De Levende Natuur nummer 5 van 2020

Afbeelding

DLN 2020-5

ARISE: op zoek naar de onzichtbare biodiversiteit

Het grootste deel van de meercellige soorten in Nederland (en de wereld) bestaat uit insecten, schimmels, algen en andere kleine organismen. Deze groepen zijn van groot belang binnen ecosystemen, voor natuurbescherming en voor de maatschappij, maar we weten nog amper welke soorten waar voorkomen. In het ARISE-programma gaan diverse onderzoeksinstituten onder leiding van Naturalis met nieuwe (DNA)technieken op zoek naar de onzichtbare biodiversiteit.

Plasdrassen en kievitkuikens

Een hoog grondwaterpeil is belangrijk voor weidevogels, maar veehouders kunnen daar slecht mee uit de voeten. In de jaren negentig kwamen in het agrarisch natuurbeheer plasdrassen in zwang, waarbij delen van een perceel onder water worden gezet. Een zestal vogeldeskundigen onderzocht of kievitkuikens daadwerkelijk baat hebben bij de populaire greppel-plasdrassen. Worden er meer jongen groot?

Griend staat niet op zichzelf

In het septembernummer staat Griend in de schijnwerpers. De ongestoorde, centrale ligging in de Waddenzee, met hoogwatervluchtplaatsen en rondom foerageergronden, maakt van dit natuureiland een ideale stopover voor trekvogels. In het broedseizoen broeden er bovendien 20 duizend paar kokmeeuwen, grote sterns en visdieven. Om tot een effectief beheer te komen, heeft een multidisciplinair onderzoeksteam de afgelopen jaren dit bijzondere eiland onder de loep genomen. In een mini-special komen de belangrijkste resultaten aan de orde, zoals erosie en aangroei van dit zogeheten stormvloedschoorwal-eiland, interacties met de omgeving, de rol van vogelpoep en de vraag: moet het eiland weer kunnen ‘wandelen’, zelfs als het dan uiteindelijk onder water verdwijnt?