De Levende Natuur nummer 4 van 2005 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN 2005-4

 

 Meebuigend riet.

Maas, F.

 

 Stadsvlinders profiteren van ecologisch beheer.

Swaay, C.A.M. & A.J. van Strien

Door het intensieve agrarische landgebruik worden steeds meer vlinders teruggedrongen naar natuurgebieden, wegbermen en ander openbaar groen. Het belang van het stedelijk gebied voor dagvlinders neemt dan ook de laatste jaren sterk toe. In dit artikel is nagegaan of ecologisch groenbeheer in het stedelijk gebied beter voor vlinders is dan het gangbare groenbeheer.

 

 Een nieuw Groen Strand op Schiermonnikoog.

Bakker, J.P., R.M. Veeneklaas, A. Jansen & A. Samwel

De afgelopen jaren zijn op de Waddeneilanden vrij plotseling groene stranden ontstaan met een oppervlakte van enkele honderden hectares. Hoe komt zoiets bijzonders tot stand? En wat betekent dit voor het natuurbeheer? Verschillen en overeenkomsten tussen de drie meest oostelijke Waddeneilanden zijn nagegaan.

 

 Een Groen Strand op Ameland.

Tooren, B.F.van & J. Krol

De afgelopen jaren zijn op de Waddeneilanden vrij plotseling groene stranden ontstaan met een oppervlakte van enkele honderden hectares. Hoe komt zoiets bijzonders tot stand? En wat betekent dit voor het natuurbeheer? Verschillen en overeenkomsten tussen de drie meest oostelijke Waddeneilanden zijn nagegaan.

 

 De Groene Stranden van Rottumerplaat.

Kers, A.S. & H. Koppejan

De afgelopen jaren zijn op de Waddeneilanden vrij plotseling groene stranden ontstaan met een oppervlakte van enkele honderden hectares. Hoe komt zoiets bijzonders tot stand? En wat betekent dit voor het natuurbeheer? Verschillen en overeenkomsten tussen de drie meest oostelijke Waddeneilanden zijn nagegaan.

 

 Stroomdalflora in het dal van de Overijsselse Vecht, hoelang nog?

Ruiter, H.W.

Tot de bijzondere plantensoorten in het dal van de Overijsselse Vecht behoort o.a. Bergnachtorchis (Platanthera chlorantha). Inmiddels is de soort hier in door runderen begraasde terreinen verdwenen. De soort kende twee vindplaatsen, namelijk het Junner Koeland en een grasland/struweel grenzend aan de Vecht, behorend tot landgoed Junne. De Bergnachtorchis is niet de enige verdwenen soort. De specifieke vegetatie met soorten als Steenanjer, Geel walstro, Grote tijm en Grasklokje gaat ook zienderogen achteruit. Daarom een pleidooi voor noodzakelijke overlevingsmaatregelen op korte termijn.

 

 Reactie op 'Particulier natuurbeheer, een groen begin...'.

Munsters, R.

De redactie van De Levende Natuur beschrijft in haar artikel van januari 2005 de grote voordelen die de minister van LNV ziet in particulier natuurbeheer. Zijn argumenten: het is goedkoper, beleidsdoelen worden sneller gerealiseerd, de belangstelling voor natuurbeheer wordt vergroot en inkomsten op het boerenbedrijf zullen toenemen. Gelardeerd met een prikkelende cartoon stelt de redactie sceptisch: 'Zijn deze doelen niet te hoog gegrepen en wordt de natuur ook beter van particulier beheer'? Drs. L. Spoormakers constateert in De Levende Natuur, maart 2005, dat 'niet het uiteindelijke doel is gewijzigd, maar de weg er naar toe'. En daar ben ik het geheel mee eens. De heer Spoormakers stelt mijns inziens terecht dat de redactie het particulier natuurbeheer tot een probleem maakt door het af te doen als een geldkwestie van de minister. Dreigt er werkelijk zo’n groot probleem? Hij komt, net als ik, tot een ontkenning. De provincies bepalen de natuurdoelen en sturen aan op kwaliteit. Uit onderzoek van het Expertisecentrum van het ministerie van LNV (van der Zee, 2004) blijkt dat de natuurdoelen voor de EHS door particulieren redelijkerwijs zijn te realiseren. De subsidieregeling Natuurbeheer kent daarnaast allerlei kwaliteitscriteria en beheervoorschriften waaraan de natuurbeheerder zich heeft te houden. SBNL weet uit haar eigen praktijkervaring, dat particulieren erin slagen, aan deze criteria te voldoen.

 

 Natuurrapport 2005 vraagt koerswijziging om de Europese 2010-doelstelling te halen.

Dumortier, M.

 

 Zwartbekgrondel: een nieuwe invasieve vissoort voor Nederland?

Beek, G.C.W. van