De Levende Natuur nummer 4 van 2011 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN 2011-4

 

Grote grazers sturen de ontwikkeling van nieuwe boslandschappen op voormalige landbouwgronden.

J. Van Uytvanck

In het Vlaamse natuur- en bosbeleid wordt gestreefd naar een uitbreiding van het areaal duurzaam bos. In de meeste gevallen gebeurt dit op voormalige akkers en graslanden en worden op deze wijze bestaande natuur- of bosgebieden uitgebreid. Recent is er meer aandacht voor spontaan bos en de ontwikkeling van begraasde boslandschappen met ingebrachte grote grazers, zoals runderen en paarden.
Dit artikel gaat in: (1) op welke manier een dergelijke begrazing de bosontwikkeling op voormalige akkers en graslanden beïnvloedt, (2) op welke manier beheerders de bosontwikkeling kunnen sturen, (3) op welke termijn bosontwikkeling vorm krijgt en (4) hoe zo’n begraasd bos er straks zal gaan uitzien.

Invloed van grondwaterstanden op standplaatscondities en vegetatie.

J. Runhaar, M.H. Jalink & R.P. Bartholomeus

Veel waardevolle vegetaties in Nederland en Vlaanderen zijn afhankelijk van hoge grondwaterstanden. Bij het opstellen van beheerplannen is het daarom belangrijk te weten welke eisen vegetatietypen stellen aan het grondwaterregime. Een probleem hierbij is dat grondwaterstanden niet rechtstreeks van invloed zijn op de plantengroei, maar via andere factoren als zuurstofbeschikbaarheid, vochtbeschikbaarheid, zuurgraad en voedselrijkdom. De vraag is hoe deze invloed precies plaatsvindt en welke consequenties dit heeft voor beheermaatregelen.

Column; ‘Weg met het natuurfundamentalisme!’

 

Door studenten/promovendi: Waar is de Harlekijn gebleven?

 

Door studenten/promovendi: Knipperlichtjes

 

Veenmosorchis: floristisch kleinood in de verdrukking

Het aantal groeiplaatsen van de Veenmosorchis (Hammarbya paludosa) in Nederland is in de afgelopen decennia zeer sterk afgenomen, evenals in de ons omringende landen. Aan de hand van een enquête onder terreinbeheerders is onderzocht hoe het anno 2010 in Nederland met de Veenmosorchis was gesteld en of er mogelijkheden zijn voor herstel.

Ingezonden brief; Alarm voor de Rode Amerikaanse rivierkreeft!

C.F. van Beusekom

Vervolg op ‘Gravende rivierkreeften: waar gaat het heen?’ in meinummer 2011 door Koese et al.
Met Reactie van B. Koese en Naschrift van C.F. van Beusekom

Gidssoorten wijzen de weg naar herstel.

W.C.E.P. Verberk

Van veel soorten is redelijk bekend onder welke milieuomstandigheden ze voorkomen. Veel minder goed is bekend welke van deze omstandigheden doorslaggevend is en waarom ze dus juist in bepaalde situaties worden aangetroffen. Kennis over het waarom is voor de praktijk van natuurbeheer uiterst relevant, omdat zo knelpunten en verbetermogelijkheden in een gebied heel specifiek kunnen worden benoemd. Soorten waarvan deze kennis bestaat kunnen worden gezien als gidssoorten, omdat ze sturing kunnen geven aan het beheer. Voor zijn onderzoek kreeg Wilco Verberk de eerste Hans Esselink Award. Ella de Hullu licht deze Award toe.

140 jaar bloemen kijken in het Zwanenwater.

A. Barendregt, C. ten Haaf, D. van Lunsen & R. Roos

Het Zwanenwater anno 2011: heidevelden, meren, graslanden vol orchideeën, moerasplanten, wilgenstruweel en duingraslanden richting de zeereep. In hoeverre komt dit beeld overeen met dat van eind 19e eeuw, toen enkele natuurkenners na een urenlange reis dit gebied wisten te bereiken? Zijn de omstandigheden nu anders en kan aan de hand van de natuur inzicht worden verkregen in de veranderingsprocessen? Opvallend is dat het gemiddelde waterpeil gedurende de laatste tachtig jaar onveranderd is, een in ons land uiterst zeldzaam fenomeen!

Reactie; De Nauwe korfslak en natuurbeheer.

W. van Steenis

Reactie op artikel ‘Natuurbeheer, bescherming en biotoopeisen van drie bijzondere Nederlandse slakken: de Nauwe korfslak, de Zeggekorfslak en de Platte schijfhoren’ in meinummer 2011 door Boesveld et al.
Met Reactie van A.W. Gmelig Meyling

De 12 Landschappen

Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen
Deze keer berichten van It Fryske Gea en het Zeeuws Landschap
Met excursie op 27 augustus 2011

Uit de gebieden van Staatsbosbeheer

Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer