De Levende Natuur nummer 4 van 2012 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN 2012-4

Tijd winnen voor het Korhoen

Rik Nijland

Herstel van botanisch waardevolle bermen in de Noordoostpolder

L. van Kemenade, P. Bremer, E. de Boer & T. van Veen

Tot in de jaren tachtig kwamen aan de oostzijde van de Noordoostpolder botanisch waardevolle bermen voor. Om allerlei redenen verloren de bermen deze botanische betekenis, wat voor Landschapsbeheer Flevoland reden was om in 1999 te starten met een herstelproject. Dit bestond met name uit plaggen, waarna een maaibeheer werd gestart. Voor het beheer van aangrenzende bermsloten en –greppels werd een groot aantal boeren geïnteresseerd. Dit artikel beschrijft wat dit beheer tot nu toe heeft opgeleverd aan herstel van botanische waarden.
Met excursie op 11 augustus 2012! Lees meer...

Effect van overstuiving op korstmosrijke duinen op Terschelling

De botanische verscheidenheid in kalkarme droge duinen wordt o.a. door korstmossen bepaald. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn deze duinen in het Waddendistrict sterk vergrast en vermost. Diverse oorzaken, waaronder N-depositie en (daardoor) verzuring, zijn hier debet aan. Kan overstuiving met vers zand weer een kans bieden aan de korstmossen?

Ecologische gradiënten op de helling in de Brunssummerheide

G. van Dijk, A.J.P. Smolders, C. Fritz, A.P. Grootjans, N. Straathof & G.J. van Duinen

Centraal op de Brunssummerheide in Limburg ligt een hellingveen met een gevarieerde veenvormende vegetatie. De geologische en landschappelijke setting van het hellingveen is bijzonder en het veen herbergt zeer bijzondere floristische en faunistische waarden. Het onderzoek naar het ecohydrologische en biogeochemische functioneren van dit hellingveen biedt handvatten om de inrichting en het beheer te optimaliseren, de grondwaterkwaliteit te verbeteren en de bedreigingen van buiten het hoofd te bieden. Ligt het voortbestaan van het hellingveen letterlijk of ook figuurlijk op de helling?

Zestig jaar bosontwikkeling in de Wieringermeer

H.E. Wondergem & P.C. Schipper

In de kop van Noord-Holland zijn op de voormalige Zuiderzeebodem van de Wieringermeer het Robbenoordbos en het Dijkgatbos aangelegd. Bij de aanleg is destijds gebruik gemaakt van boomsoorten die op de betreffende bodems zouden kunnen voorkomen. Vanwege de geïsoleerde ligging ten opzichte van andere bossen doorlopen deze bossen een bijzondere ontwikkeling. Dit artikel geeft een beeld van zo’n 60 jaar ontwikkeling van de bosstructuur, de (mos)flora en vegetatie en de broedvogelpopulatie. De bossen kunnen dienen als referentie en inspiratie voor de aanleg van nieuwe bossen in west Nederland.

Door studenten/promovendi

HAS Den Bosch

Uit de gebieden van Staatsbosbeheer

Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer.

De12Landschappen

Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen.
Deze keer berichten van It Fryske Gea en Het Zeeuwse Landschap.