De Levende Natuur nummer 4 van 2007 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN 2007-4

 

Kruiwagen vol kikkers.

Weeda, E.J.

Zoals menigeen weet, staat de afkorting K.v.K. voor Kamer van Koophandel. Maar je kunt er ook een Kruiwagen vol Kikkers onder verstaan. Daarmee bedoel ik de doelsoorten van het Nederlandse natuurbeleid. Aan beide KvK’s hangt een zak met dukaten, daarin zit de overeenkomst.

Regelingen Programma Beheer en Staatsbosbeheer geëvalueerd.

Wiertz,J., M.E. Sanders & A. van Hinsberg

Het Milieu- en Natuurplanbureau heeft de ecologische effectiviteit van de subsidieregelingen Programma Beheer en Staatsbosbeheer onderzocht.

Vestiging van binnendijkse brakwater vegetatie langs de Groninger kust.

Bakker, J.P., H.E. Wolters, M. Smith, S. de Vries & Y. de Vries

Twee voormalige landbouwgebieden, de Emmapolder en de Klutenplas, gelegen vlak achter de Groninger kust, zijn onderzocht op de mogelijkheid om hier brakwater vegetatie te herstellen. Omdat de zaadbank in de bodem onvoldoende doelsoorten bevatte, is er geëxperimenteerd met het inbrengen van achtergebleven plantmateriaal uit de vloedmerken. Is er daarbij verschil in kwaliteit tussen het voorjaars- en najaarsvloedmerk? En wat te doen met de grote kans op distels in deze gebieden?

Herstelpan Naardermeer succesvol.

Boosten, A.

In de jaren zestig en zeventig ging de waterkwaliteit van het Naardermeer hard achteruit door verdroging en inlaat van water van slechte kwaliteit. Duidelijk werd dat niet alleen aan interne maatregelen gedacht moest worden, maar dat de omgeving bij het herstel van waterpeil en –kwaliteit betrokken moest worden. In 1992 is gestart met de uitvoering van het Herstelplan Naardermeer. In dit artikel een evaluatie na 13 jaar.

Erop of eronder voor de weidevogel.

Nijland, R.

Organisaties van uiteenlopende pluimage zetten vorig jaar juni hun handtekening onder het Weidevogelverbond. Maar een structureel budget voor dit ambitieuze project om weidevogels voor het boerenland te behouden, is er nog altijd niet. Is moderne veehouderij ook eigenlijk wel te combineren met Grutto’s?

10 jaar hoogveenregeneratie in de Peel.

Boom, B.W.A.F.H. van den, Ph. Bossenbroek & J. Holtland

Met excursie! Auteurs bieden lezers aan op 25 augustus zelf in de Peel te komen kijken. Meer informatie op pag. 161 van het julinummer. Aanmelden kan via excursie-delevendenatuur@live.nl

Onbejaagde vossen in de duinen en implicaties voor vossenbeheer.

Mulder, J.L.

Turfwinning in de Deurnse Peel en de Mariapeel heeft op grote schaal de hoogveenvegetatie vernietigd. Begin jaren negentig bestond het Peelgebied daardoor uit verdroogde en vergraven veenrestanten die het karakter van een hoogveensysteem vrijwel geheel hadden verloren. Medio jaren negentig is gestart met een omvangrijk vernattingsproject om het hoogveen de kans te geven zich te herstellen. Vóór de uitvoering van deze inrichtingsmaatregelen werd in 1995 de uitgangssituatie vastgelegd door middel van een vegetatiekartering. Dit is in 2005 herhaald, waardoor het mogelijk is om de resultaten van 10 jaar hoogveenregeneratie in de Peel te evalueren.

Tiengemeten.

Redactie

Met het ministeriële planten van heemst is het eiland Tiengemeten begin mei officieel ‘teruggegeven’ aan de natuur. Veel meer dan dit moment zelf kun je deze gebeurtenis zien als een markeerpunt in het Nederlandse natuurbeleid. Het geeft aan dat we wel degelijk als samenleving iets meer voor natuur overhebben dan alleen beleidsnota’s en mooie voornemens.