De Levende Natuur nummer 5 van 2010 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN 2010-5

 

Steenuilen in een veranderend landschap.

P. Fuchs & J.A.J. van de Laar

Als gevolg van economische ontwikkelingen zijn sinds de jaren zestig van de vorige eeuw massaal traditionele hoogstamboomgaarden in de Betuwe gerooid. De meeste Steenuilen broedden hier in holten van oude appelbomen. Onderzocht is welke gevolgen dit heeft gehad voor de Steenuilpopulatie in het centrale deel van de Betuwe en welke functie nestkasten hierbij hebben. Hoewel het hier een oud onderzoek betreft in een nagenoeg verdwenen landschap, hebben de verkregen resultaten ook nu nog betekenis voor de beschermingspraktijk, bijvoorbeeld bij het opstellen van compensatieplannen in het kader van de Flora en faunawet.

Column: Stapelen maar.

Maaike de Graaf

De Hogeschool HAS in Den Bosch is trots. Trots op haar nieuwe, state of the art klimaatkamers met LED verlichting. In de kleuren rood, ver-rood en blauw. Je kunt er planten telen in verschillende lagen en de bodemtemperatuur apart instellen van de luchttemperatuur. Wellicht heeft u ze gezien op tv of erover gelezen in de krant. Lees meer...

Brand meester?

Rik Nijland

Natuur als luxe of noodzaak: natuurbeleid in beweging

R. van Oostenbrugge, P.M. van Egmond & I.T.M. Jorritsma

Uit de dit voorjaar verschenen rapporten, IBO-Natuur en Brede Heroverweging
Leefomgeving en Natuur, blijkt dat voor het natuurbeleid in Nederland een herijking gaande is. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) probeert dit te stroomlijnen door middel van een concept rond vier oriëntaties en roept u op hierover uw mening te geven. In een themanummer in mei 2011 zullen conclusies uiteengezet worden, tegelijk met de verschijning van Natuurverkenningen 2011 van het PBL.

Natuurmeting op Kaart 2010

T.F. de Boer, W.S. van Wingerden & J.J. Smit

De Dienst Landelijk Gebied heeft uitgezocht hoe het is gesteld met de EHS in Nederland. De achterstand is evident. Wat te doen?

Wat leveren verschillende inventarisatiemethoden op de droge heide op? Een voorbeeld:de Sallandse Heuvelrug

A. Aptroot, R. de Beer, J.C.P.M. van de Sande, D. de Boer & J.P.C. van der Goes

Met excursie op 30 oktober! Lees meer...

Vanwege verschillende (beheer)vragen zijn er op de Sallandse Heuvelrug in de loop van de tijd verschillende karteringsmethoden toegepast. Dit geeft de unieke kans om het effect van de verschillende inventarisatiemethoden te vergelijken. Kan met minder inspanning toch voldoende inzicht in de ontwikkeling van het droge heidegebied verkregen worden?

De vreugdevolle terugkeer van een strontmos

R.J. Bijlsma

Tijdens vegetatieonderzoek in het Witterveld bij Assen werd een koeienvlaai gevonden met het in Nederland sinds 1910 uitgestorven Kruikmos. Deze soort behoort tot een familie van mossen die alleen op dierlijke resten voorkomen.

Broedvogels en beheer in een veenweidegebied

W.H.M. van Boekel, J. de Bruin, J. Poortstra & A. van der Spoel

Sinds eind vorige eeuw zijn in het natuurgebied de Peizermaden tussen Peize en
de stad Groningen diverse beheervormen toegepast, wat leidde tot uiteenlopende
vegetatieontwikkelingen. Dit heeft de broedvogelpopulaties in het gebied verschillend
beïnvloed. In dit artikel worden de gevolgen van twee beheervormen, begrazing- en
hooilandbeheer, voor deze broedvogelpopulaties besproken.

Uit de gebieden van Staatsbosbeheer

Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer.