Home

De Levende Natuur is een professioneel forum voor natuurbehoud, -beheer en -beleid in Nederland en België, opgericht in maart 1896. De artikelen zijn gebaseerd op recent ecologisch onderzoek, ervaring of waarneming van de auteurs. Er worden actuele thema’s gesignaleerd en bediscussieerd door betrokken deskundigen.

Meer info

In het komende nummer van De Levende Natuur

Het juli-nummer van De Levende Natuur staat in het teken van uitheemse rivierkreeften. Negen soorten maakten inmiddels de overstap van kwekerijen en aquaria naar de natuur. In dit extra dikke themanummer gaan we in op de opmars van deze schadelijke alleseters. Knippend en happend richten ze een spoor van vernielingen aan; met gevolgen voor de biodiversiteit en de waterkwaliteit. En zo nu en dan graven ze gangen in onze kades. Is er een kruid tegen deze dieren gewassen? Of kan visserij een oplossing bieden?

Abonnees ontvangen dit nummer omstreeks 23 juli.

Dit nummer niet missen maar nog geen abonnee? Neem vóór vrijdag 9 juli 16:00 u. een abonnement!

Afbeelding

De rode Amerikaanse rivierkreeft

De rode Amerikaanse rivierkreeft

Bram Koese

In het huidige nummer van De Levende Natuur

Nieuwe kansen voor trilveen? 

 

Het mei-nummer van De Levende Natuur staat in het teken van trilveen, een bijzonder verlandingsstadium in laagveenmoerassen. Dat herbergt zeldzame en bedreigde plantensoorten zoals de groenknolorchis en geel schorpioenmos. Het areaal van dit habitattype is de laatste decennia helaas hard achteruitgegaan. In een aantal artikelen geven de auteurs uitleg over de bedreigingen, maar ze gaan óók in op nieuwe initiatieven voor beheer en herstel, zoals slim plaggen en bevloeiing met voedselarm, basenrijk water.