De Levende Natuur nummer 1 van 2005 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN 2005-1

 

 Particulier natuurbeheer, en groen begin.

Redactie

 

 Implicaties van genetisch onderzoek voor behoud en beheer van de Nederlandse hamsterpopulatie.

Jansman, H.A.H. & M.J.M. Smulders

De Europese hamster is een knaagdier dat vanwege zijn explosieve voortplantingsvermogen vroeger zo nu en dan tot plagen leidde. Toch was de populatie in Zuid-Limburg in 1999 zover achteruit gegaan dat een fokprogramma is gestart en hamstervriendelijk beheerde leefgebieden zijn ingericht. Dit artikel gaat in op de genetische processen die spelen bij de sterke afname in populatieomvang en evalueert de mogelijke consequenties van het fokken en uitzetten van verwante dieren, zoals in Zuid-Limburg is gebeurd.

 

 Drie jaar herintroductie en bescherming van hamsters in Nederland.

Haye, M. la, G.J.D.M. Muskens & R.J.M. van Kats

De Europese hamster of Korenwolf is in West-Europa een sterk bedreigde soort. Met het opstellen en uitvoeren van het Beschermingsplan Hamster 2000-2004 tracht het Ministerie van LNV de soort voor Nederland te behouden. Daartoe worden hamsters sinds 2002 in Zuid-Limburg geherintroduceerd in speciaal ingerichte leefgebieden. Dankzij een intensieve monitoring van de uitgezette hamsters is meer inzicht verkregen in de leefwijze van de Europese hamster en de eisen die de soort aan zijn habitat stelt. Na drie jaar herintroductie kan een eerste balans worden opgemaakt.

 

 Haring en waterkwaliteit in het Veerse Meer.

Kemper, J.H.

Het Veerse Meer is ontstaan in 1961 als eerste onderdeel van de Deltawerken. Evenals andere meren in Zeeland heeft dit meer problemen met de waterkwaliteit: de helderheid van het water is vooral in de zomer minimaal als gevolg van overmatige algengroei. In dit kader is in juni 2004 een doorlaatwerk geopend om de uitwisseling met (kwalitatief beter) Oosterschelde water te vergroten. Op grond van visserijkundig onderzoek in 2002 bestaat het vermoeden dat de aanvoer van grote hoeveelheden jonge Haring uit de Noordzee een belangrijke rol speelt bij de waterkwaliteit in het Veerse Meer.

 

 Hotspots van de korstmossen op de Rode Lijst vragen om een betere bescherming.

Herk, C.M. van, L.B. Sparrius & A. Aptroot

Bij veel mensen heerst de opvatting dat de belangrijkste natuurwaarden, dus ook korstmossen, voorkomen in natuurterreinen, vooral in de duinen, in stuifzanden en in de heide. Ook bestaat het idee dat er door luchtvervuiling niet veel korstmossen over zijn in Nederland. Dit artikel beoogt dit beeld van korstmossen te nuanceren en vraagt meer aandacht voor deze soortengroep, ook buiten de natuurgebieden.

 

 Vervreemding van de natuur.

Mabelis, A.A.

 

 De wederopstanding van Nederlandse Sphagnum-venen: een aannemelijk vooruitzicht?

Tomassen, H.B.M.