De Levende Natuur nummer 6 van 2020

Afbeelding

DLN 2020-6

(Wilde) zoogdieren in Deventer

We weten nog maar weinig van zoogdieren in steden. Daarom is op 84 locaties in en om Deventer met wildcamera's onderzoek gedaan naar het voorkomen van zoogdieren. Dat leverde 440 duizend foto’s op, onder meer van bunzing, konijn, haas en steenmarter. Van de wilde zoogdieren werden bosmuis en egel het meest frequent gezien, maar de huiskat stond met afstand het vaakst op de foto.

 

Is de achteruitgang van de Zeeuwse bloemdijken nog te stoppen?

Het Zeeuwse landschap wordt gekenmerkt door een uitgebreid netwerk van binnendijken. Die herinneren ons aan vroeger tijden waarin de strijd tussen mens en water in alle hevigheid woedde. Veel van deze dijken herbergen een unieke botanische rijkdom. Dit heeft hen de naam “Zeeuwse bloemdijken” opgeleverd. Helaas takelt deze rijkdom al gedurende decennia steeds meer af. Een belangrijke vraag is, waardoor dit komt en of het tij nog gekeerd kan worden?

 

Interview: ‘Natuurbeheer is te veel gericht op de status quo’

Buitengewoon hoogleraar Liesbeth Bakker wil rewilding een steviger wetenschappelijke basis geven. Gaat de biodiversiteit vooruit door grote grazers? Hoe maken we het Markermeer natuurlijker? ‘Er zijn voldoende voor- én tegenstanders van rewilding, maar het ontbreekt aan solide studies die ingaan op de resultaten: wat gebeurt er precies als de natuur de ruimte krijgt?’

 

Maatwerk voor liggend bergvlas

Liggend bergvlas komt in Nederland alleen voor in de duinen bij Katwijk. Daar bereikt deze plantensoort de noordgrens van zijn areaal. Liggend bergvlas zit in de tang, zo blijkt uit onderzoek. Aan de ene kant dreigt verzuring en verruiging en aan de andere kant te veel overstuiving met kalkrijk zand. Dat vraagt om maatwerk in het beheer.