Home

De Levende Natuur is een professioneel forum voor natuurbehoud, -beheer en -beleid in Nederland en België, opgericht in maart 1896. De artikelen zijn gebaseerd op recent ecologisch onderzoek, ervaring of waarneming van de auteurs. Er worden actuele thema’s gesignaleerd en bediscussieerd door betrokken deskundigen.

Meer info


Vacature: Hoofdredacteur voor De Levende Natuur gezocht

Wie geeft de komende jaren De Levende Natuur inhoud en vorm? Vanwege het afscheid van de huidige hoofdredacteur zijn wij per december 2021 op zoek naar een nieuwe hoofdredacteur.

Lees verder

In het komende nummer van De Levende Natuur

Column: Weerloze natuur ? 

Noelle Aarts 

Nieuws: Achteruitgang van sommige soorten zweefvliegen bedraagt 80 procent 

Rob Buiter 

In 2017 bleek uit onderzoek in Duitse natuurgebieden dat de massa aan vliegende insecten in 25 jaar tijd met 75 % was afgenomen. Vervolgonderzoek toont aan dat de achteruitgang van verschillende soorten zweefvliegen zelfs 80 % bedraagt. “Het bredere probleem van de biodiversiteit wordt nu écht duidelijk.” 

Visie: Levend moerasveen in Nederland 

Esther Blom, Ykelien Damstra, Jeroen Helmer, Jasper Hugtenburg, Leo Linnartz & Jos Rademakers 

Tot in de middeleeuwen bedekte moerasveen een groot deel van Nederland. Nu is dit landschapstype de grote onbekende in het Nederlandse natuurbe- leid. En dat is eigenlijk vreemd, want er zijn legio redenen om het moeras- veenlandschap in ere te herstellen: het is van grote ecologische en economi- sche waarde. De klimaatcrisis schreeuwt om natuur die CO2 opslaat en die zelfredzaam is. Natuur waar niet continu gemaaid of gekapt hoeft te worden, maar waar een natuurlijk hoog waterpeil instellen genoeg is. Daarom pleit ARK Natuurontwikkeling voor het herstel van moerasveenvorming in het huidige veenweidegebied.

Column: Wegjagen is geen optie 

Jeroen de Koe 

De aard van het beestje zegt meer 

Esther Beukhof, Karen van de Wolfshaar, Ingrid Tulp & Ulrika Beier 

Hoe erg is het als een soort uit een ecosysteem verdwijnt? En als nieuwkomers zich vestigen, wat zijn dan de gevolgen voor het ecosysteem? Met voorbeelden uit de Noordzee wordt geïllustreerd hoe soortkenmerken extra handvatten leveren voor natuurbeleid. 

Hazelworm vaker slachtoffer van fietsers 

Rob G. Bijlsma 

Onderzoek naar faunasterfte door verkeer concentreert zich doorgaans op vogels, zoogdieren en amfibieën op autowegen in verstedelijkt gebied. Rob Bijlsma hield jarenlang het aantal dode hazelwormen bij op twee fietspaden door natuurgebieden in Drenthe. Steeds vaker worden deze weinig beweeglijke hagedissen vermorzeld onder fietsbanden.  

Belang van akkerranden voor insecten- en zaadetende vogels in het najaar 

Cornelis Fokker & Raymond Klaassen 

Gedurende de broedtijd zijn akkerranden voor veel soorten vogels een belangrijk voedsel- en broedgebied. Over de waarde van akkerranden voor vogels buiten de broedtijd is echter minder bekend. Een onderzoek in de Zegenpolder bij Rotterdam biedt meer inzicht. 

Schot in de roos voor de grauwe klauwier 

Stef Waasdorp, Arnold van den Burg, Brand Timmer & Niels Gilissen 

De grauwe klauwier is een kieskeurige kostganger. Om veel jongen in goede conditie groot te brengen heeft een broedpaar een afwisselend open gebied nodig met continu aanbod van grote insecten. Na jaren van achteruitgang neemt de grauwe klauwier nu weer toe als broedvogel in Nederland. Het voor publiek gesloten Artillerie Schietkamp Oldebroek (ASK) is een gevarieerd heidegebied met veel jeneverbessen die door grauwe klauwieren worden gebruikt als uitkijkpost en favoriete neststruik. In dit gebied is een bronpopulatie grauwe klauwieren ontstaan die andere delen van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug bedient. Wat waren de ingrediënten van dit succesverhaal?

Boeken 

 

LandschappenNL 

Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Landschap Overijssel en It Fryske Gea. 

In het huidige nummer van De Levende Natuur

Column: Het succes van de Maasheggen 

Noelle Aarts

Aanvalsplan Grutto; is het genoeg? 

Rob Buiter 

De Nederlandse gruttopopulatie bevindt zich in een nagenoeg vrije val. Tijd voor drastische maatregelen. Het Aanvalsplan Grutto moet het tij keren voor onze nationale vogel. Maar is het genoeg? “Opgeven is geen optie.” 

Dilemma: ‘Wie kan er tegen een grasland zijn dat weer vol staat met margrieten?’ 

Bart van Tooren 

Begin jaren negentig werd natuurontwikkeling slechts spaarzaam toegepast. Herintroductie van soorten was nauwelijks aan de orde. Inmiddels is er veel veranderd en is herintroductie bij natuurbeheerders een veelgebruikt instrument. Maar is dat wel een goede zaak? 

Natuurbeheer voor de nauwe korfslak 

Arno Boesveld, Sylvia van Leeuwen, Tello Neckheim & Adriaan Gmelig Meyling 

De afgelopen jaren hebben beheerders veel tijd en geld gestoken in het herstel van het Natura 2000-habitatype Grijze duinen. Dat gebeurt vaak op locaties die het leefgebied zijn van de nauwe korfslak. En dit beschermde dier ondervindt juist hinder van de herstelmaatregelen. Een andere aanpak is nodig om de populaties nauwe korfslakken in ons land te beschermen. 

Opinie: Exoten, altijd een probleem? 

Piet Schipper 

Exoten kunnen een plaag vormen, vooral in ecosystemen die al uit balans zijn. Snel ingrijpen is geboden om de schade te beperken. Vroeger pakte de boswachter zijn spade; nu wordt gekozen voor een langdurige voorbereiding met rapporten, bestekken en uitvoeringsplannen. 

Herstelmaatregelen Natuurnetwerk vooral positief voor natte ecosystemen 

Dirk-Jan van der Hoek, Bart de Knegt & Paul Giesen 

Met name natte ecosystemen profiteren van de herstelmaatregelen die provincies financieren om de biodiversiteit in het Natuurnetwerk te verbeteren; droge ecosystemen veel minder. Herstelmaatregelen moeten daarom op grotere oppervlaktes en in hogere dichtheden worden toegepast, zodat er aan het gewenste natuurherstel kan worden voldaan. 

Duur en start van verschraling bepalen dynamiek van brede orchis 

Jan Bakker, Yzaak de Vries, Heinz Düttmann, Eeuwe Dijk & Henk Everts 

In 1965 was de brede orchis een zeldzaam verschijnsel in het Stroomdallandschap Drentsche Aa; inmiddels doet de soort het beter. Toch zijn er verschillen in het herstel van de brede orchis. Waar kunnen die verschillen mee samenhangen? 

Werk in uitvoering: Afgraven en zeven van grond besmet met Japanse duizendknoop 

Martijn van de Loo & Janneke van der Loop 

In Valkenswaard werd een brandhaard van de Japanse duizendknoop geëlimineerd. Daarvoor is de groeiplaats van deze hardnekkige woekeraar diep afgegraven, waarna de vrijgekomen grond zorgvuldig werd gezeefd. Hierop volgden jarenlange controles op hergroei. 

Boeken

 

LandschappenNL 

Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Het Zeeuwse Landschap en Het Drentse Landschap.