De Levende Natuur nummer 4 van 2006 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN 2006-4

 

 Gedragcodes: een welkom nieuw instrument?

Redactie

 

 Verspreiding en voedselkeus van zeehonden uit de Waddenzee, fase 1.

Brasseur, S.M.J.M., I. Tulp & P.J.H. Reijnders

De laatste jaren neemt de zeehondenstand weer toe. Voor de Nederlandse kustwateren geldt dat de visserij duurzaam moet zijn / worden en dat zeehonden beschermd zijn in diverse soorten wet- en regelgeving. Voor een goede afstemming tussen visserijbeheer en natuurbeheer is kennis over dieet en ruimtegebruik van zeehonden noodzakelijk. Zo is met name onbekend welke soorten vis in de huidige situatie belangrijk zijn in het dieet van zeehonden. In de eerste fase werd onderzocht waar de zeehonden zich ophouden en welke vissoorten in die gebieden voorkomen.

 

 Nieuw schraalland in de Krimpenerwaard.

Kerkhof, T.B.M.

In de Krimpenerwaard wordt in samenhang met een landinrichtingsproject gewerkt aan de realisatie van een 2500 ha groot kerngebied van de Ecologische Hoofdstructuur, waarvan 2000 ha is bestemd voor herstel van halfnatuurlijke levensgemeenschappen waaronder nat schraalland. Het Zuid-Hollands Landschap maakt gebruik van het plaatselijk afgraven van de bovengrond, gevolgd door hooilandbeheer, zonder daarbij actief de oppervlaktewaterpeilen te verhogen. Hierdoor kunnen dicht bij elkaar natte schraallanden en drogere biotopen voor weidevogels gerealiseerd worden, en blijven de percelen en sloten toegankelijk voor gangbaar agrarisch materieel. Dit artikel gaat in op de resultaten voor flora en vegetatie.

 

 Is ontgronden noodzakelijk voor natuurherstel op voormalige landbouwgronden?

Kemmers, R.H., A.T. Kuiters, P.A. Slim & J.P. Bakker

 

 Aan m'n hoela.

Maas, F.

 

 Vliegend hert in het Rijk van Nijmegen.

Smit, J.T. & R.F.M. Krekels

Voor een effectieve bescherming is kennis over de verspreiding van dit insect niet voldoende. Hiervoor is ook inzicht in de leefwijze essentieel. In 2005 is het leefgebied nabij Nijmegen goed onderzocht. Aan de hand van de populaties in het Rijk van Nijmegen worden concrete beheermaatregelen voorgesteld.

 

 Kijken Zuid-Afrikaanse en Nederlandse biologiestudenten anders tegen natuur aan?

Eijsackers, H.

De natuurkennis bij de hedendaagse jeugd zou slecht zijn. Ook de algemene publieksmening over natuur is niet diepgravend; de belangstelling neemt eerder af dan toe. Maar hoe zit het dan met de mening van studenten die welbewust voor biologie gekozen hebben? En zijn er verschillen tussen verschillende groepen studenten (universiteiten, culturen, landen)? Een eerste inzicht aan de hand van een eenvoudige enquête.

 

 Natura 2000 krijgt vorm.

Anonymus