De Levende Natuur nummer 4 van 2008 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN 2008-4

 

Ruimtelijke ordening

Redactie

Nieuwe Ontwikkelingsvisie Oostvaardersplassen: fictie of feiten?

Nijland, R.

Snel herstel van heide op voormalige landbouwgrond mogelijk?

Wal, A. van der & W. de Boer

Recent verlaten landbouwbodems zijn voedselrijk en raken snel begroeid met grassen en kruiden. Pas na verschraling en verzuring van de bodem lijkt Struikhei (Calluna vulgaris) de concurrentie met grassen en kruiden aan te kunnen en kan zich een heidevegetatie ontwikkelen. Dit kan decennia duren. Toch werden in een ca 10 jaar geleden verlaten landbouwveld plekken met Struikhei gevonden. Hoe heeft Struikhei zich hier kunnen vestigen, handhaven en uitbreiden tussen de grassen en kruiden? De mycorrhiza in de bodem lijkt een sleutelrol te spelen.

Afschaffing van de braakregeling: akkervogels verder in het nauw?

Kragten, S.

Om overproductie van graan tegen te gaan werd de zg. MacSharry-regeling op europees niveau ingesteld. Dit hield een braaklegregeling in, waarvan akkervogels met als bekendste soort de Grauwe kiekendief sterk hebben geprofiteerd. Maar nu deze regeling wordt afgeschaft, is het de vraag hoe de akkervogels toch in stand kunnen blijven. Een pleidooi voor erkenning van het belang van akkerranden en voor maatregelen om de fauna hier een kans te geven.

Boommarters in het veen.

Messemaker, R. & H.J.W. Wijsman

De Boommarter (Martes martes) staat in Nederland bekend als een dier van de diluviale zandgronden. Sedert circa tien jaar is er echter een toenemend aantal waarnemingen in het laagveengebied. Wat leert dat ons over de Boommarter, en welke kansen zijn er voor deze zeldzame soort in het laagveen?

Nut en noodzaak van broedbiologisch onderzoek voor natuurbeheer en -beleid.

Turnhout, C.A.M., H. Schekkerman, B.J. Ens & K. Koffijberg

Een reactie op het platformartikel ‘Broedbiologisch onderzoek vereist permanente afweging’ van B.W.A.F.H. van den Boom & B.F. van Tooren, dat in het januarinummer (109, 1: 13-14) is verschenen.

Het herstel van de Valkenbergvennen vanuit voormalige landbouwgronden.

Lucassen, E., A. Smolders, R. Gerats, E. Brouwer, P. van den Munckhof & J. Roelofs

De Valkenbergvennen maken deel uit van het gebied de Ravenvennen in Noord Limburg. In 1999 werd hier een start gemaakt met het herstel van vennen op voormalige landbouwgronden door de bodem af te graven. Bij één ven tot op het minerale zand; bij andere werd op basis van gemeten fosfaatbeschikbaarheid de bouwvoor plus mineraal zand afgegraven. Wat hebben deze maatregelen opgeleverd voor de vegetatie? Hoe kansrijk kan herstel van vennen op voormalige landbouwgronden zijn?

Heischraal grasland op Zuid-Limburgse hellingen: mogelijkheden voor versnelde ontwikkeling?

Smits, N.A.C., H.P.J. Huiskes, J.H. Willems & R. Bobbink

Het onderzoek is uitgevoerd op een tweetal terreinen in Zuid Limburg, te weten een hellinggrasland ten noordoosten van de Bemelerberg, en de Keerderberg. In deze gebieden is geëxperimenteerd met de behandelingen: plaggen, maaien en hooi uitleggen in verschillende combinaties. Het artikel doet verslag van de effecten van deze experimenten voor de vegetatie.

Aspecten van het beheer van Wilde zwijnen op de Veluwe.

Groot Bruinderink, G.W.T.A. & D.R. Lammertsma

Eens in de zoveel jaren, zoals afgelopen winter, zijn er veel berichten over overlast veroorzakende Wilde zwijnen op de Veluwe. Welke factoren hebben geleid tot de enorme toename van zwijnen? Op basis van kennis van de relatie tussen het Wilde zwijn en mast worden een aantal mogelijke beheerscenario’s gepresenteerd en ook een blik op de toekomst.