De Levende Natuur nummer 3 van 2011 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN 2011-3

 

Natuurbescherming moet weer de harten raken

Rik Nijland

Witvingrondel: een invasieve exoot in Rijn en Maas?

F. Spikmans, J. Kranenbarg & N. van Kessel

In 2004 werd de aanwezigheid van de Witvingrondel in Nederland vastgesteld. Recent onderzoek in de grote rivieren laat een wijde verspreiding van de Witvingrondel zien, terwijl de Riviergrondel vrijwel afwezig is waar deze oorspronkelijk algemeen was. Is de Witvingrondel wel een uitheemse soort, of was hij altijd al aanwezig, maar verkeerd gedetermineerd? Of is de Witvingrondel een invasieve exoot? Hoe is de invasie verlopen en heeft het geleid tot verdringing van de Riviergrondel?

Column: Dag bloemen, dag bijen

Theo Verstael

Bemesting op de kwelder

J.P. Bakker & Y. de Vries

Na 25 jaar werd in 1988 bemesting op een deel van de kwelder van Schiermonnikoog gestopt. Tot dan toe gebeurde dit ter verhoging van de productie ten behoeve van jongvee. Van nature worden kwelders geregeld overspoeld met voedselrijk slib. Is het mogelijk om de oorspronkelijke kweldervegetatie op het bemeste deel te herstellen?

Herstel van onderwatervegetaties in Reeuwijkse plassengebied

C.A. van Gemeren, B.H.J. van Vliet & I.K. Dijkman

Is het met eenvoudige middelen mogelijk om beter ontwikkelde slootvegetaties te herstellen?

Het gebruik van faunapassages door reptielen

R.P.J.H. Struijk

Wegen vormen serieuze barrières bij de migratie, verspreiding en genetische uitwisseling van dieren. Met name onder reptielen komen plaatselijk veel verkeersslachtoffers voor. Onderzocht is in hoeverre mitigerende maatregelen in de vorm van ecoducten, kunstwerken en faunatunnels functioneren voor reptielen.

Link: overzichtstabel behorend bij dit artikel.

Natuurbeheer, bescherming en biotoopeisen van drie bijzondere Nederlandse slakken: de Nauwe korfslak, de Zeggekorfslak en de Platte schijfhoren

A. Boesveld, A.W. Gmelig Meyling & R.H. de Bruyne

Deze drie weekdiersoorten zijn opgenomen in de Europese Habitatrichtlijn; voor deze drie geldt dat ze in Nederland verhoudingsgewijs op meer plaatsen voorkomen dan in de meeste andere Europese landen. Dit maakt dat Nederland een grote verantwoordelijkheid draagt voor het Europese voortbestaan. Sinds 2003 wordt zeer intensief en gericht naar deze drie soorten gezocht door de medewerkers en vrijwilligers van Stichting ANEMOON. Het daartoe in het leven geroepen HabSlak-project (slakken van de Habitatrichtlijn) heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd over verspreiding en ecologie. Tegelijkertijd bleek dat er aan de bescherming van deze soorten en hun biotopen nog veel kan worden verbeterd.

Gravende rivierkreeften: waar gaat het heen?

B. Koese, E.P. Raaphorst, P.G.M. Heuts & A.E. Kolff

De graafactiviteiten van twee exotische rivierkreeften, respectievelijk de Rode Amerikaanse rivierkreeft en de Geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft, leidden tot verzakkingen en een ingestorte oever. Reden voor met name waterschapsbeheerders zich af te vragen in hoeverre deze ontwikkeling vergeleken kan worden met de bekende graafactiviteiten van muskusratten. Waarom graven kreeften eigenlijk? Welke factoren spelen een rol bij graafgedrag en in hoeverre kunnen nadelige effecten bestreden worden?

Door studenten/promovendi: De relevantie van wilde bijen voor de bestuiving van landbouwgewassen

Jeroen Scheper, David Kleijn & Menno Reemer

Uit de gebieden van Staatsbosbeheer

Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer