De Levende Natuur nummer 1 van 2012 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN 2012-1

 

Bosschap voor de bijl

Rik Nijland

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil de bedrijf- en productschappen opheffen. Volgt het kabinet dit standpunt dan gaat ook het Bosschap ten onder. Tal van taken op het gebied van bos- en natuurbeheer, zoals het beheer van kennisnetwerk OBN, komen dan in de knel.

Werk in uitvoering: Weer ruimte voor vissen in Amerongse Bovenpolder

A.J. van der Linden

Achtergrondtabel "Doelsoorten ABP en bronnen" [downloaden]

Voorkómen en vóórkomen van Jakobskruiskruid: hulp uit de bodem?

T.F.J. van de Voorde, W.H. van der Putten & T.M. Bezemer

Jakobskruiskruid is een inheemse plantensoort die in grote delen van Nederland veelvuldig voorkomt, maar helaas giftig is voor onder meer paarden en runderen. In het veld vermijden grazers over het algemeen de plant, maar in gedroogd hooi wordt het niet meer door de dieren herkend, terwijl de plant wel giftig blijft. Hooi van natuurgebieden of wegbermen dat Jakobskruiskruid bevat, kan dan ook niet worden verkocht en moet worden afgevoerd en vernietigd. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan het Jakobskruiskruid-vrij houden of -krijgen van weiden, bermen en graslanden. Meer inzicht in de dynamiek van Jakobskruiskruid kan bijdragen aan een effectiever beheer.

Aanrijdingen met wilde hoefdieren in een boslandschap: de Veluwe

G.W.T.A. Groot Bruinderink, D.R. Lammertsma & G.J. Spek

Sinds 1993 is er op de Veluwe sprake van een stijgende lijn in het aantal aanrijdingen met Reeën en Wilde zwijnen. Voor Edelherten is dit minder duidelijk. Inmiddels bedraagt het aantal aanrijdingen met wilde hoefdieren meer dan 1000 per jaar. Het onderzoek naar de samenhang tussen de aanrijdingen per soort en bepaalde karakteristieken van het verkeer, de biotische en abiotische omgeving en de invloed van jacht leidt tot enkele aanbevelingen.

Onvoorziene effecten van slootonderhoud op zoetwaterslakken

H.H. van Kleef

Vanwege de noodzakelijke doorstroming worden veel sloten jaarlijks geschoond. Dit intensieve slootonderhoud zorgt vaak voor een grote sterfte van de aanwezige organismen, maar wordt meestal zo uitgevoerd dat populaties zich wel kunnen handhaven. Is dat wel voldoende? In deze pilotstudie is onderzocht hoe twee soorten zoetwaterslakken reageren op het slootonderhoud. In hoeverre passen de Gewone poelslak (Lymnea stagnalis) en  de Posthoornslak (Planorbarius corneus) zich aan en moet de waterbeheerder hier rekening mee houden.

Werk in uitvoering: Natuurherstel in het Westduinpark

H.P.F. van Bussel & J.J.J.M. Lucas

Zijn bodemorganismen van belang voor herstel van verzuurde bossen?

R.H. Kemmers

Om effecten van verzuring in bossen te bestrijden worden vaak herstelmaatregelen, zoals plaggen, bekalken en mineralengiften, genomen. Deze blijken niet altijd effectief te zijn: doelsoorten van de ondergroei blijken vaak niet terug te keren. Daarom is onderzoek gestart naar mogelijke alternatieve herstelmaatregelen. Daarbij werd uitgegaan van het vermoeden dat verzuring niet alleen hogere planten maar ook het bodemleven heeft beïnvloed met mogelijke gevolgen voor de nutriëntenkringlopen. Het onderzoek biedt een aangrijpingspunt voor alternatieve maatregelen.

Uit de gebieden van Staatsbosbeheer

Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer

Door studenten/promovendi: Recente resultaten van de wisentpilot in de Kennemerduinen

 

De12Landschappen

Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Het Drentse Landschap en Landschap Noord-Holland