De Levende Natuur nummer 2 van 2008 (Papieren magazine)

Thema

Leerstoelen Natuurbeheer

Afbeelding

DLN 2008-2

Natuurbeheer van kwelders.

Bakker, J.P.

De bijdrage van ecologisch milieubeheer aan de kwaliteit van natuurgebieden.

Eijsackers, H.J.P.

Natuur en stromend water.

Smits, A.J.M.

Natuurherstel: ecologische en filosofische dimensies.

Schouten, M.G.C.

De uitdagingen van Natuur- en Milieueducatie.

Koppen, C.S.A. van & M. Margadant-van Arcken

De Stichting Bijzondere Leerstoelen Natuurbeheer: een terugblik.

Berendse, F.

Toekomstperspectief voor de Noordse woelmuis op Tiengemeten?

Thissen, J.B.M., R.H. Witte van den Bosch & D.L. Bekker

Reactie op ‘Zoetwatergetijdenatuur keert terug op Tiengemeten’ van Marion de Boo in januarinummer, 109 (1): 22 - 26.

Afvoerpieken in beekbovenlopen en het voorkomen van de kokerjuffer Agapetus fuscipes.

Hoorn, M.W. van den, T.H. van den Hoek & R.C. Nijboer

Van de meeste beken in Nederland is de natuurkwaliteit de afgelopen eeuw sterk achteruitgegaan. Eén van de oorzaken is de sterk veranderde hydrologie van veel beekdalen, met name de veel grotere afvoerpieken. Kennis over de relatie tussen de afvoerdynamiek van een beek en de beekfauna is, ook in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water, van groot belang voor optimaal beheer en behoud van beekecosystemen. In dit artikel wordt ingegaan op het voorkomen van de in Nederland zeldzame kokerjuffer Agapetus fuscipes, als indicator.

Extra poetsbeurt voor natuurpareltjes.

Nijland, R.

Begin februari tekenden zes organisaties het Manifest Natuurkwaliteitsimpuls Nationale Parken