De Levende Natuur nummer 2 van 2007 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN 2007-2

 

Geloven op maandag.

Maas, F.

 

Een weesgegroetje voor het Rozenkransje?

Een alarmerend overzicht van de achteruitgang van de tweehuizige plantensoort Rozenkransje (Antennaria dioica). Uit de analyse volgt de waarschuwing niet te lang te wachten met het nemen van herstelmaatregelen!

 

Vervangen de recente Japanse oesterriffen de vroegere oesterbanken?

De Japanse oester (Crassostrea gigas) heeft in de Zeeuwse wateren en de Waddenzee zijn intrede gedaan.

 

Helpt biologische landbouw de Boerenzwaluw?

Lubbe, S.K., S. Kragten, E. Reinstra & G.R. de Snoo

Het gaat slecht met de Boerenzwaluw. Dit kan diverse oorzaken hebben, zowel in de broedgebieden als in de overwinteringgebieden of op de trek. Dit onderzoek richt zich op het broedhabitat bij boerenbedrijven binnen Nederland. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen bedrijven met extensieve, biologische landbouw en met gangbare landbouw, zowel voor akkerbouw als melkvee. Heeft de verschillende bedrijfsvoering invloed op het broedsucces van de Boerenzwaluw?

 

Natuurontwikkeling in rivieruiterwaarden: hoe reageren broedvogels?

Turnhout, C.A.M. van, M.J.T. van der Weide, G. Kurstjens & R.S.E.W. Leuven

Sinds eind jaren tachtig worden veel uiterwaarden langs de Rijntakken en Maas heringericht in het kader van natuurontwikkeling. In de praktijk betekent dit beëindiging van het agrarisch gebruik en meer ruimte voor spontane processen. De vraag is in hoeverre broedvogels van deze natuurontwikkeling hebben geprofiteerd. Dit artikel presenteert de resultaten van een groot aantal broedvogelinventarisaties over de periode 1989-2003.

 

De Huismus verdwijnt: is het tij te keren?

Apeldoorn, R.C. van, C. Klok, L. Hemerik & D.A. Jonkers

De achteruitgang van de Huismus (Passer domesticus) is al veel eerder geconstateerd. Maar hoe kan het dat deze ‘gewone’ stadsvogel uit ons straatbeeld verdwijnt? Inmiddels is er een Actieplan Huismus en worden diverse herstelmaatregelen genomen. Maar hoe effectief zijn deze? Onderzoek naar overleving en reproductie van de Huismus moet hier het antwoord op geven.

 

Adder en Levendbarende hagedis hebben last van versnippering en verdroging.

Strien, A.J. van, A. Zuiderwijk, B. Daemen, I. Janssen & M. Straver

Door het Meetnet Reptielen, een onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring, zijn inmiddels tijdreeksen van meer dan tien jaar op vele locaties beschikbaar. Is op basis van al deze gegevens de vaak veronderstelde achteruitgang door versnippering in de praktijk aantoonbaar? In dit artikel wordt dit uitgewerkt voor Adder (Vipera berus) en Levendbarende hagedis (Lacerta vivipara), twee kenmerkende reptielensoorten van vochtige heide.

 

Herrie onder water: vissen en geluidsoverlast.

Opzeeland, I.C. van, H. Slabbekoorn, T.C. Andringa & C.J. ten Cate

Vanwege milieutechnische en klimatologische veranderingen wordt er veel aandacht besteed aan waterbeheer en het monitoren van de waterkwaliteit. Via de Kaderrichtlijn Water wordt nu ook op internationaal niveau samengewerkt aan een betere waterkwaliteit. Een belangrijk en tot op heden verwaarloosd aspect is het toenemende geluidsniveau onder water als gevolg van scheepvaart, recreatie en bouwwerkzaamheden in en rond de Nederlandse oppervlaktewateren. Over de impact hiervan op de habitatkwaliteit onder water is tot dusver vrijwel niets bekend. Bestudering van gedrag van vissen levert nieuwe informatie.

 

Inspelen op klimaatverandering.

Redactie