De Levende Natuur nummer 1 van 2008 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN 2008-1

 

Minister moet wildgroei gedragscodes intomen.

Redactie

Botanische veranderingen in de Nederlandse natuuurgebieden.

Duuren, L. van, T. van der Meij, M. Rijken, M.P. van Veen & A.J. van Strien

De Nederlandse flora is voortdurend aan veranderingen onderhevig, als gevolg van onder meer verdroging, vermesting, verzuring en ook klimaatverandering. Anderzijds zijn er ook maatregelen genomen om negatieve ontwikkelingen in de flora tot staan te brengen. Kunnen we op landelijk niveau veranderingen in de flora constateren? Het Landelijk Meetnet Flora is voor dergelijke vragen opgezet. In dit artikel worden de eerste conclusies getrokken over de meest opvallende veranderingen in de laatste zeven jaar in ‘natuurlijke’ terreinen, zoals bos, heide en duinen.

Broedbiologisch onderzoek vereist permanente afweging.

Boom, B.W.A.F.H. & B.F. van Tooren

De discussie over dit platformartikel is in volle gang! De ingezonden reacties zijn van Adriaan Dijksen, Rob Bijlsma (namens de Werkgroep Roofvogels Nederland), Dr. Tom van der Have (Wageningen Universiteit), Jan van Diermen, Huug Bes en Alco van Klinken, getiteld: "Onderzoek is van symbolische waarde"

Staat handkokkelvisserij op gespannen voet met behoud biodiversiteit in de Waddenzee?

Leeuwe, M.A., E.O. Folmer, A. Dekinga, C. Kraan, K. Meijer & T. Piersma

Tot in de jaren 1990 betrof handkokkelvisserij in de Waddenzee een relatief kleinschalige activiteit waarvan nimmer werd onderzocht of het zich liet verenigen met de status van de Waddenzee als internationaal erkend en beschermd natuurgebied. Sinds de uitkoop van de mechanische kokkelvisserij in de Nederlandse Waddenzee, wordt de handkokkelvisserij steeds meer toegepast. Daarom rijst de vraag welke effecten deze visserij heeft op onder meer de overige wadbodemfauna. In deze bijdrage zijn het voorkomen van kokkels en overige bodemfauna in de Waddenzee in een kokkelarm en kokkelrijk jaar vergeleken. Hierdoor kan een goed beeld van de potentiële effecten van de handkokkelvisserij gegeven worden.

Bellen met het Servicepunt Nieuwe Natuur.

Nijland, R.

Zoetwatergetijdenatuur keert terug op Tiengemeten.

Boo-Spaargaren, M.Y. de

In voorjaar 2007 werd Tiengemeten overgedragen aan Vereniging Natuurmonumenten. Een bijzondere gebeurtenis, omdat op het gehele eiland ruimte voor natuur wordt gegeven. Maar voordat het zover was... Dit artikel laat zien hoe de plannen rond Tiengemeten tot stand zijn gekomen tot en met de uitvoering van in najaar 2007 aangebrachte instroomopening en geeft een korte blik op de toekomst.

Is het nieuwe Tiengemeten voor vogels ondanks de doordachte opzet toch een milieugok?

Ouweneel, G.L.

Over de natuurontwikkelingsplannen voor Tiengemeten werd niet direct iedereen enthousiast. Want hoe zou het de nu aanwezige broedvogels vergaan, inclusief de Rode Lijstsoorten? En ook bestond de vrees dat het gedaan zou zijn met het eiland als vluchthaven ‘om alleen te zijn in een wijdsheid van natuur en stilte’. Tot slot was en is er nog de overweging van ‘weer een natuurontwikkelingsgebied’. Komt er in het noordelijk Deltagebied niet veel van hetzelfde? In deze bijdrage de overpeinzingen van een betrokken vogelaar.

Ruimte voor de Wisent in de lage landen.

Smit, C., J. Dekker & J. Cromsigt

Voorjaar 2007 werden drie Wisenten uitgezet in het duingebied Kraansvlak. Wat is de mening van begrazingsexperts over deze pilot? Welke zin heeft deze studie in de duinen en wat valt er te verwachten van de Wisent? Zijn de lage landen klaar voor introductie? In deze bijdrage de belangrijkste bevindingen van een themadag in oktober j.l. georganiseerd door de Vertebrate Herbivory werkgroep van de NecoV.