De Levende Natuur nummer 4 van 2002 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN 2002-4

 

 Vossen en Grauwe ganzen.

Redactie

 

 Flora- en faunawet.

Anonymus

 

 Perspectief voor de Grauwe gans als broedvogel in het Deltagebied bij verschillende beheermaatregelen.

Ebbinge, B.S., T.C. Klok, H. Schekkerman, C. van Turnhout, B. Voslamber & F. Willems

Het gaat goed met de Grauwe gans! Niet alleen in de winter, maar nu ook in de zomer kan genoten worden van de aanwezigheid van deze wilde ganzen, omdat de Grauwe gans ook als broedvogel is teruggekeerd in de Nederlandse moerassen. Maar tegelijkertijd is er een groeiend probleem vanwege de eveneens toenemende begrazing van graslanden en akkers; een inmiddels sterk oplopende schadepost voor boeren en daarmee een dilemma voor natuurbeheerders. Is er een mogelijkheid de schade beperkt te houden? Middels een model zijn de effecten van verschillende beheermaatregelen nagegaan.

 

 De terugkeer van de Gewone zeehond in Vlaanderen!

Anonymus

 

 Invloed van de Vos op de weidevogelstand in het reservaatsgebied Giethoorn-Wanneperveen.

Brandsma, O.H.

In Noordwest-Overijssel, als onderdeel van het natuurgebied de Wieden, ligt het reservaatsgebied Giethoorn-Wanneperveen. Sinds 1987 zijn in het gebied maatregelen getroffen ter behoud en ontwikkeling van een bijzondere weidevogelstand. De laatste jaren gaat het broedsucces echter sterk achteruit en wordt een verband gelegd met de komst van de vos in het gebied.

 

 Toestand van de natuur in Vlaanderen, anno 2001.

Dumortier, M., A. Schneiders & E. Kuijken

In 1999 werd voor de eerste keer de toestand van de natuur in Vlaanderen in een Natuurrapport beschreven. Twee jaar later kan het Natuurrapport 2001 voortbouwen op de eerdere gelegde basis ten aanzien van soorten, biotopen, ecologische netwerken e.d. Het nieuwe rapport gaat in op de oorzaken van veranderingen in de natuur en de rol van de mens daarin

 

 Lessen voor natuurbeschermers: het Project Mainportontwikkeling Rotterdam.

Alblas, W.F.G.

Misschien beter bekend onder de naam Tweede Maasvlakte was er een wens tot havenuitbreiding van Rotterdam. Welke gevolgen waren hierdoor te verwachten voor de duinen van Goeree en Voorne alsook het voorliggende zeegebied? Welke mogelijkheden zijn er voor nieuwe natuur? Maar vooral: hoe ga je als natuurbeheerder/-beschermer om met zo’n proces? Adviezen worden gegeven in de vorm van 10 lessen uit dit zo belangrijke project.

 

 De Schrieversheidevennen: een overlevingsplan voor een Zuid-Limburgs kwelven-systeem.

Mars, H. de & M. Boute