De Levende Natuur nummer 2 van 2010 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN 2010-2

 

Jaar van de Biodiversiteit

De redactie

Nieuw economisch denken kantelpunt voor natuurbescherming

T.J. Verstrael

Werkt natuurbrug Groene Woud ook voor amfibieën?

E.A. van der Grift, F. Ottburg, R. Snep, E. van Ingen & H. van Beusekom

Natuurbrug Groene Woud is het eerste ecoduct in Nederland dat natte gebieden met elkaar verbindt. Bijzonder is dat de grondwaterstand op het brugdek kan worden geregeld. Maar werkt deze natuurbrug ook? Worden de kansen voor soorten van natte milieus hierdoor vergroot en kunnen ecoducten bijdragen aan ontsnippering van natte gebieden? Monitoring van amfibieën geeft inzicht. Met excursie op 24 april!!

Naar objectieve schatting van aantallen Muskusratten in Nederland

D. Bos, J. van Belle, S. van Wieren, R. Ydenberg & P.W. Goedhart

Discussies over Muskusratten en muskusrattenbestrijding worden gehinderd door een gebrek aan inzicht in de feiten, en een gebrekkig begrip ten aanzien van de populatiedynamiek van deze dieren in Nederland. Welk effect heeft bestrijding in haar huidige vorm op aanwezige aantallen? Wat zijn die aantallen ongeveer en hoe beïnvloeden de Muskusratten bij deze dichtheden de omgeving? In dit artikel laten de auteurs een methode zien om meer grip te krijgen op deze vragen.

Website over zware metalen en natuurbeheer in de Kempen

S. Van den Bulck

Inzet en welzijn van grazers voor het beheer van metaalverontreinigde natuurgebieden

S. Roggeman, G. De Boeck & L. Bervoets

Beheerders van natuurgebieden uit de Vlaamse en Nederlandse Kempen kampen vaak met vragen over de invloed van de aanwezigheid van zware metalen in hun gebieden. In het grensoverschrijdende project BeNeKempen werden aanbevelingen uitgewerkt. Eén daarvan betreft het onderzoek naar effecten van zware metalen op paarden en runderen en geeft een aantal beheeradviezen.

Strandreservaten: voor natuur en kustveiligheid

R.B.J. Engelbertink, M.P.C.P. Paulissen, G.M. Janssen, T.J. Vanagt & P.A. Slim

Het strand vormt een belangrijke overgangszone tussen zee en duinen met karakteristieke habitats en de daarbij behorende flora en fauna. De strandnatuur staat echter onder druk, onder andere door verstorende werking van zandsuppleties en recreatie. Een mogelijkheid tot bescherming is het instellen van strandreservaten. Kenmerkend voor strandreservaten is dat er rust wordt gecreëerd, dat natuurlijke processen hun gang mogen gaan en dat vloedmerkmaterialen niet worden opgeruimd. Aanbevelingen met betrekking tot realisatie worden gegeven.

Werk-in-uitvoering; Vleermuistoren op voormalig Militair Mobilisatiecomplex

E. Brenninkmeijer, J.P.H. van der Sneppen & E. Korsten

Boekbesprekingen

 

Uit de gebieden van Staatsbosbeheer

Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer