De Levende Natuur nummer 2 van 2006 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN 2006-2

 

 Herintroductie.

Redactie

 

 Met stille trom? Nederland en de Europese Lynx.

Groot Bruinderink, G.W.T.A., H. Kuipers, D.R. Lammertsma, K. DeSmet, M. Petrak & H.H. Eylert

Uitvoering van nationale en internationale afspraken op het gebied van natuurbeleid zal meer kansen bieden voor areaaluitbreiding aan migrerende soorten met een groot ruimtebeslag. Dit roept de vraag op wat er zal gebeuren wanneer, als kroon op de inspanningen van internationaal natuurbeleid, de Lynx spontaan in Nederland opduikt. Hoe reëel is die gedachte en zijn we klaar voor de consequenties van het beleid?

 

 Andijvie, meisje!

Maas, F.

 

 Herintroductie van de otter: een succesverhaal?

Lammertsma, D.R., F.J.J. Niewold, H.A.H. Jansman, A.T. Kuiters, H.P. Koelewijn, M.I. Perez Haro, M. van Adrichem, M.C. Boerwinkel & J. Bovenschen

Kort nadat de laatste Otter in Friesland was dood gereden, werd begonnen met de voorbereidingen voor de terugkeer van deze soort. Tal van maatregelen, zoals verbeteren waterkwaliteit, wegnemen van barrières tussen leefgebieden en aanleg van nieuwe leefgebieden en otterviendelijke oevers, werden genomen. Omdat desalniettemin de verwachting klein was dat de Otter op eigen kracht zou terugkeren, is in juli 2002 begonnen met herintroductie. Nu het uitzetprogramma ongeveer halverwege is kan een tussenbalans worden opgemaakt. Hoe is de herintroductie tot nu toe verlopen en zijn de uitzetgebieden inderdaad zo geschikt als werd aangenomen toen het project van start ging?

 

 Verbreiding van zaden van kwelderplanten in de Waddenzee.

Wolters, M., J.J. Hogendorf, L.M. Willemse & J.P. Bakker

Al langer wordt onderkend dat verdroging in onze natuurgebieden een groot probleem vormt; nieuwe impulsen voor de bestrijding daarvan zijn dan ook hard nodig. In dit artikel wordt de aanpak in Groningen en Noord-Drenthe als voorbeeld gepresenteerd. Hier wordt geprobeerd herstel van natte natuurgebieden te bespoedigen door verdrogingsproblematiek mee te laten liften met de oplossing van andere waterproblemen en door de oprichting van een forum, waar provincies, waterschappen en terreinbeheerders elkaar ontmoeten.

 

 Begrazing in de Amsterdamse Waterleidingduinen, tegenvaller of succes?

Til, M. van

Schepping is een klein natuurgebied bij Beilen, dat vanuit een intensief agrarische situatie op particulier initiatief sinds 1975 is omgevormd. Bij de ontwikkeling van biotopen is gestreefd naar het creëren van nieuwe, kansrijke milieus. Moeilijkheid hierbij was dat de nieuwe voedselarme habitats niet grenzen aan overeenkomstige natuurgebieden. Welke hogere plantensoorten vestigen zich in dit geïsoleerd gelegen habitatontwikkelingsgebied? Kunnen deze soorten zich handhaven en uitbreiden? Wat is de herkomst van de nieuwkomers? De auteur prefereert de term habitatontwikkeling boven natuurontwikkeling, omdat het gaat om het creëren van nieuwe milieuomstandigheden, waarna planten en dieren zich spontaan vestigen.

 

 Rivierkreeften, een oprukkend probleem?

Soes, D.M. & R. van Eekelen

Eén van de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van zoetwatervissoorten in Europa is het inperken van leefomgeving en migratiemogelijkheden, onder andere door de aanleg van stuwen, gemalen, dijken of het afsluiten van zeearmen. Inmiddels zijn diverse visdoorgangen gerealiseerd, maar niet alle oplossingen blijken even goed afgestemd te zijn op de gedragingen van de aanwezige vissoorten. In een recent verschenen handboek wordt tot op ontwerpniveau een overzicht van alle bestaande typen oplossingen voor herstel van vismigratie gegeven

 

 Viswering houdt vis buiten afgeviste laagveenplas.

Heerdt, G.N.J. ter & G.E. Koopmans

 

 Vroegere voorjaarsbloei niet alleen gevolg van klimaatverandering.

Londo, G.