De Levende Natuur nummer 1 van 2011 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN 2011-1

 

Recreant is de dupe

Rik Nijland

Hoe kijken beheerders aan tegen de aangekondigde bezuinigingen van het kabinet op natuur. Waar gaan de eerste klappen vallen, waar gaan ze op bezuinigen?
Of is het niet zo erg om de tering naar de nering te zetten? Lees meer...

Is bodembiodiversiteit van belang voor herstel van beekdalvegetaties?

R.H. Kemmers, E.P. Brinkman, J. Bloem, J. Faber & W.H. van der Putten

Effectgerichte maatregelen voor vegetaties richten zich doorgaans op het herstel van
abiotische factoren in de bodem, zoals nutriënten- en waterhuishouding en tegengaan van verzuring. Lang niet altijd heeft dat het gewenste effect. Het is aannemelijk dat deze milieustress ook tot verstoring van het bodemleven kan leiden. De vraag is in hoeverre een goed functionerend bodemleven van belang is voor het herstel van de vegetatie. Het onderzoek richtte zich op blauwgraslanden en heischrale graslanden, vanwege hun gevoeligheid voor milieustress.

Column: Natuurbeheer moet emanciperen

B. van den Boom

Het kabinet Rutte I pakt zijn bezuinigingsopgave voortvarend op. Niet door te kiezen voor hervormingen op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt of de woonmarkt, maar door de geldkraan dicht te draaien voor zachte waarden als ontwikkelingssamenwerking,
cultuur en natuur. Wie het ter discussie stelt, wordt steevast geconfronteerd met
gesimplificeerde schijntegenstellingen. Lees meer...

15 jaar ecologisch herstel langs de Maas: hoe reageert de flora?

G. Kurstjens & B. Peters

Het areaal natuurgebied in het Maasdal is tussen 1990 en 2006 toegenomen van minder dan 100 ha tot ruim 1500 ha. Als onderdeel van het project 'Maas in Beeld' is onderzocht hoe de flora gereageerd heeft op de natuurontwikkelingmaatregelen. Uit de analyse van trends en standplaatsonderzoek in het veld zijn succes- en faalfactoren afgeleid voor verder ecologisch herstel in de toekomst.

Vijftig jaar groeiend veen op het Kootwijkse stuifzand

R.J. Bijlsma, H.N. Leys & I.S. Zonneveld

Door studenten/promovendi: Sexuele reproductie bij het Rozenkransje: fertiel of funest?

T.S. Slagter & M. Wolma

Bachelor-onderzoek naar stuifmeeloverdracht bij tweehuizig Rozenkransje op
Schiermonnikoog: wat betekenen de bevindingen voor het natuurbeheer? Dit is de eerste bijdrage van deze nieuwe rubriek en komt van studenten van het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED, UvA) onder begeleiding van dr. J.G.B. Oostermeijer.

De ondergrondse metamorfose van het Vliegend hert

P. Hendriks

Duingebied De Harstenhoek: ervaringen met Shetland pony’s

H.G.J.M. van der Hagen

Reactie op artikel akkervogels in novembernummer

S. Kragten & B. Koks

Reactie op het artikel ‘Wat kost het behoud van onze akkervogels?’ van J. Bos, H. Sierdsema, H. Schekkerman & K. van Scharenburg in novembernummer 2010: 259-263.

Met naschrift door J. Bos et al.

Schipperen tussen oud bos en schraalgrasland in het Vroenenbos

L. De Keersmaeker, K. Vandekerkhove, E. De Crop, H. Demolder, B. Opstaele & L. Martens

In de voorbije eeuwen is de vegetatie van de nog resterende oude bossen sterk veranderd. Uit oude inventarisaties blijkt dat niet alleen typische oud bosplanten, maar ook soorten die nu voorkomen in heide en schraalgrasland, vroeger in het bos werden aangetroffen. In het Vroenenbos nabij Brussel zijn beide soortengroepen nog steeds goed vertegenwoordigd. In dit artikel wordt nagegaan waarom dit zo is en hoe deze floristische diversiteit behouden kan worden.

Uit de gebieden van Staatsbosbeheer

Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer