De Levende Natuur nummer 2 van 2014 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN 2014-2

De Levende Natuur: 30 jaar nieuwe stijl

Wim van der Putten

Doe mee met de lezersenquête!

 

Verlanding in nieuwe petgaten van de Oostelijke Vechtstreek. (Met lezers-excursie!)  

W.A. Weijs & B.F. van Tooren

In het kader van behoud en herstel van alle stadia in de verlanding van open water naar o.a. trilveen zijn sinds 1989 nieuwe petgaten rond de Vechtplassen gegraven. Het gaat hier om een kostbare maatregel waarvan het uiteindelijke resultaat soms lange tijd onzeker zal blijven. Dit artikel beschrijft de ontwikkeling in de 39 gegraven petgaten in de Vechtstreek, doet voorspellingen voor de toekomstige ontwikkelingen en geeft aanbevelingen voor in de toekomst te graven petgaten.

Inpassen of verdringen? Ongewervelde exoten in zoetwaterecosystemen

R.C.M. Verdonschot & P.F.M. Verdonschot

In zoete wateren zijn vaak ongewervelde exoten te vinden. Maar zijn er eigenlijk verschillen tussen watertypen en zo ja, waardoor worden deze veroorzaakt? En welke impact hebben exoten per watertype? Eén van de manieren om die impact af te leiden is te kijken naar veranderingen in doel- en kenmerkende soorten binnen een levensgemeenschap, als maat voor het ‘natuurlijk’ functioneren van het systeem. Is er sprake van verdringing, predatie of zijn er negatieve veranderingen in het ecosysteem, dan zullen karakteristieke soorten verdwijnen. Is dat niet het geval dan is er eerder sprake van inpassing. Om hier inzicht in te krijgen, zijn 30 jaar monitoringsdata van de Nederlandse binnenwateren geanalyseerd. Wat betekent deze analyse voor het beheer?

De Klaverbank, één van de eerste beschermde gebieden in de open Nederlandse Noordzee

H.J. Lindeboom

De Klaverbank behoort tot de gebieden in de Nederlandse Noordzee die als Natura 2000 zeereservaten zijn aangemeld. Hiervoor worden nu managementplannen gemaakt. Maar wat gaat er beschermd worden: stenen of ecosystemen? In dit artikel wordt de Klaverbank als voorbeeld genomen: wat zijn de doelen en worden met de huidige beschermingsplannen de karakteristieke ecosystemen wel behouden of hersteld? En wat kunnen we hierover leren van Australië waar ze meer dan 40 jaar ervaring hebben met mariene bescherming op open zee?

Technologie bij natuuronderzoek; GPS-loggers onthullen gedrag Grauwe kiekendieven in Oost-Groningse akkerland

R.H.G. Klaassen, A. Schlaich, M.S. Franken, W. Bouten & B.J. Koks

Leven met drones (?)

R.J. Roos

Door studenten/ promovendi; Grootte-afhankelijk predatierisico voor jonge schelpdieren

H. Andresen

Promotie-onderzoek van H. Andresen onder begeleiding van Prof.dr. J. van der Meer (NIOZ/ VU)

Uit de gebieden van Staatsbosbeheer

Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer.

De12Landschappen

Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Het Groninger Landschap en het Flevo-landschap

Uitslag prijsvraag voor jonge auteurs 2013

De inzendingen waren teleurstellend: de redactie ontving er slechts twee. Beide zijn ook geplaatst. Het ging om Verwilderde katten op Schiermonnikoog van T. op de Hoek, M.J.J. Schrama & C. Smit (januari: 4-8) en Begrazing: een vloek of een zegen voor sprinkhanen? M.J.J. Schrama & A.L.D. van der Plas (september: 212-219). De prijs van 750 euro is nu verdeeld over beiden.