De Levende Natuur nummer 5 van 2009 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN 2009-5

 

Health check: redding voor akkernatuur?

De redactie

Herstel van blauwgraslanden in de Bruuk bij Nijmegen

M. Jongman, F.H. Everts, A.P.Grootjans & H. Woesthuis

De Bruuk is een voorbeeld van een schraallandreservaat waar sinds 1995 maatregelen op het gebied van de waterhuishouding worden genomen om verdroging en verzuring onder meer ten gevolge van diepe landbouwsloten tegen te gaan. Op basis van vegetatiekarteringen van 1989, 1998 en 2007 is het effect van deze maatregelen nagegaan. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen Veldrusschraalland en Blauwgrasland. Het blijkt dat door de te krappe begrenzing van dit Natura 2000gebied de instandhoudings- en uitbreidingsdoelen gevaar lopen. Het op te stellen Natura 2000 beheerplan biedt hopelijk een goede mogelijkheid voor een duurzaam behoud en herstel van de kwaliteiten van de Bruuk.

Zullen bosplantenpopulaties zich ooit vestigen in jonge bossen op voormalige landbouwgronden?

L. Baeten, M. Vanhellemont, H. Van Calster, M. Hermy, A. De Schrijver & K. Verheyen

Kolonisatie wordt bepaald door verschillende factoren, waaronder bosgeschiedenis en afstand tot de zaadbron. Maar wat is het effect van voormalige bemesting op de ontwikkeling van de vegetatie in jonge bossen? Zijn er overeenkomsten met de problematiek van hoge nutriëntenvoorraden in andere vegetatietypen? De accumulatie van nutriënten in strooisel en houtige biomassa in de groeiende jonge bossen zou aanleiding kunnen geven tot een verschraling van de bodem. Deze opgeslagen hoeveelheden nutriënten zijn echter klein ten opzichte van de enorme voorraden in de bodem en bovendien komen de nutriënten via mineralisatie deels weer beschikbaar voor de vegetatie. Twee introductie-experimenten met enkele voor oude bossen kenmerkende plantensoorten geven nieuwe inzichten.

Herstel van zilte graslanden in Vlaamse kustpolders

J.P. Bakker, K. Remans, R.M. Bekker, H. Steendam, J. van Gompel & M. Hermy

West-Vlaamse kustpolders zijn vanouds gekenmerkt door het voorkomen van brakke milieu-omstandigheden en de daarbij behorende vegetatie van het Zilverschoon-verbond. Zilte graslanden zijn ook op Europese schaal zeer zeldzaam. Om die reden werden ze opgenomen in de Europese Habitatrichtlijn onder code 1330 ‘Atlantische schorren’. Vanaf de jaren 60 van de twintigste eeuw is het agrarisch gebruik van de meeste van deze graslanden geïntensiveerd. In het Natura 2000gebied de Uitkerkse Polder probeert Natuurpunt binnen een Life-project de zilte graslanden te herstellen, onder meer door afplaggen. De zaadvoorraad in de bodem van enkele percelen vóór afplaggen zijn vergeleken met de vegetatie die nadien ontstond.

Waterplanten in natuurvriendelijke oevers langs scheepvaartkanalen

G. Boedeltje, B. Besteman, P.P. Duijn & M. de la Haye

Ruim 25 jaar geleden werden de eerste natuurvriendelijke oevers langs scheepvaartkanalen aangelegd. Doel was onder meer het verbeteren van de vestigingsmogelijkheden van water- en moerasplanten, die in drukbevaren kanalen met steile oevers geen kans hebben. Hoe is het sindsdien met de vestiging van deze plantensoorten langs kanalen gegaan?

Natuurontwikkeling in uiterwaarden: hoe reageren trekkende en overwinterende watervogels?

L. van den Bremer, C.A.M. van Turnhout, M. van Roomen & B. Voslamber

De aantallen overwinterende ganzen en eenden zijn in de afgelopen decennia in het rivierengebied toegenomen, en voor veel van deze soorten zijn instandhoudingsdoelstellingen in het kader van Natura 2000 geformuleerd. De verwachting is echter dat de functie van het rivierengebied als foerageergebied voor graseters door natuurontwikkeling afneemt. Voedselrijk productiegrasland wordt immers omgezet in eiwitarm natuurgrasland of ruigte. De vraag is hoe natuurontwikkeling uitpakt voor (grazende) watervogels. Dit artikel presenteert de resultaten van een groot aantal watervogeltellingen uit de periode 1987-2005.

Natuurbeschermer Hans Gorter, een ‘bekommerde optimist’

 

Uit de gebieden van Staatsbosbeheer

Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer

De 12 Landschappen

Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen

Boekbespreking; Ecohydrologische effecten van klimaatverandering in kaart gebracht

J.P.M. Witte, J. Runhaar, R. van Ek & D.J. van der Hoek

Signalement

 

Rectificatie Urkhovense Zeggen