De Levende Natuur nummer 2 van 2012 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN 2012-2

 

Naar bestrijdingsmogelijkheden van de Zonnebaars

H.H. van Kleef & J.J.C.W. van Delft

In Nederland is de uitheemse Zonnebaars (Lepomis gibbosus) bezig met een opmars: een ongewenst, want schadelijk verschijnsel in natuurlijke wateren. De vraag is welke mogelijkheden er zijn om deze soort te bestrijden? Om daar antwoord op te vinden is onderzocht welke omstandigheden sturend werken op de aantalontwikkeling. Dat leidt tot aanbevelingen voor het beheer van getroffen wateren.

Exotische en hybride Phytophthora soorten als mogelijke bedreiging voor natuurlijke ecosystemen

Van de pseudo-schimmel Phytophthora is bekend dat deze diverse gewassen en bomen sterk kan aantasten. Nu er een nieuwe Phytophthora-soort ontdekt is in het zoutwatermilieu, rijst de vraag of deze wellicht ook een rol heeft gespeeld bij de achteruitgang van zeegras.

Gorsselse Heide, verkocht wegens vrede

H. Smeenge & A.J.M. Jansen

Met excursie!

De Gorsselse Heide is een voormalig defensieterrein dat bij beëindiging van de Koude Oorlog overbodig werd. Voor het gebied moest zowel een nieuwe beheerder als een beheerplan gevonden en ontwikkeld worden. Met hulp van een landschapsecologische systeemanalyse werden de potenties voor het gebied in kaart gebracht. Momenteel worden de eerste natuurherstelmaatregelen uit het Natuurherstelplan uitgevoerd door de nieuwe eigenaar Stichting IJssellandschap en de Marke Gorsselse Heide.

Zand erover; Vier scenario’s voor zachte kustverdediging

M.J. Baptist & W.A. Wiersinga

Klimaatverandering en zeespiegelstijging houden het thema kustveiligheid actueel. Regelmatig worden kustsuppleties uitgevoerd, maar de vraag rijst of met de voorspelde zeespiegelstijging veel meer zand op de kust gesuppleerd zou moeten worden. En wat zullen de effecten daarvan zijn? Dit hangt met name samen met de wijze en frequentie van suppleren. Voor de Natuurverkenning 2011 zijn daarom vier scenario’s voor de kustverdediging ontwikkeld. Voor ieder scenario is op basis van expert judgement uitgewerkt hoe de natuur van de kustzee er in 2040 uit kan zien. Met een model voor de omvang van de suppleties, de herhaalperiode van de suppleties en de hersteltijden van de kustzee is aangegeven welke aanpak ecologisch duurzaam is.

Holland op z’n wildst? De Vera-hypothese getoetst aan de prehistorie

L.P. Louwe Kooijmans

Hoe zag de natuur er in Nederland uit voordat de mens daar zijn stempel op drukte? Was het een parklandschap, in stand gehouden door grote kuddes grazers, zoals Vera (1997) in zijn proefschrift betoogt, of was de begroeiing dichter, meer een boslandschap, met minder wild, waarop de archeologische bronnen wijzen. In dit artikel wordt de ‘bosweide-hypothese’ van Vera getoetst aan de hand van vondsten van prehistorische botfragmenten en pollenanalyses. Auteur gaat hierbij in op de vraag in hoeverre grote grazers een sturende rol op de begroeiing hadden.

Door studenten/promovendi: Broeden onze koolmezen te laat?

L. te Marvelde, S.V. Schaper & M.E. Visser

Uit de gebieden van Staatsbosbeheer

Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer

De12Landschappen

Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen

Deze keer berichten van Het Groninger Landschap en Het Utrechts Landschap