Richtlijnen voor auteurs

Fijn dat u overweegt een artikel voor het oudste natuurtijdschrift van Nederland te schrijven!

De Levende Natuur plaatst artikelen over natuurbescherming en natuurbehoud in de bredere zin, meer specifiek over natuurbeheer, natuurontwikkeling, beleid en beleving. We beperken ons niet tot specifieke planten of diergroepen, maar nemen artikelen op over alle soorten organismen, vooral in relatie tot beheer en herstel. Ons doel daarbij is kennisoverdracht aan mensen uit beheer en beleid en aan een ieder die geïnteresseerd is in natuur en beheer.

Artikelen zijn vooral maar niet uitsluitend gebaseerd op eigen onderzoek, observatie en ervaring van de auteurs. Daarnaast plaatsen wij opinies in onze rubriek platform en brengen wij discussies uit het veld in onze kolommen, in de rubriek De Splijtzwam.

Artikelen die worden ingestuurd via redactie@delevendenatuur.nl worden zorgvuldig gelezen en beoordeeld door een kundige redactie. U ontvangt te allen tijde een reactie van ons.

Om overbodig werk of teleurstellingen te voorkomen willen we u nadrukkelijk uitnodigen om eerst een voorstel voor een artikel, met een beknopte samenvatting van de strekking in te sturen.

Hieronder treft u een gedetailleerde uitwerking van onze richtlijnen voor auteurs. Schroomt u niet om bij onduidelijkheden contact op te nemen via redactie@delevendenatuur.nl

Met vriendelijke groet,

Rob Buiter
Hoofdredacteur


Dit zijn de richtlijnen voor een artikel bij De Levende Natuur.

Algemeen:

De Levende Natuur kent naast de traditionele wetenschappelijk getinte artikelen ook populariserende en journalistieke bijdragen. Beide bloedgroepen willen we in stijl ook wat nader tot elkaar brengen. Om de soepele leesbaarheid van de wetenschappelijke stukken te vergroten, stimuleren we dan ook een actieve schrijfstijl. Anders dan in de strikt wetenschappelijke literatuur gebruikelijk is, lezen wij liever dat ‘wij dit-of-dat hebben onderzocht’ dan ‘dit-of-dat is onderzocht’. Ook gebruiken wij alleen wetenschappelijke soortnamen voor planten of dieren, wanneer je redelijkerwijs mag verwachten dat een Nederlandse soortnaam geen verwarring zal zaaien. Een roodborst heet bij ons dus roodborst en niet Erithacus rubecula.

Verdere richtlijnen:

 1. In De Levende Natuur zijn auteurs ook echt auteurs. We vertrouwen erop dat de namen die boven en onderaan een artikel komen te staan ook hebben bijgedragen aan het daadwerkelijke schrijven van het stuk. Mensen die bedankt of geëerd moeten worden verdienen een plek in het dankwoord. Daarom hanteren we in principe een maximum van vier auteursvermeldingen, tenzij aannemelijk is dat meer mensen echt aan het stuk hebben geschreven.

 2. Kies voor een heldere, afgebakende vraagstelling

 3. Korte titel (max. 40 tekens).

 4. Prikkelende Nederlandse ‘samenvatting’: (150-200 woorden). Moet de lezer nadrukkelijk uitnodigen om het artikel te lezen, dus belangrijkste resultaat moet genoemd worden! De Engelse samenvatting aan het eind is de meer traditionele samenvatting in de strikte zin van het woord.

 5. Intro (na de titel). Een korte (max. 60 woorden) inleiding tot het probleem, die ook de vraagstelling bevat.

 6. Lengte van het artikel (incl. literatuurlijst, dankwoord en bijschriften) is: max. 2.700 woorden (6 p). Alleen in overleg kan van deze bovengrens worden afgeweken. Andere gebruikelijke lengtes zijn 1800 voor een 4 p. artikel of 900 voor een ‘spread’ (2p)

 7. De literatuurlijst plaatsen wij in gedrukte vorm alleen als een QR-code, die verwijst naar ons digitale magazine. Daarmee creëren we meer ruimte voor de hoofdtekst en stimuleren we het gebruik van ons digitale magazine.

 8. De opbouw van de literatuurlijst staat hieronder, in de schrijfwijzer, nader toegelicht.

 9. Samenvatting in het Engels, max. 150 woorden.

 10. Tabellen en grafieken moeten ook als ruwe (excel)data worden aangeleverd. Vermijd erg lange tabellen. Eventueel kunnen die alleen online in een ‘elektronisch supplement’ worden geplaatst.

 11. Bijschriften bij figuren en foto’s moeten informatief zijn. Vermeld ook de fotograaf.

Schrijfwijzer

 1. Tekstindeling: Samenvatting – Titel - korte intro (vraagstelling) – tekst (incl. eventuele tekstkaders) - literatuur - eventueel dankwoord - gegevens auteur(s) - Engelstalige samenvatting - (eventueel) tabellen - bijschriften figuren/ foto’s.

 2. Gegevens auteur(s) als volgt: voornaam, achternaam, organisatie, e-mailadres.

 3. Literatuurverwijzingen in de tekst als volgt opnemen. Bij één auteur: (achternaam, jaartal); Bij twee auteurs: (achternaam & achternaam, jaartal); Bij drie of meer auteurs: (achternaam 1e auteur et al., jaartal).

 4. Opbouw literatuurlijst: kopje Literatuur. Daaronder op alfabetische volgorde van achternaam. Eerst achternaam, dan voorletters, dan eventuele voorvoegsels, jaartal punt. Titel punt. Uitgave (naam komma plaats punt). Indien specifieke bladzijden, dan geen punt, maar dubbele punt, 1e pagina - laatste pagina punt. Indien twee auteurs: Achternaam 1e auteur, voorletters, eventuele voorvoegsels & voorletters 2e auteur, eventuele voorvoegsels, achternaam komma jaartal punt enz. Indien drie auteurs of meer: Achternaam 1e auteur, voorletters, eventuele voorvoegsels komma voorletters 2e auteur, eventuele voorvoegsels, achternaam & of komma voorletters 3e auteur, eventuele voorvoegsels, achternaam enz. komma jaartal punt enz.
  Indien beschikbaar graag ook de complete ‘DOI’ vermelden!

 5. Verwijzingen naar tabellen, figuren (bv. grafieken) en foto’s in de tekst als volgt: (1), (2), (3a), (3b), (4)

 6. Bijschriften tabellen, figuren en foto’s als volgt: (N) punt Titel

 7. Namen van soorten worden met kleine letters geschreven (dus geen beginkapitaal). De wetenschappelijke naam gebruiken we alleen als verwarring mogelijk is of bij soorten zonder Nederlandse naam. Namen van vegetatietypen: Wetenschappelijke naam cursief. Bijv: ...als rompgemeenschap van het Genisto-Callunetum… of ... droge heischrale graslanden (Galium hercynici-Festucetum ovinae)...

 8. Schrijf zo veel mogelijk in een actieve schrijfstijl. We realiseren ons dat dit in de wetenschappelijke literatuur niet gebruikelijk is, maar De Levende Natuur zet de personen die een onderzoek hebben uitgevoerd graag voorop. Dus niet: ‘De bijenorchissen zijn geïnventariseerd’, maar ‘We hebben de bijenorchissen geïnventariseerd’. De ervaring leert dat een actieve schrijfstijl de leesbaarheid met sprongen verbetert.

Wijze van aanleveren

 1. Tekst dient zonder opmaak via e-mail aangeleverd te worden.

 2. Beeldmateriaal (tabellen, figuren, foto’s) niet in de tekst opnemen, maar aanleveren op aparte pagina(‘s) en als separate bestanden.

Beeldmateriaal

 • Het blad wordt gedrukt in full-colour: dus beeldmateriaal wordt in principe in kleur geplaatst.

 • Kleurenblindheid: houd bij het samenstellen van beeldmateriaal (met name grafieken/diagrammen) rekening met kleurenblindheid. Voorzie lijnen daarom behalve van verschil in kleur, ook van bolletjes, vierkantjes etc.

 • Eenheid in vormgeving: omdat De Levende Natuur streeft naar een consequent gebruik van lettertypen en lettergrootte (i.v.m. de leesbaarheid) dient u beeldmateriaal waarin tekst voorkomt, zoals illustraties, kaarten en figuren zowel met, als ook zonder tekst aan te leveren.

 • Kaartmateriaal: het verzoek is om zowel een bestand met alle door u toegevoegde gegevens (terreinnamen, belijning, noordpijl, schaalbalk, legenda enz.) aan te leveren, als een bestand van de ‘kale’ onderliggende kaart met apart de legenda. Indien u dit als een Photoshop-bestand aanlevert, dan de toegevoegde gegevens in aparte lagen opnemen. Let op: niet samenvoegen bij het opslaan!

 • Foto’s, illustraties en kaartmateriaal digitaal aanleveren in zo hoog mogelijke resolutie; elk als een los bestand. Bedenk dat voor een goed drukresultaat minimaal 300 dpi op afdrukgrootte nodig is; dat betekent dat voor een pagina-breed beeld (foto, illustratie of kaart) van 21 cm (± 2.500 pixels) en een hoogte van bijvoorbeeld 10 cm (± 1.250 pixels) het bestand weggeschreven als TIFF (rgb) rond 9 MB wordt en weggeschreven als .jpg (rgb) tegen de 3 MB. Opmerking: beeld dat voor een Powerpointpresentatie is aangemaakt is ongeschikt voor kwalitatief drukwerk.

 • Tabellen bij voorkeur aanleveren als Excel-bestand. Of maken met behulp van tabinstelling (dus niet met spaties).

 • Grafieken en diagrammen aanleveren als losse (Excel- of Word)bestanden zonder opmaak (omkadering etc.); niet in het tekstbestand opnemen. Grafieken gemaakt in Excel graag als excel-bestand aanleveren. Figuren kunnen ook als gevectoriseerd eps-bestand (bijv. vanuit Illustrator) of als pdf (met hoogwaardig profiel i.v.m. drukwerkkwaliteit) aangeleverd worden.