De Levende Natuur nummer 4 van 2014 (Papieren magazine)

Afbeelding

DLN 2014-4

 

Interviews; Veel geld voor weinig vergroening: Natuurorganisaties ontevreden over vergroening landbouw

Rik Nijland

Meer jongen bij de Korenwolf dankzij actief genetisch herstel

M.J.J. La Haye, H.P. Koelewijn, H. Siepel, N. Verwimp & J.J. Windig

Genetische diversiteit bepaalt voor een groot deel of een soort zich kan aanpassen aan nieuwe omstandigheden of een ander leefmilieu. Door een verlaagde genetische diversiteit kan het herstelvermogen van een bedreigde (kleine) populatie sterk zijn afgenomen, met als gevolg dat zelfs na habitatherstel de populatie niet zal toenemen of alsnog kan uitsterven. Dit risico geldt ook voor het fokprogramma rond de Hamster of Korenwolf (Cricetus cricetus canescens) dat met een klein aantal dieren in 1999 is gestart. In 2003 en 2004 zijn daarom drie niet verwante Hamsters aan het fokprogramma toegevoegd: heeft dit een positief effect gehad op de Hamster in Nederland?

Hoe zijn negatieve effecten van stikstofdepositie op diersoorten te mitigeren?

M. Nijssen, J. Bouwman & H. Siepel

In het natuurbeheer speelt de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) al bijna twee jaar een belangrijke rol op de achtergrond. De PAS is bedoeld als instrument om zowel economische ontwikkeling als herstel en behoud van belangrijke natuurwaarden mogelijk te maken. De herstelstrategieën die als leidraad voor de beheerders dienen, zijn onderbouwd met de meest recente kennis over de invloed van stikstof in natuurterreinen. Effecten van stikstof op plantensoorten zijn grotendeels bekend, maar op diersoorten zijn deze lastiger waar te nemen, omdat ze vooral indirect werken via bodem en vegetatie. Daarbij ontbreekt een deel van de kennis over de werkingsmechanismen. In dit artikel zijn de bekende effecten van stikstof op diersoorten beschreven en wordt een handelingsperspectief voor beheerders en worden ook de belangrijkste kennislacunes aangegeven.

Verkenning van ecologische potenties in de Zuidwestelijke Delta bij verschillende inrichtingsopties

D.C.J. van der Hoek, M. Vonk & R. Kuiper

Voor een ecologisch veerkrachtige Zuidwestelijke Delta is herstel van natuurlijke dynamiek van groot belang. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft verkend wat de gevolgen zijn van een aantal inrichtingsopties voor de dynamiek en de ecologie in dit gebied. Dit is de eerste studie waarbij de deltawateren in hun onderlinge samenhang zijn bekeken.

Het Mosterdveen: een doorstroomveen op het Veluwe-massief (Met excursie!)

P.H. Veen, G. van Dijk & M.P. Karsemeijer

In het Mosterdveen is sprake van (hoog)veenvorming. Soorten als Veenbloembies (Scheuchzeria palustris) en Dof veenmos (Sphagnum majus) kenmerken het gebied. Hoe functioneert hier het grondwatersysteem en in hoeverre kunnen geplande beheermaatregelen bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van het gebied?

Recente toename van Kwabaal in de IJssel-Vechtdelta: goed of slecht nieuws voor herstel van relictpopulaties?

J. Bosveld, J. Kranenbarg & H.J.R. Lenders

De Kwabaal (Lota lota) kwam in het verleden in vrijwel heel Nederland algemeen voor. In zijn artikel in De Levende Natuur in 1974 schreef Zuurdeeg echter dat de stand in de Nederlandse rivieren belangrijk achteruit ging, maar dat de soort elders plaatselijk nog algemeen voorkwam. De soort nam na 1975 verder af en tegenwoordig resteren nog slechts enkele relictpopulaties. Opmerkelijk is dat sinds 2006 het aantal Kwabaalwaarnemingen in de IJssel-Vechtdelta sterk toeneemt. Hoe kan deze toename verklaard worden en biedt dit perspectief voor het herstel van de Kwabaal?

Door studenten/ promovendi; 'Verbroken ganzentradities' en 'Waar zitten de teken?'

Verbroken ganzentradities over brandganzen-Rudy Jonker en Waar zitten de teken?-Tim Hofmeester. Onder begeleiding van Sip van Wieren e.a., Resource Ecology Group van Wageningen Universiteit.

Uit de gebieden van Staatsbosbeheer

Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer.

De12Landschappen

Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Het Zeeuws Landschap en It Fryske Gea.