De Levende Natuur nummer 6 van 1998 (Papieren magazine)

Thema

Vogel- en habitatrichtlijn

Afbeelding

Cover Levende Natuur

 

Basenrijke moerassen in België.

Dewyspelaere, J.

De Europese projecten 'Bescherming van de Friese IJsselmeerkust ' en 'Kwelderplan Friesland Buitendijks'.

Hosper, U.

De Habitatrichtlijn in de Europese kustgebieden; Zakynthos als voorbeeld.

Heesakker, M. & J. van Houten

Vogel- en Habitatrichtlijn: de juridische meerwaarde in Nederland.

Goedhart, T.

De Kamsalamander in Nederland en België.

Lenders, R. & I. Schops

De Noordse woelmuis.

Bergers, P.

Planta Europa, een Europees netwerk voor plantenbescherming.

Slikke, W. van der

Beschermde habitats en soorten in Nederland en Vlaanderen.

Tooren, B.F. van, J. Dewyspelaere, R. de Wijs, K. Decleer, M. de Wilde & J. Thissen

De Meervleermuis in Nederland en België.

Mostert, K. & A. Lefevre

Het Naardermeer.

Meer, S. van der

De zoetwatervissen genoemd in de Habitatrichtlijn.

Nie, H. de

Natura 2000: naar een Europees netwerk van beschermde gebieden.

Osieck, E.

Vogel- en Habitatrichtlijn: hoekstenen van het Europese natuurbeleid.

Osieck, E.

Europese financieringsinstrumenten voor de bescherming van soorten en habitats in België en Nederland.

Raeymaekers, G.