De Levende Natuur nummer 5 van 2007 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN 2007-5

 

Vogelen in 2100.

Redactie

Profiteren de vogels van de Rode Lijst van de nieuwe Biesbosch?

Meijer, R. & B.A.M. Weel

Toen de Haringvlietsluizen eind 1970 dichtgingen, veranderden met name de grote tijverschillen in de ‘oude Biesbosch’. Ook de intensieve exploitatie van riet en griendhout hield op te bestaan. De verwachting was dat de natuurwaarden in de ‘nieuwe Biesbosch’ zouden toenemen door een beheer van ‘niets doen’. Klopt die verwachting voor de broedvogelsoorten van de Rode Lijst?

Bescherming van Kwartelkoningen in hooiland.

Koffijberg, K.

De Kwartelkoning (Crex crex) is de enige Nederlandse broedvogel die wereldwijd sterk wordt bedreigd. Zonder de speciale beschermingsmaatregelen die in het kader van het Beschermingsplan Kwartelkoning worden uitgevoerd, zou in Nederland jaarlijks ongeveer tweederde van alle vestigingen worden verstoord. Vooral de late komst van de Kwartelkoning past slecht in het gebruik en beheer van graslanden. Om deze voor Nederlandse rivieren- en beekdallandschappen karakteristieke soort te behouden is dan ook meer nodig.

Een ecologisch en populatie-genetisch afwegingskader voor herintroducties.

Groot Bruinderink, G.W.T.A., M.J.M. Smulders & H.P. Koelewijn

Binnen de natuurbescherming is herintroductie van planten- en diersoorten een geregeld voorkomende maatregel. Tegelijkertijd een maatregel die leidt tot veel discussies. Welke overwegingen liggen ten grondslag? Voldoen de omstandigheden? En heeft de maatregel succes? Daarom is monitoring van groot belang. In dit artikel geven de auteurs houvast in de besluitvorming omtrent herintroductie.

Nieuws: Gegevensautoriteit Natuur krijgt 20 miljoen.

Nijland, R.

De Kraansvlak pilot: wilde Wisenten in een Nederlandse context.

Cromsigt, J.P.G.M., L. Linnartz, R. Verdonschot, H. Esselink & H. Olff

Effecten van Natuur- en Milieueducatie op kennis, houding en gedrag van mensen.

Bulten, M.C. & P. Jansen

Jongeren lijken steeds verder af te komen staan van natuur en milieu; anderzijds wordt het belang van betrokkenheid (bezorgdheid) van jongeren bij hun omgeving steeds meer onderkend. Al jarenlang zetten organisaties voor natuur- en milieueducatie zich in om de betrokkenheid van jongeren bij natuur en milieu te verbeteren door het organiseren van activiteiten. De gedachte hierachter is dat zo op latere leeftijd, behalve meer belangstelling voor de natuur, ook een verbetering van natuur- en milieuvriendelijk gedrag gerealiseerd kan worden. Maar hoe effectief zijn deze activiteiten nu eigenlijk?

Kleine zwanen die dineren op dichtstbijzijnde bietenakker trekken het snelst.

Gils, J.A. van & W. Tijsen