De Levende Natuur nummer 6 van 2011 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN 2011-6

 

Natuur als collectief goed (Reactie op ‘Stop de Verblekering!’)

J. van der Straaten

Oproep; Kerngebieden voor weidevogels, wat brengt dat ons?

Th.C.P. Melman, H. Sierdsema, W.A. Teunissen & A.G.M. Schotman

Om de achteruitgang van weidevogels te keren wordt momenteel overwogen om zogenaamde weidevogelkerngebieden in te stellen. De gedachte is dat met een concentratie van inspanningen meer is te bereiken dan met een ‘verdunde inzet’ op een groot areaal. Maar hoe is dit te realiseren en wat levert een dergelijk beleid voor de weidevogels eigenlijk op? Welke gebieden zouden in aanmerking komen? Welke rol spelen terreinbeheerders en agrariërs daarbij? In dit artikel wordt een verkenning uitgevoerd met als doel om de discussie over dergelijke vragen te bevorderen.

Veranderingen in macrofauna door schoner water in beken van Oost-Gelderland

J.P.M. Lenssen, A.G.M. Klutman, R.C. Nijboer & G. Boedeltje

De afgelopen decennia is de waterkwaliteit in de Nederlandse beken aanmerkelijk verbeterd. Maar heeft dat ook geleid tot meer beeknatuur? Langdurige monitoring van macrofauna in Oost- Gelderland geeft inzicht en leidt tot enige beheeradviezen.

Column: Een ordinaire bokswedstrijd

 

Dalende stikstofdepositie is nog niet afdoende voor herstel van droge heischrale graslanden

E. Dorland, R. Bobbink, M.B. Soons & S.L.F. Rotthier

Droge heischrale graslanden zijn zeer gevoelig voor verzuring en vermesting als gevolg van atmosferische depositie van zwavel- en stikstofverbindingen. De stikstofdepositie neemt de laatste jaren iets af, maar tegelijk blijken stikstofaccumulatie en verzuring in de bodem van grotere betekenis te zijn dan eerst gedacht. Dit blijkt zelfs reden te zijn om de ‘critial loads’ of kritische depositiewaarden bij te stellen, zoals onlangs in Europees verband is gebeurd. De auteurs wijzen er daarbij op dat ook bij verdergaande, noodzakelijke verlaging van de stikstofdepositie aanvullende herstelmaatregelen nodig zullen zijn voor behoud of herstel van droge heischrale graslanden.

Werk in uitvoering; Herstel van historische boselementen op de Veluwe

M. Boosten & M.H.A. van Benthem

Dringen bij de provinciale subsidiepot

Rik Nijland

De Levende Natuur 110 jaar: van Heimans en Thijsse tot DVD

J.P. Bakker, I.C. Knevel & H.J. van der Windt

Met het uitbrengen van alle artikelen vanaf het begin in 1896 tot en met 2006 op DVD werd het mogelijk om diverse ontwikkelingen in de Nederlandse en Vlaamse natuur van deze 110 jaar na te gaan. Zijn er trends in de artikelen te ontdekken en wat kunnen we eruit leren over de positie van het tijdschrift?

Meer informatie over de verkrijgbaarheid van de DVD-set is te vinden op p. 233.

Bodemverzuring lijkt een sleutelrol te spelen in het verstoorde verjongingsproces van Jeneverbes

E.C.H.E.T. Lucassen, L. Loeffen, J. Popma, E. Verbaarschot, E. Remke, S. de Kort & J.G.M. Roelofs

In het septembernummer werd al een onderzoek van Drees et al. gepubliceerd m.b.t. het uitblijven van verjonging van Jeneverbes; de aandacht ging hierbij uit naar de rol van het Konijn. In dit artikel maken auteurs duidelijk dat bij verjonging vier fasen een rol spelen: 1. productie van bessen; 2. de verspreiding van zaden; 3. de kieming en 4. de vestiging. Waar het Konijn een rol speelt in fase 4, gaat dit artikel over fase 1. Onderzocht is de vraag in hoeverre bodemverzuring een negatief effect heeft op de kwaliteit van de bessen en wat dit betekent voor het beheer.  

Door studenten/promovendi: Bestuiving van Gewoon vingerhoedskruid in een gradiënt van stedelijk naar landelijk gebied

Hans Verboven, Rein Brys & Martin Hermy

Overzicht 112de jaargang (2011)

 

Uit de gebieden van Staatsbosbeheer

Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer

De12Landschappen

Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Het Limburgs Landschap en Landschap Overijssel

De Levende Natuur 110 jaar - Achtergrondinformatie

Achtergrondinformatie bij artikel "De Levende Natuur 110 jaar"