De Levende Natuur nummer 2 van 2009 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN 2009-2

 

Verbouwing

De redactie

Bedrijventerrein kan bijdragen aan behoud biodiversiteit

R. Nijland

Meervleermuizen in Fryslân

J. Schut, D. Kuijper, A.J. Haarsma, J. Ouwehand, H.J.G.A. Limpens & D. van Dullemen

In Nederland zijn verschillende gebieden aangewezen als Natura 2000-gebied voor de Meervleermuis (Myotis dasycneme), waarvan er vijf in Fryslân liggen. Maar zijn de aangewezen gebieden wel de juiste? En wat zijn de effecten van kunstlicht op de 'vleermuissnelwegen' tussen dagverblijven en foerageergebieden? Een bijdrage aan de kennis van deze internationaal zeldzame soort.

Oude eikenbossen: nieuwe inzichten en kansen voor het beheer

R.J. Bijlsma, J. den Ouden & H.N. Siebel

Met de komst van Natura 2000 heeft de aanduiding ‘oude eikenbossen’ een nieuwe betekenis gekregen voor de Nederlandse situatie. Hoe de eikenbossen kunnen worden onderscheiden in de habitattypen ‘Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur (H9190)’ of Beuken-Eikenbossen met Hulst (H9120) wordt in dit artikel beschreven. Hierbij worden typische voorbeelden gegeven van het habitattype Oude eikenbossen op de Veluwe. Recente inzichten in de historische achtergrond van strubbenbossen geven nieuwe aanknopingspunten voor het beheer van dit habitattype.

Een nieuwe kijk op oude eiken

J. den Ouden, P. Copini & U.G.W. Sass-Klaassen

Eikenclusters bestaan uit groepjes of kringen van eiken bij elkaar waarvan de stammen tot vele meters van elkaar kunnen staan en toch tot één individu lijken te behoren. Ze komen voornamelijk voor op de hogere zandgronden en in de duinen. Over het ontstaan van deze eikenclusters bestaat onduidelijkheid. Dit onderzoek concentreerde zich op de ontstaanswijze van eikenclusters in de Wilde Kamp (Gld.).

Lange termijn effecten van maaibeheer in wegbermen

R.J.W. van de Haterd, B. van den Hengel & P.J. Keizer

Wegbermen kunnen, mede vanwege hun grote gezamenlijke oppervlakte aan onbemest grasland, van groot belang zijn voor het behoud van de Nederlandse flora en fauna. De vraag rees of hooilandbeheer in wegbermen vergelijkbare effecten heeft als in natuurgebieden en hoe vaak moet worden gemaaid om kosteneffectief de beste resultaten te boeken. Met name de effecten op de lange termijn stonden daarbij centraal, in relatie tot bodemtype en beschaduwing. In dit artikel is nagegaan welke beheervorm de beste resultaten heeft op lange termijn zonder de andere functies zoals verkeer en veiligheid in de weg te staan.

Grenswaarden voor beschikbaarheid van bodemfosfaat bij natuurontwikkeling

W.J. Chardon & A.J.P. Smolders

Rectificatie themanummer ‘20 jaar ontgronden voor natuur’

 

Casus: Ongenode gasten uit natte natuur: wat houdt steekmuggen tegen?

M. Greve & A.M. Strijkstra

Uit de gebieden van Staatsbosbeheer

Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer

Oppervlakten ontgrond lastig vast te stellen

Reactie themanummer ’20 jaar ontgronden voor natuur’

De 12 Landschappen

Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen