De Levende Natuur nummer 2 van 2003 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN 2003-2

 

 Van grijs naar kleur?

Redactie

 

 Hoge vlotjes veroorzaken laag broedsucces bij Zwarte sterns.

Winden, J. van der

De bezwaren van nog steeds veel gebruikte hoge vlotjes worden aan de hand van cijfermateriaal pijnlijk duidelijk.

 

 De effectiviteit van weidevogelpakketten in Zeeland in 7 jaar.

Kleijn, D. & G.J.C. van Zuijlen

Momenteel lijkt agrarisch natuurbeheer een alternatief te zijn voor traditioneel natuurbeheer: steeds meer middelen worden ingezet op deze vorm van natuurbeheer. Zijn de weidevogels hier inderdaad bij gebaat? Om dit na te kunnen gaan worden er diverse studies gepleegd. Zo zijn in Zeeland de positieve uitkomsten van in de periode 1989-1995 uitgevoerd onderzoek naar percelen met beheerovereenkomsten nog eens kritisch tegen het licht gehouden.

 

 Draagvlakonderzoek bij natuurontwikkelingsmaatregelen in Vlaanderen.

Bogaert, D., A. Cliquet & M. de Zitter

De kans op succes van natuurontwikkelingsprojecten wordt niet alleen bepaald door ecologische factoren. Ook een degelijk juridisch kader en draagvlak spelen hierin een rol. Als voorbeelden zijn vier natuurontwikkelingsprojecten uitgezocht, waar door initiatiefnemers juridische en draagvlakproblemen werden gesignaleerd. Aan de hand van (diepte)interviews wordt in dit artikel het sociaal draagvlak geanalyseerd, d.w.z. het draagvlak bij omwonenden en recreanten. Deze kennis leidt tot enkele aanbevelingen bij initiatieven rond natuurontwikkeling.

 

 Lezersonderzoek: De Levende Natuur vergrijst!

Akker, T.P.A. van den

Niet alleen omdat het vorige abonnee-onderzoek alweer 13 jaar geleden was uitgevoerd, maar vooral vanwege veranderingen in de samenleving t.a.v. natuurbeleid en -beheer, achtte bestuur en redactie de tijd rijp voor een kritische beschouwing van de doelstelling van De Levende Natuur. Wat vinden onze lezers van De Levende Natuur? Is bijstelling nodig? Eén ding werd in elk geval duidelijk: abonnees van De Levende Natuur zijn zeer trouwe lezers!

 

 Veranderingen in voorkomen van land- en zoetwatermollusken op Ameland.

Leeuwen, S.J. van & B.F. van Tooren

De gevolgen van veranderingen op de Waddeneilanden voor hogere planten en broedvogels zijn al veelvuldig beschreven. Maar welke opvallende veranderingen de verzoeting van de polders of de aanleg van bossen in andere soortengroepen, zoals de slakkenfauna, teweeg brengt, is nauwelijks bekend. In dit artikel wordt een overzicht en mogelijke verklaringen voor het huidige voorkomen van land- en zoetwatermollusken op Ameland gegeven

 

 Oproep: meer onderzoek naar oorzaken van verstruiking.

Hinsberg, A. van & D.C.J. van der Hoek

 

 Gegevenslevering via Het Natuurloket goed op gang.

Westrienen, R. van

 

 Twee kilo natuurtypen.

Tooren, B.F. van