De Levende Natuur nummer 2 van 1993 (Papieren magazine)

Thema

De Rijn

Afbeelding

Cover Levende Natuur

Fytoplankton in de Rijn onder invloed van vervuiling

Dijk, G.M. van, G.M.J. Tubbing & P. Schaap

Bescherming van rivieroevers met wilgen

Coops, H., I. van Splunder & M.M. Schoor

Kansen voor de visfauna in de Rijn

Cazemier, W.G.

De Rijn en de Noordzee, onverbrekelijk met elkaar verbonden

Colijn, F. 

Veranderingen in de morfologie en de waterkwaliteit van de grote rivieren

Haas, A.W. de & R.M.A. Breukel 

Dansmuggelarven en aalscholvers als indicatoren van vervuild bodemslib in sedimentatiegebieden van de Rijn

Guchte, G. van de

Natuurontwikkeling in uiterwaarden door verhoging rivierdynamiek?

Brink, F.W.B. van der, A.G. Klink & G. van der Velde

Het beleid inzake ecologisch herstel van de Rijn

Wit, J.A.W. de

Ongewervelde dieren als indicatoren voor de waterkwaliteit van de Rijn

Vaate, A. bij de & M. Greijdanus-Klaas

Moglichkeiten fur die Erhaltung von ‘Auen’ am Unteren Niederrhein

Neumann, D. & J. Rutschke

Op zoek naar de sleutel tot het herstel van voedselarme duinvalleien in infiltratiegebieden

Koerselman, W.

Grote veranderingen in laagveenplassen door de inlaat van Rijnwater

Roelofs, J.G.M. & A. Smolders

Getij geeft vegetatie meer ruimte in het Rijn-Maasestuarium.

Rijt, C.W.C.J. van de & H. Coops