De Levende Natuur nummer 5 van 2011 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN 2011-5

 

Stop de Verblekering!

Frank Saris & Frits van Beusekom

Gelegenheidspolitiek in de delta

 

Konijn en Jeneverbes

Marijke Drees, Thomas Stolz & Chris Smit

De opbouw van jeneverbesstruwelen laat in Nederland en omringende West-Europese landen een chronisch tekort aan verjonging zien. Een mogelijke, tot nog toe weinig onderzochte oorzaak voor de beperkte regeneratie van Jeneverbes (Juniperus communis L.) is begrazing van jonge planten door zoogdieren. Wij deden een paar veldstudies om een eerste indruk te krijgen van de rol van het Konijn (Oryctolagus cuniculus).

De broedvogelstand in de Hoogwaterzone (De Wieden) 1989-2010

Obe Brandsma

In 1989 en 1995 is in twee fasen in het noordoostelijk deel van De Wieden (Noordwest-Overijssel) een Hoogwaterzone aangelegd. Doel was de wegzijging van water uit het natuurgebied naar het aangrenzende landbouwgebied te beperken. In dit artikel wordt ingegaan op de ontwikkeling van de broedvogelstand in de periode 1989-2010, waarbij de nadruk ligt op de karakteristieke soorten van het laagveenmoeras. De resultaten en ervaringen leiden tot aanbevelingen voor beheer en inrichting van nieuwe en bestaande moerasgebieden.

Het onverwacht ontstaan van een parkachtig landschap

Jan Bakker, Yzaak de Vries & Chris Smit

Hoewel de verwachting was de heide te kunnen herstellen vanuit voormalig bouwland in de Nieuwlanden in het Stroomdallandschap Drentsche Aa, blijkt zich onder invloed van begrazing de afgelopen 25 jaar een parkachtig landschap te ontwikkelen. Parkachtige landschappen worden gekenmerkt door de afwisseling van korte vegetatie met ruigten, struweel en bos. Door deze afwisseling in structuur is het landschap rijk aan planten-en diersoorten. De gehanteerde veedichtheid blijkt bij de ontwikkeling van dergelijke landschappen een belangrijke rol te spelen.

Met excursie!

Natuurscenario’s in Vlaanderen: kunnen beleidskeuzes het verschil maken?

Anik Schneiders, Toon Van Daele, Luc De Bruyn, Myriam Dumortier, Maarten Hens, Johan Peymen & Wouter Van Reeth

2010 was wereldwijd het Jaar van de Biodiversiteit. De EU-doelstelling om de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen werd in geen enkele lidstaat gehaald. De uitdaging om realistische strategieën uit te werken die deze dalende trend kunnen keren is groot. Kunnen de Europese natuurdoelen het best gerealiseerd worden door natuur zoveel mogelijk te scheiden van ander landgebruik of is het doeltreffender natuur zoveel mogelijk te verweven met andere functies? En in welke mate kunnen beleidskeuzes voor natuur het verschil maken in het licht van autonome ontwikkelingen, zoals toenemende bevolking en intensivering van het landgebruik? Dit zijn de hamvragen in deze eerste scenario-studie voor Vlaanderen, waarbij zes scenario’s zijn uitgewerkt.

Door studenten: Hoe reageren kweldervegetaties op betreding door grote grazers?

Maarten Schrama, Pieter Heijning, Han Olff & Matty Berg

De 12 Landschappen

Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen
Deze keer berichten van het Brabanst Landschap en het Flevo-landschap.

Boekbesprekingen

 

Uit de gebieden van Staatsbosbeheer

Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer