De Levende Natuur nummer 1 van 2003 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN 2003-1

 

 Een kwestie van beschaving.

Redactie

 

 Het natuurbeheer mist een aansprekend theoretisch denkraam.

Saris, F.J.A.

 

 Mens centraal in Natuurbalans 2002.

Dirkx, G.H.P. & M.C.H. Witmer

De nota Natuur voor mensen, mensen voor natuur is van sterke invloed geweest op het Nederlands natuurbeleid. De aandacht is hierdoor verschoven van biodiversiteit naar de betekenis van natuur en landschap voor de mensen. Van belang is dan om vast te stellen wat mensen onder natuur verstaan: dat blijkt sterk te variëren. Het Rijk heeft diverse natuurdoelen beschreven. Past agrarisch natuurbeheer hierin? En hoe zou dit dan georganiseerd moeten worden?

 

 Bescherming van de Veenbesparelmoervlinder: nog geen vaste grond onder de voeten.

Wallis de Vries, M.F.

In 2001 is het Beschermingsplan Veenvlinders verschenen. Dit plan gaat in op het herstel en bescherming van resterende hoogveengebiedjes. Daarbij is de aandacht vooral gericht op de ecohydrologie en de vegetatie. Voor een kenmerkende soort van hoogveengebiedjes zoals de Veenbesparelmoervlinder (Boloria aquilonaris) is echter aanvullende kennis over de ecologie van de soort noodzakelijk. In dit artikel wordt daartoe een bijdrage geleverd.

 

 Een halve eeuw bosontwikkeling in het Voorsterbos, Flevolands oudste bos.

Bremer, P.

In Flevoland is goed na te gaan hoe de kolonisatie van flora in de nieuwe gebieden verloopt. In 1998 is in De Levende Natuur een overzicht verschenen hoe dit in kleibossen verliep; in dit artikel gaat het om een bos van inmiddels een ruime halve eeuw oud op keileem en kalkarm zand, het Voorsterbos, direct gelegen bij een brongebied, het Hoge Land van Vollenhove.

 

 Rotganzen tussen polder en kwelder.

Bakker, J.P., D. Bos, R.H. Drent & M.J.J.E. Loonen

Elk voorjaar verblijven er Rotganzen (Branta bernicla) in de polders van de Waddeneilanden; in het Deltagebied komen ze nauwelijks voor. Maar ook tussen de Waddeneilanden zijn verschillen: in de polder van Ameland zitten er veel meer dan in die van Schiermonnikoog. Opvallend is tevens de afwisseling in foerageergebieden tussen de natuurlijke kwelders en de aangrenzende bemeste graslanden. Voorts gelden er de laatste jaren gedoogregelingen in het Waddengebied. Wat betekent dit voor de ganzen? In dit artikel wordt ingegaan op de voorkeur van Rotganzen voor bepaalde habitats en op de gevolgen van verschillende beheersvormen op het voorkomen van Rotganzen.

 

 Meer blauw op de hei!

Kruif, E.J., Ketelaar, R. & M. Zekhuis