De Levende Natuur nummer 5 van 2008 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN 2008-5

 

Het belang van de EHS

De redactie

Is de Hamster gebaat bij bejaging van de Vos?

In Zuid-Limburg worden sinds 2002 Hamsters (Cricetus cricetus), ook wel Korenwolven genoemd, geherintroduceerd in leefgebieden met een aangepast ‘hamstervriendelijk’ agrarisch beheer. Om de kans op een succesvolle herintroductie van de Hamster zo groot mogelijk te maken, zijn de afgelopen jaren naast het aangepaste beheer ook andere beschermingsmaatregelen genomen, waaronder het afschieten van Vossen (Vulpes vulpes). Onderzocht is hoe effectief en daarmee zinvol het bejagen van vossen voor de hamsterpopulatie is.

Waddenzee wegwijzer

J.P. Bakker

Mosselvisserij in de Waddenzee

R. Nijland

Een tweeluik rond de Waddenzee. In de eerste bijdrage wordt gepoogd de lezer wegwijs te maken in de verschillende organisaties, begrippen en activiteiten in en rond de Waddenzee. In de tweede bijdrage wordt het vraagstuk rond de mosselvisserij nader belicht.

Herstel van blauwgraslanden op de Empese en Tondense Heide?

A.J.M. Jansen, A.M.J. Sloot, S. Soede & M. van Ham

In de Empese en Tondense Heide in de IJsselvallei ten noorden van Eerbeek zijn nog relicten van blauwgraslanden aanwezig. Op basis van een hydro-ecologische systeemanalyse worden herstelmogelijkheden voor dit gebied besproken. Zo’n analyse gaat na welke processen in de waterhuishouding de standplaatsomstandigheden van de vegetatie in een gebied bepalen, waaruit vervolgens concrete voorstellen voor maatregelen voortvloeien.
Met excursie op zaterdag 4 oktober! In het verlengde van hun artikel organiseren de auteurs samen met de terreinbeheerders op zaterdag 4 oktober 2008 voor de lezers van De Levende Natuur een excursie naar de Empese en Tondense Heide. De verzameltijd is 11 uur aan de achterzijde van station Dieren. Daar zijn ook drankjes en etenswaren te verkrijgen. De verwachting is om ca 16 uur terug te zijn. Neem uw lunch en drinken mee. Kaplaarzen zijn aan te bevelen wanneer u de vegetatie van de vennen en slenken wilt bekijken. Er zijn aan de excursie geen kosten verbonden. Inlichtingen en aanmelden kan tot 26 september 2008 via anouk.sloot|at|wur.nl of via 026-3695617 (op werkdagen). Deelname is in volgorde van aanmelding. Na aanmelding krijgt u een bevestiging en op verzoek een routebeschrijving voor eigen auto danwel openbaar vervoer toegezonden. Vanwege de kwetsbaarheid van het terrein is het maximale aantal deelnemers beperkt tot twintig.

Positieve ervaringen met herstel van veenweidegraslanden in de Krimpenerwaard

M.E.W. van der Welle, A. Beckers & T. van den Broek

In de Krimpenerwaard zal als onderdeel van het Veenweidepact Krimpenerwaard en de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur 2450 ha nieuwe, natte natuur ontwikkeld worden. Het gaat hierbij om onder andere weidevogelgrasland, moeras en soortenrijk nat grasland. Het project Nooitgedacht had als belangrijkste doelstelling het ontwikkelen van kennis over verschillende maatregelen, met name beweiden, maaien, plaggen en peilverhogingen, zodat de meest effectieve maatregelen later op grotere schaal kunnen worden toegepast bij de natuurontwikkeling in de hele Krimpenerwaard. Dit artikel concentreert zich op de evaluatie van de ontwikkeling van soortenrijke, natte graslanden.

Kerngebieden voor weidevogels?

Th.C.P. Melman, G.R. de Snoo, A.G.M. Schotman & M.A. Kiers

Om de achteruitgang van weidevogels te stoppen is in 2006 het actieprogramma Nederland Weidevogelrijk gestart. Financieel was het actieprogramma evenwel nog niet gedekt en dat is het nog steeds niet. Hoe kan het weidevogelbeheer kansrijk en tegelijk betaalbaar zijn? Dat kan door bijvoorbeeld te concentreren op kerngebieden, zoals momenteel vanuit verschillende kanten wordt bepleit. Maar hoe doen we dat? Waar liggen kerngebieden en welk aantal weidevogels kunnen we daarmee beschermen? Een vingeroefening met grutto’s.

Uit de gebieden van Staatsbosbeheer

Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer

De 12 Landschappen

Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen