwerkgroep populatieonderzoek uitgevoerd naar Hazelmuizen. Dit heeft informatie opgeleverd over allerlei populatieparameters, habitatgebruik, invloed van habitatkwaliteit en van beheeringrepen. In dit artikel worden de eerste resultaten van dit onderzoek gepresenteerd, die inzicht geven in hoe de resterende hazelmuispopulatie beter kan worden beschermd en zo mogelijk ook weer kan uitbreiden.

  • Rozenkransje en heischraal grasland in Drenthe
  • J.G.B. Oostermeijer, S.H. Luijten, M.J. Weijters & R. Bobbink
  • Rozenkransje (Antennaria dioica) is een goede indicator voor de nadelige effecten van vermesting, verdroging, verzuring én versnippering op de kenmerkende biodiversiteit van heischrale graslanden en duingraslanden. Van de ooit honderden populaties in Nederland zijn er nog maar elf over; dit is een slecht teken voor de toestand van haar leefgebieden. Eén van de niet meer levensvatbare populaties van deze tweehuizige soort is die van de Kleine Startbaan bij Havelterberg in Drenthe, waarvoor in 2014 een herstelproject is gestart. De alarmerende en urgente inzichten die het project nu al biedt zijn aanleiding voor dit tussentijdse verslag.

  • Door studenten/ promovendi; De Wolf: welkom in Nederland? Een framinganalyse.
  • M.J.M. Bouwmans & H.A.C. Runhaar
  • Uit de gebieden van Staatsbosbeheer
  • Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer

  • LandschappenNL
  • Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Het Flevo-landschap en Landschap Noord-Holland

  • pdf downloaden Overzicht 116de jaargang (2015)