De Levende Natuur nummer 1 van 2007 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN 2007-1

 

Leidraad beheer groenvoorzieningen.

Keizer, P.J.

 

 

Natuurherstel in grasland door klaver en kalibemesting.

Eekeren, N. van, G. Iepema & F.W. Smeding

Een hoge botanische biodiversiteit in graslanden hangt nauw samen met een voedselarme bodem. Uit landbouw genomen gebieden hebben vaak een fosfaatverzadigde bodem en dienen zo snel mogelijk hun fosfaatrijkdom kwijt te raken, al was het maar om weglekken naar het grondwater te voorkomen. Zou uitmijnen hiervoor een oplossing kunnen zijn? Uitmijnen is een versterkte verschraling door middel van een gewas waarvan de productie op peil wordt gehouden opdat de afvoer van het doelnutriënt maximaal is. Potproeven lijken veelbelovend; in het Hengstven (Noord-Brabant) is een pilot uitgevoerd met hoopvolle resultaten.

 

De Grote karekiet in de noordelijke randmeren; een dilemma voor natuurontwikkelingsplannen!?

Foppen, R.P.B. & S. Deuzeman

Het laatste echte bolwerk van de Grote karekiet in Nederland komt voor langs de noordelijke randmeren en de aangrenzende laagveenmoerassen in Noordwest-Overijssel. Daarnaast is er een populatie in het Vechtplassengebied. Recente natuurontwikkelingsprojecten beoogden de populatie van de Grote karekiet te versterken of tenminste de achteruitgang te stoppen. Maar waarom lukt dit niet?

 

Kansen voor herstel van zinkflora in het boven-Geuldal.

Ent, A. van der

De achteruitgang van de typische zinkflora is de aanleiding voor het zoeken naar herstelmogelijkheden in internationaal verband. Eén van de bestaansredenen van de zinkflora is de milieuvervuiling uit de ertsmijnen. Is de zinkflora gedoemd uit te sterven, nu de mijnen gesloten zijn? Hoe zit het ecosysteem met de zinkflora precies in elkaar?

 

Toezicht in natuurgebieden van Natuurmonumenten.

Tooren, B.F. van, N. van der Ploeg & P. Dirks

 

Natuurbeleid doelloos.

Leeuwen, B.H. van

 

Algemene Rekenkamer: verbeter sturing en uitvoering van beleid Ecologische Hoofdstructuur.

 

Op 5 oktober 2006 publiceerde de Algemene Rekenkamer haar rapport ‘Ecologische Hoofdstructuur’. In dit rapport is nagegaan welke resultaten met het beleid tot 2005 zijn bereikt en waar de knelpunten in sturing en uitvoering liggen. Ook doet de Rekenkamer aanbevelingen voor de verschillende ministeries en instanties.

 

Geld verdienen met natuurbeheer.

Nijland, R.

 

Gesloten gebieden.

Redactie