De Levende Natuur nummer 3 van 2021

Afbeelding

Nummer 3 2021

Nieuwe kansen voor trilveen? 

 

Het mei-nummer van De Levende Natuur staat in het teken van trilveen, een bijzonder verlandingsstadium in laagveenmoerassen. Dat herbergt zeldzame en bedreigde plantensoorten zoals de groenknolorchis en geel schorpioenmos. Het areaal van dit habitattype is de laatste decennia helaas hard achteruitgegaan. In een aantal artikelen geven de auteurs uitleg over de bedreigingen, maar ze gaan óók in op nieuwe initiatieven voor beheer en herstel, zoals slim plaggen en bevloeiing met voedselarm, basenrijk water.