De Levende Natuur nummer 4 van 2009 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN 2009-4

 

Weidevogelbeheer

De redactie

Verscheidenheid aan indicatoren voor weidevogels

J.N.M. Dekker

Volgens de recente Nederlandse literatuur zijn wel 30 soorten vogels te rekenen tot de weidevogels. Het aantal soorten dat in ogenschouw wordt genomen bepaalt mede het beeld van de status van de weidevogels, of het slecht of goed met ze gaat. Er bestaat momenteel een verscheidenheid aan indicatoren voor de stand van de weidevogels die verschillende interpretaties mogelijk maakt. Een pleidooi voor meer transparantie. J. Schut, D. Kuijper, A.J. Haarsma, J. Ouwehand, H.J.G.A. Limpens & D. van Dullemen

Platform: Kunnen we de achteruitgang van de weidevogelstand nog stoppen?

 

Het belang van hoog waterpeil en bemesting voor de Grutto: I. de vestigingsfase

D. Kleijn, W.J. Dimmers, R.J.M. van Kats & T.C.P. Melman

Het belang van hoog waterpeil en bemesting voor de Grutto: II. de kuikenfase

D. Kleijn, W.J. Dimmers, R.J.M. van Kats & T.C.P. Melman

Weidevogels behoren tot de snelst achteruitgaande soortengroepen in Nederland, ondanks de recent sterk toegenomen beheerinspanningen gericht op het behoud van deze groep vogels. In deze twee artikelen wordt ingegaan op het effect van twee belangrijke beheermaatregelen, bemesting en waterpeilbeheer, op de Grutto (Limosa limosa). In deel I gaat het daarbij om inzicht te krijgen in de effecten van deze beheermaatregelen op vestiging; voor volwassen grutto’s speelt de rijkdom aan regenwormen een belangijke rol. In het tweede artikel wordt ingegaan op de kwaliteit van de habitat voor gruttokuikens, waar juist de insectenrijkdom in het lange gras van belang is.

Effectief weidevogelbeheer: naar een doeltreffender inzet van zwaar beheer

E.B. Oosterveld

Zwaar beheer is gedefinieerd als het uitstellen van het maaien tot in juni. Het wordt zwaar beheer genoemd, omdat het moderne grasland al in mei voor het eerst wordt gemaaid en uitstel tot in juni voor de boer een flinke afname van de voerkwaliteit betekent. Land dat tot in juni ongemaaid blijft is de belangrijkste vorm van kuikenland. Er is een positief verband tussen het gebiedsaandeel zwaar beheer en de kuikenoverleving. De discussie spitst zich toe op de vraag welke norm voor de oppervlakte kuikenland per gruttobroedpaar gehanteerd zou moeten worden.

Akkervogels alleen te redden met een koerswijziging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Door hun verbondenheid met landbouw is het lot van boerenlandvogels nauw gerelateerd aan de effecten van het in Europa gevoerde Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). Het GLB is tot 2013 goeddeels vastgesteld beleid, maar invulling na 2013 is nog een open boek. In dit artikel worden ideeën besproken die leven voor invulling na 2013. Aan de hand van voorbeelden uit binnen- en buitenland geven auteurs aan welke kansen zich vanaf 2013 voordoen voor landbouw met behoud van akkervogels.

De 12 Landschappen

Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen

Wolfspinnen in een vegetatiegradiënt in de Millingerwaard

Over de wisselwerking tussen vegetatietypen en ongewerveldenfauna is nog weinig bekend. In de Millingerwaard zijn wolfspinnen in twaalf vegetatietypen in een transect loodrecht op de Waal onderzocht. Vraag was in hoeverre wolfspinsoorten gebonden zijn aan een bepaald vegetatietype. Voorts biedt dit onderzoek inzicht in het terreingebruik van deze dieren. Wat betekent deze kennis voor het beheer?

Uit de gebieden van Staatsbosbeheer

Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer