De Levende Natuur nummer 6 van 2013 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN 2013-6

 

De effectiviteit van hooien met verschillende frequentie na 40 jaar

J.P. Bakker, Y. de Vries & C. Smit

Om voormalig bemeste graslanden te herstellen tot soortenrijke graslanden is hooien één van de methoden: door verwijdering van de bovengrondse biomassa wordt verschraling nagestreefd. Maar hoe effectief is deze methode? In hooilanden langs de Drentsche Aa is machinaal hooien met verschillende frequenties vergeleken. In 2010 werd het experiment na bijna 40 jaar beëindigd. In dit artikel wordt het effect van de verschillende maairegimes besproken.

Geomorfologische en ecologische effecten van zandsuppleties op duinen

S.M. Arens, F.H. Everts, A.M. Kooijman, E.J. Lammerts, S.T. Leek, M.E. Nijssen, B. van der Valk & N.P.J. de Vries

Eerder in De Levende Natuur bespraken Baptist & Wiersinga (2012) de mogelijke effecten van zandsuppleties op de zeenatuur van enkele toekomstscenario’s met zelfs een vertienvoudiging van de huidige suppletiehoeveelheden per jaar. Effecten op de zeenatuur zijn grotendeels direct, aangezien alle suppleties tegenwoordig op de vooroever, dus in zee, worden uitgevoerd. Ook op het strand en de achterliggende duinen worden effecten verwacht. In het kader van het programma Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (O+BN) is dit in samenwerking met Rijkswaterstaat onderzocht.

Herstel van rietmoeras in de Rijnstrangen

J.P.M. Lenssen, H. Coops, C. Buddingh & T.B.M. Wijers

In laagveenmoerassen -op veenbodems- luidt de achteruitgang van Riet vaak een overgang in naar andere waardevolle successiestadia zoals trilveen of veenmosrietland. In het rivierengebied -met minerale bodems- gaat achteruitgang van Riet meestal gepaard met toename van open water, ruigte en wilgenbos. Daarmee verdwijnen ook bijzondere moerasvogels. Wat is er nodig om rietgordels in dit gebied in stand te houden dan wel te herstellen? In de Rijnstrangen is ervaring opgedaan met peilopzet en afplaggen van de strooisellaag.

Zes jaar soortenbeheer door Landschap Overijssel

M. Zekhuis

Door het veranderende milieu, verdroging en versnippering neemt de biodiversiteit zelfs binnen natuurterreinen nog steeds af. Veel kritische soorten hebben onvoldoende baat bij generiek natuurbeheer en zijn afhankelijk van gericht soortenbeheer. Landschap Overijssel heeft tussen 2005 en 2010 241 soortgerichte maatregelen binnen de gehele provincie uitgevoerd. Wat heeft dat nu opgeleverd? Een evaluatie.

Europees Landschapsverdrag biedt bescherming aan lokale natuur

P.J.T.M. van Puijenbroek, J.G. Bluemink & C.J. van Leeuwen

Als eigenaren een natuurgebied alleen uit financiële overwegingen kopen, zijn er risico’s voor natuur en recreatie. De vraag is of de bestaande beleidsinstrumenten voldoende zijn om de kwaliteit van natuur en landschap en de openluchtrecreatie van zo’n natuurgebied te beschermen. Als voorbeeld dient een deel van De Biltse Duinen, waarvoor door omwonenden gezocht is naar een oplossing voor het behoud van adequaat natuurbeheer en openbare toegang.

Werk in uitvoering; FORBIO: een grootschalig biodiversiteitsexperiment met bomen

K. Verheyen

Doel van enkele bos-experimenten op verschillende plekken in de wereld is meer kennis te genereren over de relaties tussen boomsoortendiversiteit en het functioneren van bosecosystemen, en ook om op termijn concreet advies te kunnen geven voor het ecologisch herstel van bossen. Gegeven de veranderende milieuomstandigheden is het immers van groot belang een goed inzicht te verwerven in de factoren die de weerstand en veerkracht van (bos)ecosystemen bepalen.

Ook in België is een grootschalig boomsoortendiversiteitsexperiment aangelegd.

Uit de gebieden van Staatsbosbeheer

Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer

De12Landschappen

Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Landschap Overijssel en Stichting het Limburgs Landschap.

Overzicht 114de jaargang (2013)

Vraag is in hoeverre er in het digitale tijdperk nog behoefte is aan een dergelijk overzicht? Zonder tegenbericht zal de redactie het jaaroverzicht laten vervallen.