De Levende Natuur nummer 5 van 2004 (Papieren magazine)

Thema

Zoet-Zout

Afbeelding

DLN 2004-5

 

 Het belang van zoet-zout overgangen.

Backx, J.J.G.M. & M.L. Meijer

 

 Het Volkerak-Zoommeer, schakel tussen Hollands Diep en Oosterschelde.

Tosserams, M.W.A.

 

 Snavelruppia, doelsoort bij brakwaterherstel?

Coops, H.

 

 Dynamiek terug in de delta.

Blauw, T.S., H.A. Haas & L.A. Adriaanse

 

 Levensgemeenschappen van Mollusken in de overgangsgebieden tussen zoet en zout.

Kuijper, W.J.

 

 Herstel van het estuariene landschap langs het Zuiderdiep.

Broek, T. van den & W.H.M. Cornelissen

 

 Getijduiker helpt bij ontwerp wetland.

Manen, H.A. van

 

 Meer ruimte voor natuurlijke procesen in het Schelde-estuarium.

Graveland, J.

 

 Herstel zoet-zoutovergangen in Noord Nederland.

Meijer, M.L., K. Borrius, M. van Wieringen & Z. Jager

 

 De Afsluitdijk als schakel tussen zoet en zout.

Vos, J.P.

 

 Lauwersmeer zonder snufje zout?

Klinken, A.C. van

 

 Herstelmaatregelen in een aantal brakke watersystemen.

Fortuin, A.W.

 

 Slufters, slufterachtige gebieden en kerven.

Kiezebrink, M.F.

 

 De Kerf geëvalueerd.

Kiezebrink, M.F.

 

 De monding van de IJzer in ere hersteld.

Hoffmann, M.

 

 Resultaten van een gedempt getijdenregime in polder Breebaart.

Peletier, H., H. Wanningen, B. Speelman & P. Esselink

 

 Plan Tureluur halverwege. Herstel brakwatermoeras langs de Oosterschelde.

Beijersbergen, J. & P.J. van der Reest

 

 Noard-Fryslân Bûtendyks: van zoet naar zout.

Vries, H.J. de

 

 Vissen tussen zoet en zout.

Jager, Z., J. Kranenbarg & A.D. Vethaak

 

 Zeegras in Nederland.

Jong, D.J. de, M.M. van Katwijk & Z. Jager

 

 De Kier: een kleine stap naar een gezonde Delta.

Stoutjesdijk, C.I. & M.S.E. Burgers

 

 Zoet-zoutovergangen: waarom eigenlijk?

Wolff, W.J.

 

 Herstel zoet-zoutovergangen... even wennen.

Backx, J.J.G.M., H.A. Haas, M.L. Meijer, P.J. van der Reest & H.J. Schimmel - ten Kate

Natuurlijke zoet-zoutovergangen zijn een onmisbaar onderdeel van het watersysteem van Laag-Nederland. Herstel van de zoet-zoutovergangen biedt interessante mogelijkheden voor het verbeteren van de waterkwaliteit, het vergroten van de biodiversiteit en het herstellen van de migratie van waterdieren binnen en tussen estuaria, rivieren, plassen, kleine binnenwateren en binnendijkse moerasgebieden. De artikelen in dit themanummer tonen aan dat er veel kennis aanwezig is om de benodigde herstelmaatregelen effectief uit te kunnen voeren en dat er bij de reeds uitgevoerde projecten aansprekende resultaten worden behaald. Voor de komende jaren staan diverse grote en ingrijpende herstelprojecten op de rol, zoals het Haringvliet, het Krammer-Volkerak en het Lauwersmeer. De uitvoering van deze projecten vereist een goede samenwerking tussen rijk, provincies en waterschappen en een nieuwe manier van omgaan met verzilting door de betrokkenen in de streek. Even wennen dus...